PL EN
ZASTOSOWANIE METOD FIZYKOCHEMICZNYCH I CHEMOMETRYCZNYCH DO OCENY JAKOŚCI I AUTENTYCZNOŚCI BOTANICZNEJ MIODÓW GRYCZANYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-08-2021
 
 
2017;(589):59-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena jakości miodów gryczanych przy zastosowaniu metod fizykochemicznych i chemometrycznych. Materiał do badań stanowiło 17 próbek miodów gryczanych zakupionych bezpośrednio u pszczelarzy, które miały oficjalne potwierdzenie botanicznego pochodzenia. W materiale doświadczalnym oznaczono zawartość wody, zawartość wolnych kwasów, pH, przewodność elektryczną właściwą, zawartości popiołu, białka, cukrów prostych i sacharozy oraz sumę polifenoli, a także zdolność do dezaktywacji rodników DPPH. Uzyskane wyniki poddano obróbce statystycznej. Badane miody charakteryzowały się zmienną jakością. Analizy chemometryczne uzyskanych wyników pozwoliły na określenie jako markerów miodów gryczanych takich parametrów, jak: zawartość wolnych kwasów, zawartość polifenoli ogółem oraz zdolność do dezaktywacji rodników DPPH. Badane miody charakteryzowały się dużymi wartościami tych wskaźników.
 
REFERENCJE (24)
1.
Bogdanov S., Martin P., 2002. Honey authenticity: a revive. Swiss Bee Research Center Bern, Switzerland.
 
2.
Dyrektywa Rady 2001/110/WE odnoszącą się do miodu. Dz.U. UE L164.
 
3.
Kodeks żywnościowy, 1981/2001. Revised Codex Standard of Honey.
 
4.
Kowalski S., Łukasiewicz M., Berski W., 2013. Applicability of physic-chemical parameters of honey for identification of the botanical origin. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 12(1), 51–59.
 
5.
Kumazawa S., Hamasaka T., Nakayama T., 2004. Antioxidant activity of propolis of various geographic origins. Food Chem. 84, 329–339.
 
6.
Kumazowa S., Tanigucki M., Shimura M., Kwon M-S., Nakayama T., 2002. Antioxidant activity of polyphenols in carob pods. J. Agric. Food Chem. 50, 373–377.
 
7.
Łuczycka D., Pentoś K., 2014. Wykorzystanie sieci neuronowych w modelowaniu zależności między wybranymi cechami fizykochemicznymi i elektrycznymi miodu. ZPPNR 576, 67–77.
 
8.
Majewska E., 2013. Studia nad wykorzystaniem wybranych parametrów fizyko-chemicznych i związków lotnych do określania autentyczności polskich miodów odmianowych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
9.
Majewska E., Kowalska J., 2011. Badanie korelacji pomiędzy przewodnością elektryczną i zawartością popiołu w wybranych miodach pszczelich. Acta Agroph. 17(2), 369–376.
 
10.
Majewska E., Kowalska J., Owerko B., 2012. Fizyko-chemiczne parametry wybranych miodów gryczanych dostępnych na rynku polskim. Bromat. Chem. Toksykol. 45(4), 1233–1238.
 
11.
Nagai I., Reiji I., Norio K., Nobutaka S., Toshio N., 2006. Characterization of honey from different floral sources. It’s functional properties and effects of honey species on storage of meat. Food Chem. 97, 256–262.
 
12.
Pasini F., Gardini S., Marcazzan G.L., Caboni F.M., 2013. Buckwheat honeys: Screening of composition and properties. Food Chem. 141, 2802–2811.
 
13.
Popek S., 2002. A procedure to identify a honey type. Food Chem. 79, 401–406.
 
14.
Popek S., Halagarda M., Kursa K., 2017. A new model to identify botanical origin of Polish honeys based on the physicochemical parametres and chemometric analysis. LWT – Food Sci. Technol. 77, 482–487.
 
15.
Przybyłowski P., Wilczyńska A., 2001. Honey as an environmental market. Food Chem. 74, 289–291.
 
16.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Dz.U. 2003 nr 181, poz. 1773.
 
17.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem oceny miodu. Dz.U. 2009 nr 17, poz. 94.
 
18.
Sanz M.L., Gonzalez M., De Lorenzo C., Sanz J., Martínez-Castro I., 2005. A contribution to the differentiation between nectar honey and honeydew honey. Food Chem. 91, 313–317.
 
19.
Śliwińska A., Bazylak G., 2011. Wstępna ocena jakości miodów pszczelich na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych. Bromat. Chem. Toksykol. 44(3), 784–791.
 
20.
Tomaszewska-Gras J., Kijowski J., 2010. Zastosowanie różnicowej kolorymetrii skaningowej DSC do oceny właściwości termodynamicznych miodu pszczelego i substancji stosowanych do jego fałszowanie. Nauka Przyr. Technol. 4, 26–35.
 
21.
Wilczyńska A., 2011. Zmiany barwy oraz aktywności antyoksydacyjnej miodów podczas przechowywania. Bromat. Chem. Toksykol. 44(3), 945–950.
 
22.
Wilczyńska A., 2014. Effect of filtration on colour, antioxidant ativity and total phenolis of honey. LWT – Food Sci Technol. 57, 767–774.
 
23.
Yen G-C., Chen H-Y., 1995. Antioxidant activity of various tea extracts in relation to their antimutanegicity. J. Agric. Food Chem. 43, 27–32.
 
24.
Zujko M.E., Witkowska A.M., Łapińska A., 2005. Właściwości antyoksydacyjne miodów pszczelich. Bromat. Chem. Toksykol. 38(1), 7–11.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top