PL EN

Wskazówki dla autorów

 
Procedura recenzowania
Redakcja wysyła artykuł do dwóch recenzentów, którzy nie są zatrudnieni w jednostce macierzystej autora. Recenzja w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych jest przeprowadzona w systemie „double-blind review proces”, co oznacza, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Wszystkie prace przedstawiające dane empiryczne są dodatkowo weryfikowane przez redaktora statystycznego.
W celu zapewnienia anonimowości recenzji nazwiska autorów mogą być podane tylko w elektronicznej karcie zgłoszenia artykułu oraz w oświadczeniu, nie mogą być podane w treści artykułu.
Procedura recenzowania artykułów przeprowadzana w ZPPNR jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zawarto w broszurze "Dobre praktyki w proceurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

Wymogi techniczne przygotowania artykułu
Warunkiem przyjęcia artykułu do czynności wydawniczych jest jego zgodność z profilem ZPPNR. Do druku przyjęte zostaną prace w języku polskim lub angielskim. Objętość artykułu o charakterze badawczym, łącznie z tabelami, rysunkami i spisem cytowanej literatury, nie powinna przekraczać 10 stron formatu A-4, pracy przeglądowej nie więcej niż 15 stron. Dłuższe prace nie będą publikowane. Tekst należy przygotować w formacie Word.doc, z użyciem czcionki typu Times New Roman 12 pkt, 1,5 odstępu między wierszami, marginesy 2,5 cm; dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę dla nazw łacińskich i pogrubienie tekstu, bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.

Układ artykułu
Tytuł artykułu - czcionka tekstowa Times New Roman 12 pkt.
Streszczenie - nie więcej niż 150 wyrazów, powinno zawierać cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.
Słowa kluczowe - nie więcej niż 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.
Tekst pracy - powinien zawierać następujące podrozdziały: wstęp, materiał i metody, wyniki i dyskusja oraz wnioski.
W rozdziale materiał i metody powinien być wyodrębniony podrozdział „metody statystyczne”, który jest obligatoryjny dla wszystkich prac prezentujących wyniki badań empirycznych.

Jednostki i pisownia - obowiązuje międzynarodowy układu SI, np. g·dm-3 ( nie g/dm3).
Literatura - przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000] (styl cytowania APA).
Spis literatury- w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko(-a) autora(-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron. W przypadku braku autora źródło informacji można oznaczyć jako „Anonim”. Spis literatury w pracy o charakterze badawczym powinien zawierać nie więcej niż 30 najważniejszych pozycji, głównie z ostatniej dekady, w pracach przeglądowych dopuszcza się cytowanie 50 pozycji literaturowych. Należy używać obowiązujących skrótów nazw czasopism. Na końcu opisu bibliograficznego każdej pozycji stawia się kropkę.
Zachęcamy Autorów do korzystania z bogatego dorobku publikacyjnego ZPPNR i cytowania prac opublikowanych w Zeszytach, wyszukiwarka pełnych tekstów prac dostępna jest na stronie czasopisma.

Tytuł angielski - tłumaczenie tytułu polskiego.
Summary - samodzielny tekst, który nie jest bezpośrednim tłumaczeniem Streszczenia, zawierający informację na temat celu, stosowanych materiałów i metod oraz ważniejsze wyniki i wnioski. Tekst powinien liczyć 350-450 słów.
Key words - tłumaczenie polskich słów kluczowych.

Tabele i rysunki

Powinny być ponumerowane i wstawione do tekstu artykułu, kolejność powoływania się na nie w tekście powinna odpowiadać kolejności ich numerów. Tabele i rysunki należy podpisywać i opisywać czcionką TNR 12 pkt. Tytuły tabel umieszcza się nad nimi, podpisy pod rysunkami - pod nimi. Wypełnienie tabel i opisy rysunków zapisuje się czcionką nie większą niż 12 pkt bez użycia pogrubień i kursywy. Nie zaleca się stosowania pionowych linii w tabelach oraz dodatkowego tła w tabelach i na rysunkach.
Tytuły oraz objaśnienia rysunków i tabel należy podawać w języku polskim i angielskim (należy stosować brytyjską wersję języka angielskiego).

Po uwzględnieniu uwag zawartych w recenzji, Autor przesyła do redakcji ([email protected]) poprawiony egzemplarz pracy lub ewentualne ustosunkowanie się do uwag recenzenta i redaktora. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo), uzupełnioną o nazwiska autorów i afiliację, należy zapisać w jednym pliku. Dodatkowo wszystkie tabele, rysunki i inne załączniki powinny być dołączone w oddzielnych plikach. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.

Autorzy prac ponoszą koszt ich wydania.
Koszt druku publikacji wynosi 1000 zł netto.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top