https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_1_min.jpg

. Wstęp i zarys biografii

Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin uczonego skłania do wstępnych podsumowań i analizy jego dotychczasowego dorobku. W 2019 r. taki jubileusz obchodziła prof. Alicja Zemanek, historyk botaniki i poetka. Jest to wspaniała okazja, aby opisać dorobek naukowy Jubilatki oraz Jej największe dokonania organizacyjne i dydaktyczne.

Urodziła się 2 sierpnia 1949 r. w Bielsku (od 1950 r. Bielsko-Biała). Ojciec Franciszek Piekiełko był cukiernikiem, matka Józefa (z d. Wsiołkowska) prowadziła gospodarstwo domowe. Już od dzieciństwa Alicja przejawiała zamiłowania artystyczne, rozbudzone pod wpływem ojca i starszej o 10 lat siostry Barbary, uczennicy Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, a później studentki w Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach.

W rodzinnym mieście uczęszczała kolejno do Szkoły Podstawowej im. Józefa Brodzińskiego i Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, gdzie w 1967 r. zdała maturę. Biologią zainteresowała się pod wpływem nauczyciela tego przedmiotu, dr. Wiesława Stawińskiego (późniejszego profesora w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie). W latach 1967–1972 odbyła studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1972 r. uzyskała magisterium na podstawie pracy Niektóre zagadnienia z ekologii roślin tatrzańskich o poduszkowej i różyczkowej formie wzrostu (Carex firma, Minuartia sedoides, Saxifraga aizoon), którą przygotowywała początkowo pod kierunkiem prof. Jana Kornasia (1923–1994), a w czasie jego pobytu w Afryce – dr Małgorzaty Kotańskiej. Następnie, po odbyciu studiów doktoranckich, obroniła doktorat z biologii (1977 r.) na podstawie rozprawy Dwa osiemnastowieczne zielniki ze zbiorów Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego napisanej pod kierunkiem prof. Jadwigi Dyakowskiej (1905–1992), a opublikowanej w 1981 r. [5]. Był to pierwszy doktorat z historii botaniki w Polsce11. Habilitowała się w 1990 r. w zakresie biologii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ na podstawie monografii Historia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim. History of Botany at the Jagiellonian University (1780–1917) [33]. (Rycina 1). W 2000 r. otrzymała tytuł naukowy profesora (nauki biologiczne) (Rycina 2).

Rycina 1

Alicja Zemanek i Bogdan Zemanek w czasie promocji habilitacyjnej w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, 10 VI 1994. Fot. A. Mróz.

https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_2_min.jpg
Rycina 2

Alicja Zemanek otrzymuje tytuł profesora od Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego, 2000 r.

https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_3_min.jpg

Pracę rozpoczęła w pracowni Zakładu Ekologii Roślin Instytutu Botaniki UJ, w której była zatrudniona w latach 1972–1974 jako asystent naukowo-techniczny. Następnie w latach 1974–1976 studiowała na Studium Doktoranckim UJ. Historią botaniki zainteresowała się pod wpływem prof. Jadwigi Dyakowskiej, która na seminarium dla studentów poleciła jej zreferować dzieło ojca botaniki, Teofrasta z Erezu, a później zachęcała do podjęcia pracy nad doktoratem. Od 1976 r. do przejścia na emeryturę w 2019 r. Alicja Zemanek była związana z Ogrodem Botanicznym UJ. Początkowo była tam asystentem, następnie adiunktem (od 1978 r.), a od 2000 r. profesorem. W 1981 r. wyszła za mąż za Bogdana Zemanka (Rycina 3), później profesora, kierownika Ogrodu Botanicznego UJ (1991–2012), fitogeografa, badacza flory górskiej Bieszczadów oraz znawcę szaty roślinnej śródziemnomorskiej Europy, a także historyka botaniki. Wspólnie z mężem napisała oraz zredagowała kilkanaście publikacji, organizowała niektóre konferencje i prowadziła wykład „Roślina i człowiek”.

Rycina 3

Razem z mężem Bogdanem Zemankiem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 26 V 2013. Fot. A. Mróz.

https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_4_min.jpg

Jest członkiem PTB (od 1977 r., w latach 1989–2007 była przewodniczącą Sekcji Historii Botaniki, a od 2016 r. jest członkiem jej zarządu), Komisji Historii Nauki PAU (od 1998 r., w latach 2012–2014 była zastępcą przewodniczącego), Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (od 1996 r., w latach 2012–2016 była przewodniczącą Sekcji Historii Nauk Przyrodniczych) oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki im. Józefa i Aleksandra Birkenmajerów PAN w Warszawie. Wchodziła w skład komitetów redakcyjnych Wiadomości Botanicznych, Prac Botanicznych – Botanical Papers (wydawanych przez Instytut Botaniki UJ) oraz Prac Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Jest ponadto członkiem European Society for the History of Science, German Society for the History of Science (Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie – DGGTB) oraz Society for the History of Natural History. Od 1994 r. należy także do Związku Literatów Polskich.

. Uczona

W ciągu minionych 42 lat zainteresowania naukowe prof. Alicji Zemanek stale ewoluowały. Poniżej przedstawiono poszczególne obszary zainteresowań w chronologicznej kolejności ich pojawiania się, przy czym kolejność ta nie odzwierciedla ich wagi w dorobku Jubilatki.

Badania naukowe rozpoczęła od analizy dawnych, XVIII-wiecznych zielników w aspekcie florystycznym i nomenklatorycznym. Rezultatem badań było opracowanie zielnika Izabeli Czartoryskiej (1746–1835) [1] oraz dwóch najstarszych zielników ze zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego [5], które było podstawą jej doktoratu. Równocześnie zajęła się badaniami źródłowymi nad historią Ogrodu Botanicznego UJ, obecnie najstarszego w Polsce. W wyniku tych badań powstało kilka artykułów [4, 6, 8, 13] oraz monografia [10] przygotowana na obchodzony w 1983 r. jubileusz dwustulecia Ogrodu, a także popularna książka Egzotyczny ogród na Wesołej [20]. Otwarcie Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ w 1983 r. stało się okazją do zaprezentowania jego kolekcji [16]. Jeszcze kilkakrotnie będzie powracała do zagadnień historii Ogrodu Botanicznego UJ [95, 126, 219, 280, 310, 313] i jego zbiorów muzealnych [28, 77, 149, 311, 359, 358, 364], również w twórczości poetyckiej [F]. Z historią ogrodów botanicznych i arboretów wiąże się opracowanie zbiorowe z 1993 r. Studies on the History of Botanical Gardens and Arboreta in Poland [75], którego była współredaktorem.

Kolejnym nurtem w badaniach naukowych, któremu będzie wierna przez cały okres pracy zawodowej, jest biografistyka. Pierwszą publikacją z tego zakresu była biografia Mariana Raciborskiego (1863–1917), opracowana do poświęconej mu monografii wydanej pod redakcją prof. Jana Kornasia [22], i szkic biografii Władysława Szafera (1886–1970) [19]. W ciągu kilku następnych lat opublikowała opracowania dotyczące biografii dwóch wcześnie zmarłych botaników związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim: Antoniego Żmudy (1889–1916) [27] i Aleksandra J. Śleńdzińskiego (1849–1881) [29]. Kolejnymi botanikami, których biografie napisała, byli: Ignacy Rafał Czerwiakowski (1808–1882) [178], Jadwiga Dyakowska [69, 73, 155], Edward Janczewski (1846–1918) [329], Jan Kornaś (1923–1994) [78, 79, 111, 330], Stanisław Kulczyński (1895–1975) [331], Karol Linneusz (1707–1778) [290], Maria Olech [300, 301], Bogumił Pawłowski (1898–1971) [303, 333], Marian Raciborski (1863–1917) [14, 22, 187, 337, 361, 367], Antoni Rehman (1840–1917) [41, 36, 37, 53, 175, 201, 338], Józef Rostafiński (1850–1928) [186, 214, 339], Władysław Rothert (1863–1916) [340], Maria Skalińska (1890–1977) [341], Jan Stanko (1430–1495) [180], Szymon Syreński (1541–1611) [194, 342], Władysław Szafer (1886–1970) [19, 196, 343, 352, 353, 368], Dezydery Szymkiewicz (1885–1948) [344], Jan Walas (1903–1991) [48], Józef Warszewicz (1812–1866) [304, 345], ukraiński botanik Michaiło Zagulskij (1960–2002) [213] i Adam Zając [294, 299].

W tym miejscu należy wspomnieć o „Leksykonie Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists”. Jest to dział w obrębie Wiadomości Botanicznych. Wspólnie z prof. Tomaszem Majewskim i prof. Zbigniewem Mirkiem była współautorką jego założeń. Zgodnie z nimi w Leksykonie powinny być publikowane życiorysy botaników napisane według ściśle ustalonej formy, co zapewniłoby większą obiektywność informacji i ułatwiło przyszłe ich porównania sprzyjające ogólniejszej refleksji [42]. Dotychczas w ramach tej serii opublikowała w latach 1991–1997 biogramy 10 botaników: Jadwigi Dyakowskiej [87], Gabriela Joannicego [134], Marcina z Urzędowa [132], Mariana Raciborskiego [136], Antoniego Rehmana [135], Jana Stanki [131], Szymona Syreńskiego [133], Aleksandra J. Śleńdzińskiego [47], Jana Walasa [57] i Antoniego Żmudy [46].

Ogromną zasługą prof. Alicji Zemanek jest przygotowanie założeń Złotej Księgi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ i ich konsekwentna realizacja razem z wieloma autorami. Dzięki temu powstało zbiorowe opracowanie pod redakcją Jubilatki [195], wydane w 2000 r. z okazji 600-lecia odnowienia UJ. Zawiera 55 biogramów najwybitniejszych biologów, geografów i geologów pracujących w przeszłości na Uniwersytecie Jagiellońskim. Biogramy te zostały przygotowane przez uczonych z danych specjalności, co znacznie podniosło wartość opracowań. Przez wiele lat reprezentowała Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ (od 2018 r. Wydział Biologii) w Komitecie ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ. Komitet ten wydał dotychczas trzy tomy ze zdjęciami grobów profesorów i ich krótkimi biogramami. Jubilatka jest autorką 45 biogramów biologów. Opublikowała też kilkadziesiąt haseł biograficznych w Popularnej Encyklopedii Powszechnej wydawnictwa „Fogra” oraz w Encyklopedii Biologicznej (nieujętych w poniższym spisie publikacji).

Rodzajem edycji źródeł naukowych jest publikacja archiwalnych portretów polskich botaników. Jak pokazały doświadczenia ostatniej wojny, gdy zniszczeniu uległo wiele archiwów, a w nich zdjęcia botaników, publikacja portretów botaników ma głęboki sens historyczny i dokumentacyjny. W 1990 r. Wiadomości Botaniczne rozpoczęły publikowanie podobizn botaników. Jako pierwsi serię zainaugurowali profesorowie Zbigniew Mirek i Jerzy Staszkiewicz portretami Władysława Szafera. W ramach tej serii w latach 1990–2014 Jubilatka opublikowała 26 portretów ze zbiorów Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ, pierwszym był portret Józefa Warszewicza [40].

W 2010 r. ukazał się drugi tom Złotej księgi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ [288], zawierający m.in. przygotowany przez Jubilatkę rozdział „Poczet rektorów-przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektorów po 1945 r.” [282]. Z okazji stulecia Instytutu Botaniki UJ przypadającego w 2013 r. wydała Poczet dyrektorów Instytutu Botaniki UJ [312] i Poczet dyrektorów Ogrodu Botanicznego UJ [313]. W latach 1993–2016 publikowała na łamach Wiadomości Botanicznych rubrykę „Pro memoria”, w której zamieszczała krótkie biogramy botaników wraz z ich portretami. W ciągu tych 23 lat ukazały się 432 takie biogramy. Dla nieprofesjonalisty były one często jedynymi informacjami o poszczególnych botanikach. Jak z powyższego zestawienia widać, dorobek Jubilatki w dziedzinie biografistyki i edycji źródeł do ikonografii polskich botaników jest imponujący zarówno jeśli chodzi o jakość, jak i o liczbę publikacji.

Pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. rozpoczęła badania nad historią botaniki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ich rezultatem były trzy książki: nowoczesna w formie monografia obejmująca rozwój botaniki na UJ w latach 1532–1917 [33], będąca rozprawą habilitacyjną Jubilatki, poprzedzająca ją Bibliografia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim (1532–1917) [26] oraz monografia na temat rozwoju dydaktyki botaniki na UJ [44], a także kilka publikacji z zakresu naukoznawstwa analizujących wskaźniki ilościowe rozwoju nauki o roślinach w powyższym okresie [30, 32, 203]. Historii botaniki na UJ poświęciła w następnych latach jeszcze kilka publikacji własnych lub prac zbiorowych, które redagowała. Pierwszą pracą z tej serii było opracowanie zbiorowe Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania pod redakcją Jubilatki i prof. Bogdana Zemanka [259], zawierające rozdział „Geneza krakowskich botanicznych szkół naukowych” [249]. Do wspomnianego powyżej drugiego tomu Złotej Księgi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ napisała razem z kilkoma współautorami historię Instytutu Botaniki [289]. Z okazji przypadającego w 2013 r. stulecia Instytutu Botaniki UJ samodzielnie przygotowała i opublikowała jego monografię [317]. Ogólnej historii botaniki w Polsce poświęciła zaledwie parę opracowań: Botany in Poland in the First Half of the 19th Century [236], Wkład osiągnięć botaniki polskiej do dziedzictwa światowego [274] i to samo w języku angielskim [278]. Rezultatem udziału w ostatnich latach w grancie mającym na celu opracowanie historii nauki w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie było opublikowanie historii Ogrodu Botanicznego USB [355], dziejów botaniki na USB [370] oraz wyczerpującego studium tego zagadnienia [372]. Historii botaniki na świecie dotyczyło jedno obszerne opracowanie zawarte w zbiorowym dziele o dziejach nauk ścisłych i przyrodniczych [295].

Zainteresowania prof. Alicji Zemanek botaniką renesansu datują się od ok. 1993 r. Ich początek był związany z realizacją grantu mającego na celu naukowe opracowanie największego dzieła botanicznego polskiego Odrodzenia, czyli Zielnika (Cracoviae 1613) autorstwa Szymona Syreniusza. Prace nad Zielnikiem przyniosły kilka publikacji będących rezultatem różnorodnych analiz [82], w tym jego zachowanych egzemplarzy [114], rękopisów rosyjskich przekładów Zielnika [112] czy treści dzieła w wybranych aspektach [211]. Przy okazji odkryto pozostałości najstarszego polskiego zielnika, którego autorką była prawdopodobnie królewna Anna Wazówna, siostra króla Zygmunta III Wazy [139]. Badania nad Zielnikiem zaprowadziły Jubilatkę do Padwy, gdzie doktorat z medycyny otrzymał autor badanego dzieła. Prowadzone tam kwerendy przyczyniły się do odkrycia kolejnych związków łączących botanikę włoską i polską w dobie renesansu, opisanych w cyklu artykułów [125, 129, 137, 157]. Podsumowaniem tego etapu zainteresowań nauką o roślinach była współredakcja pracy zbiorowej z 1998 r., poświęconej różnorodnym studiom nad renesansową botaniką i jej dziełami, zatytułowanej Studies in Renaissance Botany [154]. W książce znalazł się napisany przez Jubilatkę rozdział o związkach łączących botanikę renesansu ze współczesną nauką [167], analizę wyobrażeń roślin znajdujących się na arrasach wawelskich [153] oraz o rycinach roślin umieszczonych w Libri picturati [169], zbiorze, o którym jest mowa poniżej. Wspólnie z archeobotaniczkami prof. Krystyną Wasylikową i dr hab. Aldoną Mueller-Bieniek zanalizowała z punktu widzenia informacji zawartych w polskich rękopisach i XVI-wiecznych drukach gatunki roślin odkryte w wykopaliskach z Krakowa, których szczątki odnaleziono w warstwach średniowiecznych [93, 115, 308].

Kontynuacją studiów nad botaniką renesansu był grant realizowany w latach 2003–2006. Jego celem było opracowanie wyjątkowej kolekcji renesansowych rycin Libri picturati przechowywanych od zakończenia II wojny światowej w Bibliotece Jagiellońskiej. W rezultacie powstało wiele artykułów analizujących ową kolekcję w różnych aspektach [241, 244, 258, 257]. Ukoronowaniem tych prac było wydanie w Holandii obszernego opracowania autorstwa Jubilatki, prof. Bogdana Zemanka i uczonych z kilku krajów (Rycina 4) pt. Drawn After Nature. The Complete Botanical Watercolours of the 16th-century Libri Picturati [261]. Do tego dzieła napisała rozdział o początkach myśli ekologicznej [267] oraz zaprezentowała wyniki analizy morfologii przedstawionych roślin [270].

Rycina 4

Spotkanie uczestników projektu „Libri picturati” w Ogrodzie Botanicznym w Berlinie, 29 VI 2003. Od lewej: Alicja Zemanek, Bogdan Zemanek, Piotr Hordyński, Florike Egmond, Jan de Koning, Luis Ramón Laca, Andrea Ubrizsy-Savoia, Walter Lack.

https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_5_min.jpg

Zainteresowania związkami botaniki i sztuki pojawiły się u prof. Alicji Zemanek dość wcześnie. Pierwszym ich efektem był referat o roli ilustracji botanicznej w historii botaniki wygłoszony na jubileuszu osiemdziesięciolecia prof. Jadwigi Dyakowskiej (1985), opublikowany w formie artykułu dwa lata później [23]. Znaczny ich rozwój przypadł na omówiony powyżej okres prac nad Libri picturati. Kolejnym obiektem zainteresowań badawczych były arrasy wawelskie, szczególnie znajdujące się na nich wyobrażenia roślin [153, 170], a ostatnio – ornamenty roślinne w architekturze [347, 365].

Pod koniec XX w. Jubilatka poszerzyła zainteresowania o zagadnienia dotyczące humanistycznego kontekstu nauk przyrodniczych, związanego z poszukiwaniami całościowego spojrzenia na naturę oraz odkrywaniem duchowych podstaw ochrony przyrody, czego wyrazem był rozdział o współzależności roślin i sacrum w historii cywilizacji [243]. Aktywnie uczestniczyła w organizacji dwóch interdyscyplinarnych sympozjów z cyklu „Przyroda – nauka – kultura”, które odbyły się w Ogrodzie Botanicznym UJ w latach 2000 i 2005. Rezultatem obydwu było wydanie tomu; była współredaktorką drugiego z nich pt. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki [268] i autorką rozdziału o sztuce jako narzędziu naukowego poznania [269]. Relacjom botaniki i sztuki poświęciła także dwa inne artykuły [275, 346].

Mimo że zagadnienia naukoznawcze są ciągle bardziej lub mniej obecne w naukowej twórczości Jubilatki, począwszy od rozprawy habilitacyjnej i opublikowanych wtedy artykułów o rozwoju botaniki w UJ, osobnych artykułów z tej dziedziny opublikowała niewiele. Ich tematem była ocena pozycji historii botaniki we współczesnym naukoznawstwie [55] oraz stan badań tej subdziedziny nauki w Polsce pod koniec XX w. i perspektywy jej rozwoju [56].

Tematyka etnobotaniczna pojawiła się w twórczości Jubilatki dość wcześnie, jednak nigdy nie stanowiła znaczącego nurtu. Pierwszym artykułem z tej dziedziny było opracowanie udziału jednej z pierwszych polskich florystek, Marii Twardowskiej (1858–1907), w etnobotanicznej ankiecie Józefa Rostafińskiego rozpisanej w 1883 r. [17]. Do tej tematyki wróciła w pierwszej dekadzie XXI w., uczestnicząc w interdyscyplinarnym projekcie „Plants and culture: Seeds of the cultural heritage of Europe” (Rycina 5), w wyniku czego powstały opracowania wybranych gatunków roślin w dawnej polskiej literaturze botanicznej [272, 273, 277].

Rycina 5

Otwarcie wystawy „Plants and culture: Seeds of the cultural heritage of Europe” w Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 28 IX 2008. Fot. A. Mróz.

https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_6_min.jpg

Jako wytrawny historyk botaniki dbała nie tylko o zachowanie źródeł do przyszłych badań, ale także o dokumentowanie dnia dzisiejszego instytucji, w których pracowała. Rezultatem tego są trzy informatory. Pierwszy, wydany już w 1995 r., dotyczył tylko Instytutu Botaniki UJ [96], dwa kolejne – całego Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ [247, 266]. Po latach te informatory staną się nieocenionym źródłem wiedzy o ówczesnym stanie tych instytucji oraz o zespole ludzi, którzy wtedy w nich pracowali.

Na pograniczu nauki i organizacji nauki plasują się tak zwane granty. W założeniach miały to być dodatkowe fundusze na nadzwyczajne badania, ale w polskich realiach szybko przerodziły się w źródło pieniędzy na dofinansowanie instytucji naukowych. Profesor Alicja Zemanek uzyskała finansowanie następujących projektów badawczych: „«Zielnik» Szymona Syreniusza (1613) i jego rola w historii nauki” (1993–1996), „Józef Rostafiński (1850–1928) – botanik i humanista” (1998–2000) oraz „Nowe idee w botanice na podstawie XVI-wiecznych rycin «Libri picturati»” (2003–2006). Była również jednym z wykonawców w grantach: „Znaczenie roślin w życiu mieszkańców średniowiecznego Krakowa” (2005–2010), „Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe” – grant międzynarodowy finansowany przez Unię Europejską oraz kilka krajów Europy, m.in. Polskę (2007–2008) oraz „HINC ITUR AD ASTRA. Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 1919–1939” (2013–2017). Ten ostatni grant był interdyscyplinarnym projektem badawczym prowadzonym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Uniwersytetem Wileńskim. Grant miał na celu opracowanie źródłowe historii nauki w Uniwersytecie Stefana Batorego na podstawie materiałów zachowanych w Litewskim Centralnym Archiwum Państwowym w Wilnie. Realizując granty, prowadziła badania naukowe we Włoszech (Padwa 1994), Niemczech (Jena, Halle, Monachium 1996, Berlin 1996, 1997), Francji (Strasburg 1999) i Holandii (Lejda 2001).

. Udział w międzynarodowych i krajowych kongresach, zjazdach, konferencjach

Alicja Zemanek brała udział w wielu kongresach i konferencjach krajowych i międzynarodowych, podczas których zawsze wygłaszała referaty. Tytuły wystąpień, tytuły konferencji oraz czas trwania większości z nich można znaleźć w tomach abstraktów konferencyjnych cytowanych w „Bibliografii” (zob. niżej).

. Organizator i popularyzator nauki

Za jedno z głównych osiągnięć organizacyjnych prof. Alicji Zemanek należy uznać Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ (Rycina 6). Była jedną z inicjatorek jego powstania. Muzeum zostało ulokowane w dawnym mieszkaniu prof. Władysława Szafera i jego rodziny, na parterze Collegium Śniadeckiego stojącego w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 w Krakowie. Pomieszczenia zostały pozyskane przez Ogród Botaniczny w 1977 r., a Muzeum, urządzone według scenariusza prof. Alicji Zemanek i projektu plastycznego prof. Jerzego Świecimskiego (1927–2012), znanego muzeologa, filozofa i malarza, otwarto w 1983 r. z okazji 200-lecia Ogrodu. Od samego początku Jubilatka kierowała Muzeum, które w 1994 r. zyskało status pracowni i nazwę Muzeum Botaniczne i Pracownia Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej [103]. Po likwidacji pracowni w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2011 r. placówka wróciła do swej pierwotnej nazwy. W czasie ostatnich 36 lat zbiory muzealne zostały uporządkowane i skatalogowane. Obecnie kolekcja botaniczna obejmuje ok. 5000 okazów karpologicznych i dendrologicznych, a archiwalna kolekcja historyczno-botaniczna – ok. 1350 jednostek związanych z działalnością ok. 300 osób, kilkanaście tysięcy fotografii, dawne pomoce dydaktyczne czy preparaty mikroskopowe stanowiące dokumentację badań, m.in. Mariana Raciborskiego i Edwarda Janczewskiego [16, 28, 77]. Dzięki swoim kontaktom prof. Zemanek pozyskała do Muzeum wiele obiektów historycznych [149, 359, 358, 364].

Rycina 6

Z pracownikami Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ: Beatą Sikorą-Majewską (z lewej) oraz Piotrem Köhlerem, 30 IV 1993. Fot. J. Wróbel.

https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_7_min.jpg

Muzeum jest jedną z nielicznych placówek prezentujących szerokiej publiczności zagadnienia historii botaniki i gromadzących związane z nią obiekty. Jako długoletnia przewodnicząca Sekcji Historii Botaniki PTB Pani Profesor zorganizowała wraz ze współpracownikami ponad 30 posiedzeń, w tym 7 większych sesji: „Antoni Rehman (1840–1917) – 150 rocznica urodzin” (15 XI 1990), „Historiografia botaniki na tle współczesnego naukoznawstwa” (12 III 1992), „Osiemdziesięciolecie Instytutu Botaniki UJ” (29 IX 1993), „25. rocznica śmierci prof. W. Szafera” (23 XI 1995), „Przyroda-Nauka-Kultura – Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w.” (26–27 VI 2000), „Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania” (27–28 IX 2003) (Rycina 7), „Przyroda-Nauka-Kultura II – W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki” (23–24 IX 2005).

Rycina 7

Referat w czasie konferencji „Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania”, Kraków, 27 IX 2003. Fot. A. Mróz.

https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_8_min.jpg

Alicja Zemanek poświęciła wiele energii popularyzacji nauki, zwłaszcza wybranych problemów historii botaniki, Ogrodu Botanicznego UJ oraz działalności badaczy roślin w ośrodku krakowskim. Prace popularnonaukowe zajmują w bibliografii jej publikacji poczesne miejsce. Wygłosiła wiele popularnych wykładów i referatów przed różnymi gremiami, zwłaszcza na posiedzeniach Krakowskiego Oddziału PTB. Brała też udział w realizacji kilkudziesięciu krótkich programów radiowych i telewizyjnych (TV Kraków) (Rycina 8).

Rycina 8

Prof. Alicja Zemanek (z prawej) w czasie realizacji filmu „Książki pod specjalnym nadzorem” dla TVP 3, 20 XI 2015. Fot. A. Mróz.

https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_9_min.jpg

. Nauczyciel akademicki

Profesor Alicja Zemanek przez blisko 40 lat pracowała jako nauczyciel akademicki, prowadząc różnorodne zajęcia ze studentami. Do najważniejszych z nich należą wykłady. Jako pierwsza w Polsce prowadziła wykłady z zakresu historii botaniki. Był to kurs monograficzny (czyli do wyboru) pod nazwą „Historia botaniki” przeznaczony dla studentów biologii, który odbywał się w latach 1983–2005 w wymiarze 30 godzin [24]. Zarówno forma, jak i treść wykładu były jak na owe czasy bardzo nowatorskie. Zajęcia odbywały się bowiem tylko częściowo w sali wykładowej (głównie w Muzeum Ogrodu Botanicznego), większość spotkań miała miejsce w różnych instytucjach, w których przechowywane były dawne księgi botaniczne, m.in. w dziś już nieistniejącej Bibliotece Instytutów Botaniki UJ i PAN, w bibliotece katedralnej na Wawelu, w Muzeum Farmacji UJ czy w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie można było na własne oczy zobaczyć niezwykle cenny zbiór renesansowych akwarel znany pod nazwą Libri picturati. Niestety, reforma treści nauczania na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ sprawiła, że po 2005 r. wykład ten nie był kontynuowany. Zastąpiono go modułem pod nazwą „Historia nauk przyrodniczych”22. Od 2009 do 2018 r. prowadziła razem z prof. Bogdanem Zemankiem wykład „Roślina i człowiek”, którego celem było zapoznanie studenta z rolą roślin w szeroko pojętej kulturze człowieka oraz pokazanie złożoności wybranych zjawisk i procesów na styku roślina i człowiek, cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród słuchaczy. W latach 2012–2019 prowadziła także „Metodologię nauk przyrodniczych z elementami filozofii nauki” dla geologów. W ramach przeznaczonego dla doktorantów modułu „Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice” wykładała w latach 2005–2017 zagadnienia naukoznawstwa pt. „Rozważania na temat nauki”.

Miałem okazję jeszcze podczas studiów wysłuchać całego kursu „Historia botaniki” i oglądnąć wtedy najcenniejsze księgi i akwarele botaniczne w krakowskich zbiorach. Do dziś pamiętam wrażenie, jakie wywarła na mnie najstarsza księga w polskich zbiorach, którą mogłem wziąć do ręki. Kilka lat temu wysłuchałem wybranych wykładów z modułu „Roślina i człowiek”. Profesor Alicja Zemanek była świetnym wykładowcą, mówiła z dużym zaangażowaniem, miała nieskazitelną dykcję, każde przedstawiane podczas wykładu zagadnienie uzyskiwało swe znaczenie i należne miejsce w historii botaniki czy szerzej – kultury. Mówiąc dość niskim głosem (muzyk powiedziałby – altem), potrafiła przyciągnąć, a następnie skupić i utrzymać uwagę słuchaczy. Prezentacje multimedialne towarzyszące wykładom były bardzo dopracowane pod względem plastycznym (co nie dziwi, zważywszy na talenty malarskie Jubilatki), a jednocześnie bardzo czytelne dla słuchających i oglądających je studentów.

Oprócz typowych wykładów prof. Alicja Zemanek prowadziła także inne akademickie zajęcia dydaktyczne. Przez cały okres jej aktywności zawodowej (jednak nie co roku) były to zajęcia terenowe z botaniki dla I roku, do których bardzo starannie się przygotowywała. Po uzyskaniu habilitacji prowadziła także różnego typu seminaria.

Historia botaniki jest dość elitarną dziedziną, dlatego prof. Alicja Zemanek wypromowała niewielu doktorów: czterech z historii botaniki i jednego z etnobotaniki. Opiekowała się trzynastoma pracami magisterskimi. Była recenzentem w trzech przewodach habilitacyjnych: dwóch z zakresu historii botaniki i jednego z zakresu historii farmacji, oraz w trzech rozprawach doktorskich: jednej z historii botaniki i dwóch z historii farmacji.

. Poetka

Debiutowała w 1987 r. w „Poezji”. Zamieszczała także wiersze w licznych czasopismach lokalnych i ogólnopolskich, m.in. w Dekadzie Literackiej, Echu Krakowa, Krakowie, Lekturze, Nieznanym Świecie, Ogrodzie, Poezji, Piśmie Literacko-Artystycznym, Studencie czy Życiu Literackim. Jej utwory były prezentowane m.in. w czasie inscenizacji krakowskiego Teatru Stygmator w programach z cyklu „Poezja i muzyka w Ogrodzie”, „Czas w poezji”, podczas „Krakowskiej Nocy Poetów”, a także w TV Kraków i Radiu Alfa. Jest autorką licznych zbiorów wierszy, m.in. Dzień w którym zniknęłam (1990) [B], Wakacje w Krakowie (1991) [C], Podobni do zagajnika olch (1993) [D], Modlitwa do tęczy (1996) [E], Ścieżki Ogrodu Botanicznego (2000) [F], Medytacje o zmierzchu (2001) [G], Ogród szczęśliwy (wybór wierszy) (2009) [H], Krajobraz z myślącą trawą (wybór wierszy) (2009) [I], Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek (2015) [J]. Brała udział w wielu spotkaniach autorskich, m.in. w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie czy w Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie (Rycina 9). Jej poezja była przedmiotem analiz m.in. Jerzego Harasymowicza (1990), Józefa Barana (1997), Janusza Bogdana Falińskiego (2001), Ignacego Fiuta (1994, 2014), Stanisława Dziedzica (2009), Dariusza Klimczaka (2015).

Rycina 9

Plakat na wieczór poezji prof. Alicji Zemanek, 2015 r.

https://www.journalssystem.com/wbo/f/fulltexts/159878/Rycina_10_min.jpg

Nie jestem krytykiem literackim, nie podejmuję się zatem omówienia twórczości poetyckiej prof. Alicji Zemanek. Na mnie, jako profanie, wiersze te robią wrażenie stoickich, z lekka wyciszonych refleksji nad przemijaniem rzeczy, idei, ludzi. Można by je zilustrować intermezzi Johannesa Brahmsa, szczególnie z ostatnich jego opusów.

Profesor Alicja Zemanek nadal jest w świetnej formie intelektualnej. Należy mieć nadzieję, że jako osoba stale aktywna naukowo jeszcze przez długie lata będzie publikowała kolejne opracowania z historii botaniki i dziedzin pokrewnych, czego nieliczne środowisko polskich historyków botaniki oraz liczni botanicy serdecznie Jej życzą. Ad multos annos!

Bibliografia prac profesor Alicji Zemanek

1977

 • [1] Piekiełko, A. (1977). Osiemnastowieczny zielnik ze zbiorów Izabeli Czartoryskiej [18th century herbarium from Izabela Czartoryska’s collection]. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej Ser. B, 27, 157–174.

 • [2] Piekiełko, A., Zając, A. (1977). Archeofity w polskim piśmiennictwie średniowiecznym. Archeophytes in the Mediaeval Polish literature. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Botaniczne, 5, 149–152.

  1978

 • [3] Piekiełko, A. (1978). Zielnik w dziejach [Herbarium in history]. Wszechświat, 12(2180), 301–303.

  1980

 • [4] Piekiełko, A. (1980). Początki krakowskiego Ogrodu Botanicznego (1783–1809) [The history of Botanic Garden in Cracow in years 1783–1809]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 25(1), 67–88.

  1981

 • [5] Piekiełko, A. (1981a). Dwa osiemnastowieczne zielniki ze zbiorów Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego [Two 18th century herbaria from the collection of the Institute of Botany of the Jagiellonian University]. Wrocław – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

 • [6] Piekiełko, A. (1981b). Dzieje krakowskiego Ogrodu Botanicznego w latach 1809–1917 [History of Cracow Botanic Garden in years 1809–1917]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 26(1), 111–136.

 • [7] Piekiełko, A. (1981c). S. R. Mikulskij, L. Markova, B. A. Starostin, Alphonse de Candolle. Jena 1980. Wiadomości Botaniczne, 26(2), 150–151. [rec.].

  1983

 • [8] Doroszewska, A., Piekiełko-Zemanek, A., Zemanek, B. (1983). Wznowienie prac nad słownikiem nazw polskich roślin obcego pochodzenia [Resumption of work on a dictionary of Polish names of plants of foreign origin]. Wiadomości Botaniczne, 27(4), 295–298.

 • [9] Piekiełko, A. (1983a). Historia Ogrodu Botanicznego [History of the Botanic Garden]. W: K. Szczepanek (red.), Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego [Guide to the Botanic Garden of the Jagiellonian University] (s. 7–11). Warszawa – Kraków: PWN, ser.: Uniwersytet Jagielloński – Varia t. 165.

 • [10] Piekiełko, A. (1983b). Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Historia Horti Botanici Universitatis Iagellonicae Cracoviensis [The history of the Jagellonian University Botanic Garden in Cracow]. Warszawa – Kraków: PWN, ser.: Uniwersytet Jagielloński – Varia t. 164.

 • [11] Piekiełko-Zemanek, A. (1983). Obserwacje botaniczne w czasie podróży na okręcie „Beagle” [Botanical observations during the voyage on the ship “Beagle”]. Wszechświat, 5(2233), 101–106.

  1984

 • [12] Piekiełko-Zemanek, A. (1984). Sesja jubileuszowa 200-lecia krakowskiego Ogrodu Botanicznego [Jubilee session of the 200th anniversary of the Krakow Botanic Garden]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 29(1), 240–242.

  1985

 • [13] Piekiełko, A. (1985a). Historia Ogrodu Botanicznego [History of the Botanic Garden]. W: K. Szczepanek (red.), Przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego [Guide to the Botanic Garden of the Jagiellonian University] (s. 7–11). Wydanie drugie uzupełnione i poprawione, Warszawa – Kraków: PWN, ser.: Uniwersytet Jagielloński – Varia t. 197.

 • [14] Piekiełko, A. (1985b). Marian Raciborski – pionier nauczania ochrony przyrody [Marian Raciborski – A pioneer in teaching nature protection]. W: J. Babicz, W. Grębecka, Z. Wójcik (red.), Studia z dziejów ochrony przyrody w Polsce [Studies in the nature conservation in Poland] (s. 54–57). Ser.: Monografie z dziejów nauki i techniki nr 131.

 • [15] Piekiełko-Zemanek, A. (1985a). Ogrodnicy w 200-letniej historii krakowskiego Ogrodu Botanicznego [Gardeners in the 200-year history of the Krakow Botanic Garden]. W: Informator Ogrodniczy (s. 302–307). Warszawa: PWRiL.

 • [16] Piekiełko-Zemanek, A. (1985b). Zbiory muzealne Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Museum assemblage of Botanical Garden of the Jagiellonian University in Kraków. Wiadomości Botaniczne, 29(1), 59–68.

  1986

 • [17] Köhler, P. S., Piekiełko-Zemanek, A. (1986). Józefa Rostafińskiego Odezwa do nie botaników o zbieranie ludowych nazw roślin i udział w niej Marii Twardowskiej [Józef Rostafiński’s Questionnaire to non-botanists on folk names of plants, and Maria Twardowska’s contribution to it]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 31(2), 471–479.

 • [18] Mirek, Z., Piekiełko-Zemanek, A. (1986a). Sekcja Historii Botaniki (1983–1985). Section of History of Botany (1983–1985). Wiadomości Botaniczne, 30(3/4), 407–410.

 • [19] Mirek, Z., Piekiełko-Zemanek, A. (1986b). Some of the more important facts in the life and work of Władysław Szafer (1886–1970). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 55(3), 309–314.

 • [20] Piekiełko-Zemanek, A. (1986a). Egzotyczny ogród na Wesołej [Exotic garden on Wesoła Quarter]. Kraków – Wrocław: Wydaw. Literackie, ser.: Cracoviana. Seria 1, Zabytki.

 • [21] Piekiełko-Zemanek, A. (1986b). Jubileusz 55-lecia pracy naukowej i 80 rocznicy urodzin Prof. dr Jadwigi Dyakowskiej [The 55th anniversary of scientific work and the 80th anniversary of the birth of Prof. Jadwiga Dyakowska]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 31(2), 614–618.

 • [22] Piekiełko-Zemanek, A. (1986c). Kalendarium życia Mariana Raciborskiego. A calendar of life of Marian Raciborski. W: J. Kornaś (red.), Marian Raciborski. Studia nad życiem i działalnością naukową. De Mariani Raciborski vita et scriptis (s. 9–43). Warszawa – Kraków: PWN, ser.: Uniwersytet Jagielloński – Varia t. 210.

 • [23] Piekiełko-Zemanek, A. (1986d). Rola ilustracji w historii botaniki [The role of illustration in the history of botany]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 31(2), 505–522.

 • [24] Piekiełko-Zemanek, A. (1986e). Wykłady z historii botaniki na Uniwersytecie Jagiellońskim [Lectures on the history of botany at the Jagiellonian University]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 31(3/4), 938.

  1987

 • [25] Piekiełko-Zemanek, A. (1987). Kartografia szaty roślinnej Karpat do lat dwudziestych XX wieku [Carpathian flora’s cartography to the twenties years of the 20 century]. W: J. Babicz (red.), Z dziejów kartografii [From the history of cartography]. T. 4. Karpaty (s. 123–132). Wrocław: Wrocławska Drukarnia Narodowa.

  1988

 • [26] Zemanek, A. (1988a). Bibliografia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim (1532–1917). Bibliography of botany at the Jagiellonian University (1532–1917). Kraków, ser.: Uniwersytet Jagielloński – Varia t. 251, Nr og. 1438.

 • [27] Zemanek, A. (1988b). Nieznane materiały rękopiśmienne dotyczące działalności Antoniego Żmudy w Uniwersytecie Jagiellońskim. The unknown manuscript materials of Antoni Żmuda related to his activity at the Jagiellonin University. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne, 17, 185–203.

  1989

 • [28] Köhler, P.S., Zemanek, A. (1989). Zbiory Mariana Raciborskiego w Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. The Marian Raciborski’s collection in the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Botaniczne, 18, 135–148.

 • [29] Zemanek, A. (1989a). Aleksander Józef Ślendziński (1849–1881) w 140-rocznicę urodzin [Aleksander Józef Ślendziński (1849–1881) on the 140th birthday]. Wiadomości Botaniczne, 33(4), 135–137.

 • [30] Zemanek, A. (1989b). Analiza wskaźników ilościowych rozwoju botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1780–1917 [An analysis of quantitative indices of development of botany at the Jagiellonian University between 1780 and 1917]. Zagadnienia Naukoznawstwa, 25(3–4), 479–500.

 • [31] Zemanek, A. (1989c). A. Śródka, P. Szczawiński: Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN. Cz. II. Nauki Biologiczne. Prace OINPAN. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź. 1985, Ossolineum, 494 s. Zagadnienia Naukoznawstwa, 25(2), 362–366. [rec.].

 • [32] Zemanek, A. (1989d). Charakterystyka rozwoju botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1780–1917 [Characteristics of the development of botany at the Jagiellonian University in 1780–1917]. Kosmos, 38(4), 505–518.

 • [33] Zemanek, A. (1989e). Historia botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim. History of botany at the Jagiellonian University (1780–1917). Kraków, ser.: Uniwersytet Jagielloński – Rozprawy Habilitacyjne nr 164.

 • [34] Zemanek, A. (1989f). Uroczyste posiedzenie Krakowskiego Oddziału PTB w 60-tą rocznicę śmierci Józefa Rostafińskiego (1850–1928) [Solemn meeting of the Krakow Branch of the Polish Botanical Society on the 60th anniversary of the death of Józef Rostafiński (1850–1928)]. Kwaralnik Historii Nauki i Techniki, 34(1), 162–163.

 • [35] Zemanek, A. (1989g). Uroczyste posiedzenie Krakowskiego Oddziału PTB w 60 rocznicę śmierci Józefa Rostafińskiego (1850–1928) [Solemn meeting of the Krakow Branch of the Polish Botanical Society on the 60th anniversary of the death of Józef Rostafiński (1850–1928)]. Wiadomości Botaniczne, 33(2), 90.

  1990

 • [36] Mirek, Z., Zemanek, A. (1990a). Antoni Rehman (Rehmann) (1840–1917) – The 150th anniversary of his birth. Polish Botanical Studies, 1, 3–6.

 • [37] Mirek, Z., Zemanek, A. (1990b). Antoni Rehman (Rehmann) (1840–1917). W 150-rocznicę urodzin. Antoni Rehman (Rehmann) (1840–1917) – In 150th anniversary of his birth. Wiadomości Botaniczne, 34(3), 23–26.

 • [38] Mirek, Z., Zemanek, A. (1990c). Nowi członkowie honorowi PTB. Profesor Jan Walas [New honorary members of the Polish Botanical Society. Professor Jan Walas]. Wiadomości Botaniczne, 34(2), 35–36.

 • [39] Zemanek, A. (1990a). Morton A. G. History of botanical science. Academic Press, London – New York – San Francisco: 1981, ss. 474. Wiadomości Botaniczne, 34(2), 40–41. [rec.].

 • [40] Zemanek, A. (1990b). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Józef Warszewicz (1812–1866). Wiadomości Botaniczne, 34(4), 47–48.

 • [41] Zemanek, A., Zemanek, B. (1990). Antoni Rehman, a pioneer of Polish plant geography. Polish Botanical Studies, 1, 7–17.

  1991

 • [42] Majewski, T., Mirek, Z., Zemanek, A. (1991). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. Wiadomości Botaniczne, 35(1), 68–69.

 • [43] Zemanek, A. (1991a). Agnes Arber 1988. Herbals. Their origin and evolution. A chapter in the history of botany 1470–1670. Third edition with an introduction and annotations by William T. Stearn. XXXII + 358 str., liczne ryciny (reprint). Cambridge University Press, Cambridge. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 35(1–2), 313–314. [rec.].

 • [44] Zemanek, A. (1991b). Dzieje nauczania botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim. History of teaching the botany at the Jagiellonian University (1783–1917). Kraków, ser.: Uniwersytet Jagielloński – Varia t. 290.

 • [45] Zemanek, A. (1991c). J. Heniger: Hendrik Adrian Van Reede Tot Drakenstein (1636–1691) and “Hortus Malabaricus”. A contribution to the history of Dutch colonial botany, Rotterdam – Boston, A.A. Balkema 1986, ss. V–XVI, 1–292. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 36(3), 175–176. [rec.].

 • [46] Zemanek, A. (1991d). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 1. Antoni Józef Żmuda. Wiadomości Botaniczne, 35(1), 69–70.

 • [47] Zemanek, A. (1991e). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 2. Aleksander Józef Ślendziński (Śleńdziński). Wiadomości Botaniczne, 35(1), 70.

 • [48] Zemanek, A. (1991f). Obituary. Prof. Dr Jan Walas (1903–1991). Fragmenta Floristica et Geobotanica, 36(2), 499–508.

 • [49] Zemanek, A. (1991g). Populacja biologów w „Biogramach uczonych polskich” [The population of biologists in “Biographies of Polish scientists”]. Wszechświat, 92(7–8), 166–168.

 • [50] Zemanek, A. (1991h). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Aleksander Ślendziński (1849–1881). Wiadomości Botaniczne, 35(1), 47–48.

 • [51] Zemanek, A. (1991i). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Jan Walas (1903–1991). Wiadomości Botaniczne, 35(3/4), 72.

 • [52] Zemanek, A. (1991j). The history of plant cultivation in the Botanic Garden of the Jagiellonian University in Cracow (Poland) in the Years 1783–1800. Pact (Rixensart – Belgium), 42(17), 155–160.

 • [53] Zemanek, A., Zemanek, B. (1991). Wkład Antoniego Rehmana (1840–1917) w rozwój polskiej geografii roślin [Contribution of Antoni Rehman (1840–1917) to the development of Polish plant geography]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 36(2), 51–65.

  1992

 • [54] Świecimski, J., Zemanek, A. (1992). Muzeum Ogrodu Botanicznego Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [Botanical Garden Museum in the Institute of Botany, the Jagiellonian University in Cracow]. Zeszyty Naukowe UJ – Opuscula Musealia, 6, 7–19.

 • [55] Zemanek, A. (1992a). Historia botaniki na tle współczesnego naukoznawstwa. History of botany on the background of contemporary science of science. Wiadomości Botaniczne, 36(1/2), 19–24.

 • [56] Zemanek, A. (1992b). Historia botaniki w Polsce – stan badań i perspektywy rozwoju [History of botany in Poland – Present state and prospects for research]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 37(4), 31–45.

 • [57] Zemanek, A. (1992c). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 4. Jan Walas. Wiadomości Botaniczne, 36(3/4), 90–91.

 • [58] Zemanek, A. (1992d). Listy Marii z Ebertów Józefowej Rostafińskiej z lat 1881–1890. Zebrał i notatkami rodzinnymi opatrzył Wojciech Rostafiński A.D. 1990. Letters of Maria Rostafińska neé Ebert from the years 1881–1890. Wiadomości Botaniczne, 36(1/2), 96–97. [rec.].

 • [59] Zemanek, A. (1992e). Najstarsze źródła do dziejów polskiej botaniki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej oraz Biblioteki Kapituły Krakowskiej na Wawelu. The oldest sources for the history of Polish botany in the collections of the Jagiellonian Library and the Cracow Capitular Library. Wiadomości Botaniczne, 36(1/2), 106–108.

 • [60] Zemanek, A. (1992f). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Marian Raciborski. Wiadomości Botaniczne, 36(3/4), 53.

 • [61] Zemanek, A. (1992g). Radwańska-Paryska Z. 1991: Zielnik Brata Cypriana z Czerwonego Klasztoru. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 5, ss. 218. Wiadomości Botaniczne, 36(1/2), 123–124. [rec.].

 • [62] Zemanek, A. (1992h). Zebranie Sekcji Historii Botaniki w czasie 49 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kielce 1–5 września 1992 r.) [Meeting of the Section of the History of Botany during the 49th Congress of the Polish Botanical Society (Kielce, September 1–5, 1992)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 37(4), 221–222.

  1993

 • [63] Zając, A., Zemanek, A. (1993). Anna Medwecka-Kornaś and Jan Kornaś – An outline of their biographies and research activity. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 62(3–4), 113–122.

 • [64] Zemanek, A. (1993a). Analysis of quantitative parameters of the development of botany at the Jagiellonian University (Cracow, Poland) in the years 1780–1917. W: M. Hormigon, E. Ausejo, J. Dhombres (red.), XIXth International Congress of History of Science. Zaragoza (Spain) 22–29 August 1993. Book of abstracts – Scientific sections (s. 1 nlb). Zaragoza: Graficas.

 • [65] Zemanek, A. (1993b). Jubileusz 80-lecia Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego [The 80th anniversary of the Institute of Botany of the Jagiellonian University]. Acta Universitatis Iagiellonicae, 11(3), 9.

 • [66] Zemanek, A. (1993c). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists [Botanicy krakowscy w karykaturach Stefana Macko. Cracow botanists in Stefan Macko cartoons]. Aniela Kozłowska (1898–1981). Wiadomości Botaniczne, 37(1/2), 92.

 • [67] Zemanek, A. (1993d). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists [Botanicy krakowscy w karykaturach Stefana Macko. Cracow botanists in Stefan Macko cartoons]. Bogumił Pawłowski (1898–1971). Wiadomości Botaniczne, 37(1/2), 91.

 • [68] Zemanek, A. (1993e). Pro memoria (Jan Jonston, Kazimierz Łapczyński, Bogumir Eichler, Marian Raciborski, Władysław Rothert, Szymon Wierdak, Kazimierz Piech, Ludmiła Karpowiczowa, Jan Stanko, Gabriel Joannicy, Mikołaj Oelhaf, Stanisław Wodzicki, Wincenty Siemaszko, Bolesław Hryniewiecki, Kazimierz Rouppert). Wiadomości Botaniczne, 37(1/2), 129–131.

 • [69] Zemanek, A. (1993f). Prof. dr Jadwiga Dyakowska (1.II.1905 – 7.IX.1992). Wiadomości Botaniczne, 37(1/2), 112–119.

 • [70] Zemanek, A. (1993g). Ronald L. Stuckey, Marvin L. Roberts: Frontier botanist: William Starling Sullivant’s flowerig-plant botany of Ohio (1830–1850). A contribution from the Ohio State University Herbarium. Sida, Botanical Miscellany, N 6, Columbus 1991, ss. X, 66. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 38(2), 206–208. [rec.].

 • [71] Zemanek, A. (1993h). Średniowieczne źródła do dziejów botaniki i ziołoznawstwa zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej oraz Biblioteki Kapituły Krakowskiej na Wawelu [Medieval manuscripts on botany and phytotherapy in the Cracow University Library and in that of the Wawel Cathedral Chapter]. W: Kuźnicka B. (red.), Historia leków naturalnych. T. 4. Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych. The history of natural drugs. Vol. 4. From the history and etymology of Polish names given to medicinal herbs (s. 25–39). Warszawa: Wydawnictwo IHNOiT PAN.

 • [72] Zemanek, A. (1993i). The history of the Botanic Garden of the Jagiellonian University in Cracow [Dzieje Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie]. W: A. Zemanek, B. Zemanek (red.), Studies on the history of botanical gardens and arboreta in Poland (s. 77–93). Polish Botanical Studies, Guidebook Series, No. 9.

 • [73] Zemanek, A. (1993j). Wspomnienie o Pani Profesor Jadwidze Dyakowskiej (1905–1992) [Memories of Professor Jadwiga Dyakowska (1905–1992)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 38(1), 193–197.

 • [74] Zemanek, A., Zemanek, B. (1993a). Historia badań i aktualny stan poznania szaty roślinnej okolic Rzeszowa [The history of the study of the Rzeszów Region flora]. W: B. Kuźnicka (red.), Historia leków naturalnych. T. 3. Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny. The history of natural drugs. Vol. 3. Knowledge of herbs in the ancient and contemporary folk culture of the Rzeszów area (s. 43–52). Warszawa: Wydawnictwo IHNOiT PAN.

 • [75] Zemanek, A., Zemanek, B. (1993b). (red.) Studies on the history of botanical gardens and arboreta in Poland. Polish Botanical Studies, Guidebook Series, No. 9, ss. 154.

 • [76] Zemanek, A., Zemanek, B. (1993c). Studies on the history of botanical gardens and arboreta in Poland – Foreword. W: A. Zemanek, B. Zemanek (red.), Studies on the history of botanical gardens and arboreta in Poland (s. 5–9). Polish Botanical Studies, Guidebook Series, No. 9.

  1994

 • [77] Köhler, P., Zemanek, A. (1994). Dziesięciolecie otwarcia Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1983–1993). Ten years of the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden, Cracow, Poland (1983–1993). Wiadomości Botaniczne, 38(1/2), 170–174.

 • [78] Zając, A., Zemanek, A. (1994a). Obituary. The life and work of Professor Jan Kornaś (26 April 1923 – 8 August 1994). Fragmenta Floristica et Geobotanica, 39(2), 679–684.

 • [79] Zając, A., Zemanek, A. (1994b). Prof. dr Jan Kornaś (26 IV 1923 – 8 VIII 1994). Fragmenta Floristica et GeobotanicaSeries Polonica, 1, 359–363.

 • [80] Zemanek, A. (1994a). Dziesięć lat Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego [Ten years of activity of Section of History of Botany of the Polish Botanical Society]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 39(2), 159–165.

 • [81] Zemanek, A. (1994b). Dziesięć lat Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Ten years of activity of Section of History of Botany, Polish Botanical Society. Wiadomości Botaniczne, 38(1/2), 144–148.

 • [82] Zemanek, A. (1994c). Herbals and other botanical works of the Polish Renaissance – Present state and prospects for research. Botanical Journal of Scotland, 46(4), 637–643.

 • [83] Zemanek, A. (1994d). Historia botaniki na XIX Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki (Saragossa, Hiszpania, 22–29 VIII 1993). 19th International Congress of History of Science (Zaragoza, Spain, August 22–29, 1993). Wiadomości Botaniczne, 38(3/4), 136–138.

 • [84] Zemanek, A. (1994e). Historia botaniki w czasie sympozjum „Plants and People – economic botany in Northern Europe (800–1800 AD)” (Edynburg, 24–27 września, 1993) [History of botany during symposium “Plants and People – Economic botany in Northern Europe (800–1800 AD) (Edinburgh, September 24–27, 1993)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 39(1), 77–178.

 • [85] Zemanek, A. (1994f). Jubileusz 80-lecia Instytutu Botaniki UJ (Kraków, 29 września 1993). Jubilee of 80th anniversary of establishing of the Institute of Botany, Jagiellonian University (Kraków, 29 September 1993). Wiadomości Botaniczne, 38(3/4), 130–131.

 • [86] Zemanek, A. (1994g). Jubileusz 80-lecia Instytutu Botaniki UJ oraz 40-lecia Instytutu Botaniki PAN (Kraków, 29 września – 2 października 1993 r.) [Jubilee of 80th anniversary of the Institute of Botany of the Jagiellonian University and 40th anniversary of the Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences (Cracow, 29 September – 2 October 1993)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 39(1), 173–175.

 • [87] Zemanek, A. (1994h). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 11. Jadwiga Dyakowska. Wiadomości Botaniczne, 38(3/4), 160–162.

 • [88] Zemanek, A. (1994i). Polsko-białoruska sesja z historii nauk przyrodniczych Nowogródek – Szczuczyn (Białoruś, 22–26 czerwca 1994). Polish-Belarussian session on history of natural sciences (Nowogródek – Szczuczyn, Belarus, 22–26 June 1994). Wiadomości Botaniczne, 38(3/4), 143–144.

 • [89] Zemanek, A. (1994j). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists [Botanicy krakowscy w karykaturach Stefana Macko. Cracow botanists in Stefan Macko cartoons]. Karol Wallisch (1901–1934). Wiadomości Botaniczne, 38(1/2), 106.

 • [90] Zemanek, A. (1994k). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists [Botanicy krakowscy w karykaturach Stefana Macko. Cracow botanists in Stefan Macko cartoons]. Władysław Szafer (1886–1970). Wiadomości Botaniczne, 38(1/2), 105.

 • [91] Zemanek, A. (1994l). Pro memoria (Stefan Falimirz, Józef Jundziłł, Maria Hempel, Szczęsny Kudelka, Aleksander Zalewski, Grzegorz Bobiak, Bronisław Dębski, Józef Kalasanty Wyszyński, Franciszek Wawrzyniak, Piotr Wiśniewski, Marian Sokołowski, Jerzy Aleksandrowicz, Stanisław Batko, Janina Małkowska). Wiadomości Botaniczne, 38(1/2), 117–119.

 • [92] Zemanek, A. (1994m). Pro memoria (Maciej Ernest Borecki, Jan Gotfryd Reyger, Jan Kanty Łobarzewski, Emeryk Turczyński, Bronisław Błocki, Wacław Moycho, Jan Muszyński, Roman Dreżepolski, Jan Zabłocki, Karol Wallisch, Władysław Zamoyski, Seweryn Dziubałtowski, Władysław Kudelka, Zofia Zweigbaum, Michał Korczewski, Aniela Krawiec). Wiadomości Botaniczne, 38(3/4), 120–122.

 • [93] Zemanek, A. (1994n). Rysunki kwiatów i kompozycje roślinne Elżbiety Nowotarskiej [Pictures of flowers and plant compositions by Elżbieta Nowotarska]. Wiadomości Botaniczne, 38(1/2), 155–156.

 • [94] Zemanek, A. (1994o). Utworzenie Muzeum Botanicznego i Pracowni Historii Botaniki im. Jadwigi Dyakowskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie [Establishment of the Jadwiga Dyakowska Botanical Museum and the History of Botany Research Unit at the Jagiellonian University in Krakow]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 39(2), 158–159.

 • [95] Zemanek, A. (1994p). Z problematyki najstarszych ogrodów botanicznych w Polsce (XVI–XVIII w.) [On the problems of the oldest botanical gardens in Poland – 16th–18th centuries]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 39(3–4), 3–25.

  1995

 • [96] Köhler, P., Zemanek, A. (1995). Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informator [Institute of Botany of the Jagiellonian University. Information guide]. Kraków: Nakładem Instytutu Botaniki UJ.

 • [97] Wasylikowa, K., Zemanek, A. (1995). Plants and Man in the medieval Cracow. Materiały Archeologiczne, 28, 37–47, Plates I–IV.

 • [98] Zemanek, A. (1995a). 450 lat najstarszego ogrodu botanicznego. (Międzynarodowe sympozjum „Ogrody botaniczne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, Padwa, 29–30 czerwiec, 1995) [450 years of the oldest botanical garden. (International symposium “Botanical gardens – Past, present and future,” Padua, 29–30 June 1995)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 40(4), 168–172.

 • [99] Zemanek, A. (1995b). Fiedoruk A. T. Sadowo-parkowoje iskusstwo Biełorussii. Izdatielstwo Uradżaj, Minsk, 1989, ss. 248. Wiadomości Botaniczne, 39(1/2), 161–162. [rec.].

 • [100] Zemanek, A. (1995c). Forum Mendlowskie 1995, Brno, 14–16 lipca (W 130-lecie opublikowania pracy Grzegorza Mendla) [Mendel Forum 1995, Brno, 14–16 July (130th anniversary of publication of Gregor Mendel’s work)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 40(4), 166–168.

 • [101] Zemanek, A. (1995d). Jubileusz 450-lecia Ogrodu Botanicznego w Padwie – Międzynarodowe Sympozjum „Ogrody botaniczne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” (Padwa, Włochy 29–30 czerwca 1995). 450th anniversary of Botanic Garden in Padua – International Symposium “Botanical gardens – Past, present and future” (Padua, Italy 29–30 June 1995). Wiadomości Botaniczne, 39(3/4), 114–116.

 • [102] Zemanek, A. (1995e). Literatura botaniczna Renesansu. Botanical literature of the Renaissance. W: Z. Mirek, J. J. Wójcicki (red.), Szata roślinna Polski w procesie przemian. The vegetation of Poland in the proces of changes. Materiały konferencji i sympozjów 50 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kraków, 26.06–01.07.1995 [Proceedings of conferences and symposia of the 50th Congress of the Polish Botanical Society. Kraków, June 26 – July 1, 1995] (s. 474). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.

 • [103] Zemanek, A. (1995f). Muzeum Botaniczne i Pracownia Historii Botaniki im. Jadwigi Dyakowskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. The Jadwiga Dyakowska Botanical Museum and Division of History of Botany at the Jagiellonian University in Cracow, Poland. Wiadomości Botaniczne, 39(3/4), 116.

 • [104] Zemanek, A. (1995g). On the problems of communication in early genetics: the case of Edward Janczewski – A pioneer of the Polish genetics. W: Mendel Forum (s. 55–57 nlb.). Brno: Mendelianum Musei Moraviae.

 • [105] Zemanek, A. (1995h). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists [Botanicy krakowscy w karykaturach Stefana Macko. Cracow botanists in Stefan Macko cartoons]. Jerzy Lilpop (1888–1945). Wiadomości Botaniczne, 39(1/2), 115.

 • [106] Zemanek, A. (1995i). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists [Botanicy krakowscy w karykaturach Stefana Macko. Cracow botanists in Stefan Macko cartoons]. Józef Motyka (1900–1984). Wiadomości Botaniczne, 39(1/2), 116.

 • [107] Zemanek, A. (1995j). Pro memoria (Jan Fryderyk Wolfgang, Ferdynand Karo, Stanisław Kulczyński, Leszek Korzeniewski, Seweryn Krzemieniewski, Maria Czubińska, Władysław Mieczysław Kozłowski, Edmund Massalski). Wiadomości Botaniczne, 39(1/2), 124–125.

 • [108] Zemanek, A. (1995k). Pro memoria [Stanisław (Cyryna) Dogiel, Edmund Malinowski, Feliks Berdau, Wincenty Jabłoński, Władysław Zaleski, Roman Kobendza, Bolesława Kawecka-Starmachowa, Władysław Szafer, Stanisław Batko, Halina Bielawska, Mikołaj Kostyniuk]. Wiadomości Botaniczne, 39(3/4), 88–89.

 • [109] Zemanek, A. (1995l). The Botanical Garden of Padua 1545–1995. Red. Alessandro Minelli. Venice 1995 Marsilio Editori, 312 s. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 40(4), 114–116. [rec.].

 • [110] Zemanek, A. (1995m). The influence of Padua University on the development of botany in Poland at the time of the Renaissance. W: Orti botanici: passato, presente, future. Botanic gardens: past, present, future. 450th anniversary of foundation of the Botanic Garden of Padua (29 June 1545). Programme and abstracts (s. 31). Padova: Orto Botanico dell’Universita, Italy.

 • [111] Zemanek, A. (1995n). Wspomnienie o Profesorze Janie Kornasiu (26 IV 1923 – 8 VIII 1994) [Memories of Professor Jan Kornaś (26 IV 1923 – 8 VIII 1994)]. Wszechświat, 96(4), 98–99.

  1996

 • [112] Briuchin, W., Zemanek, A. (1996). Rękopisy rosyjskich przekładów Zielnika (1613) Syreniusza w Petersburgu [The manuscripts of Russian translations of the Polish Herbal [Zielnik] (1613) by Syreniusz in St. Petersburg]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 41(3/4), 189–195.

 • [113] Mossetti, U., Zemanek, A. 1996. The 18th century herbaria of Gaetano Monti’s disciples in Bologna (Italy) and in Cracow (Poland). W: Significato dei musei scientifici alle soglie del terzo millenio. Conservatione della memoria e sviluppo sostenibile. Napoli, 23–27 settembre 1996 [The importance of science museums at the threshold of the third millennium. Preservation of memory and sustainable development. Naples, September 23–27, 1996] (s. 37). A.N.M.P.

 • [114] Rostański, K., Zemanek, A. (1996). „Habent sua fata libelli” czyli uwagi o egzemplarzach Zielnika (1613) Syreniusza zachowanych w Polsce [“Habent sua fata libelli” – Remarks on the copies of Zielnik [The Herbal] (1613) by Syreniusz preserved in Poland]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 41(3/4), 159–188.

 • [115] Wasylikowa, K., Zemanek, A. (1996). Historia botaniki i archeobotanika w poszukiwaniu danych o użytkowaniu roślin w średniowiecznym Krakowie [History of botany and archaeobotany in search of data on the uses of plants in medieval Cracow]. Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki, 5(1), 123–138.

 • [116] Zemanek, A. (1996a). Erazma Majewskiego Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich [Erazm Majewski’s Dictionary of Zoological and Botanical Names]. W: K. P. Kozłowski, J. Lech (red.), Erazm Majewski i Warszawska Szkoła Prehistoryczna na początku XX wieku [Erazm Majewski and Warsaw Prehistorical School at the beginning of the 20th century] (s. 21–30). Warszawa, ser.: PAN – Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych. Prace, t. 1.

 • [117] Zemanek, A. (1996b). „Historia ilustracji botanicznej” – wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej (Kraków, Polska, 22 czerwca – 15 lipca 1995). “History of botanical illustration,” an exhibition at the Jagiellonian Library – Cracow, Poland, 22 June – 15 July 1995. Wiadomości Botaniczne, 40(2), 73–77.

 • [118] Zemanek, A. (1996c). Odnalezienie prawdopodobnych śladów pierwszego polskiego zielnika królewny Anny Wazówny [Discovery of the supposed remains of the first Polish herbarium of princess Anna Vasa (17th century)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 41(3–4), 197–205.

 • [119] Zemanek, A. (1996d). Profesor z charakterem. Trudne egzaminy nie odstraszały studentów – Władysław Szafer był prawdziwym idolem studentów [A Professor with character. Difficult exams did not deter students – Władysław Szafer was a true idol of students]. Dziennik Polski, R. 52, Nr 281 (2 grudnia 1996), 19.

 • [120] Zemanek, A. (1996e). Pro memoria (Izabela Czartoryska, Jerzy Pabreż, Zenon Hałatkiewicz, Władysław Boberski, Helena Krzemieniewska, Andrzej Nespiak). Wiadomości Botaniczne, 40(1), 56.

 • [121] Zemanek, A. (1996f). Pro memoria (Alojzy Estreicher, Witold Szyszłło, Ewa Śliwińska, Karol Kaniewski). Wiadomości Botaniczne, 40(2), 56.

 • [122] Zemanek, A. (1996g). Pro memoria [Wawrzyniec Eichstad, Jerzy Andrzej Helwing, Adam Tytus Działyński, Edward (Glinka-) Janczewski, Żegota Ignacy Król sen., Franciszek Kamieński, Jan Marian Dobrowolski, Wanda Konopacka, Maria Bremówna, Władysław Becker, Feliks Krawiec, Krzysztof Kluk, Józef Warszewicz, Antoni Żmuda, Konstanty Proszyński, Kazimierz Miczyński jun., Irena Hoppe, Adam Starzeński, Janina Antoniewicz, Henryka Popławska-Sukaczewa, Jan Trela, Bogumił Pawłowski]. Wiadomości Botaniczne, 40(3/4), 91–94.

 • [123] Zemanek, A. (1996h). Studia nad Zielnikiem (1613) Syreniusza (uwagi wstępne) [Studies on Zielnik (The Herbal) (1613) by Syreniusz (introductory remarks)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 41(3–4), 157–158.

 • [124] Zemanek, A. (1996i). Wystawa dawnej ilustracji w Bibliotece Jagiellońskiej (Kraków, 22 VI – 15 VII 1995) [Exhibition of old illustrations at the Jagiellonian Library (Krakow, June 22 – July 15, 1995)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 41(2), 201–205.

 • [125] Zemanek, A. (1996j). Z dziejów botaniki Renesansu – padewskie inspiracje polskich zielnikarzy [On the Renaissance botany – Paduan inspirations of Polish herbalists]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 41(1), 31–58.

 • [126] Zemanek, A., Zemanek, B. (1996). Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [Jagiellonian University Botanic Garden in Cracow]. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.

  1997

 • [127] Mossetti, U., Zemanek, A. (1997). The 18th century herbaria of Gaetano Monti’s students in Bologna and Cracow. Taxon, 46(4), 815–816.

 • [128] Zemanek, A. (1997a). Between astrology and ecology. The Polish herbal by Syreniusz (1613). W: C. Opsomer (red.), XXth International Congress of History of Science, Liège, (Belgium) 20–26 July 1997. Book of abstracts – Scientific sections (s. 178). Liège: Centre d’Histoire des Sciences et des Techniques, Université de Liège.

 • [129] Zemanek, A. (1997b). Botanika Renesansu w świetle współczesnej nauki. Renaissance botany in the light of contemporary science. Wiadomości Botaniczne, 41(1), 7–20.

 • [130] Zemanek, A. (1997c). Jedenasty Kongres Włoskiego Towarzystwa Muzeów Naukowych, Ogrodów Botanicznych, Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (Neapol, Włochy, 23–27 września 1996). 11th Congress of the Italian Association of Scientific Museums, Botanical Gardens, Zoos and Aquaria (Naples, Italy, 23–27 September 1996). Wiadomości Botaniczne, 41(2), 65–66.

 • [131] Zemanek, A. (1997d). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 18. Jan Stanko. Wiadomości Botaniczne, 41(1), 70–71.

 • [132] Zemanek, A. (1997e). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 19. Marcin z Urzędowa. Wiadomości Botaniczne, 41(1), 71–72.

 • [133] Zemanek, A. (1997f). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 21. Szymon Syreński (Syrenius, Syreniusz, Sacranus). Wiadomości Botaniczne, 41(2), 75–76.

 • [134] Zemanek, A. (1997g). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 22. Gabriel Joannicy (Joannicius, Joanicy, Joannicki, Hanuszek). Wiadomości Botaniczne, 41(2), 76–77.

 • [135] Zemanek, A. (1997h). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 23. Antoni Rehman. Wiadomości Botaniczne, 41(3/4), 121–124.

 • [136] Zemanek, A. (1997i). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 24. Marian Raciborski. Wiadomości Botaniczne, 41(3/4), 124–127.

 • [137] Zemanek, A. (1997j). L’influenza dei „Commentarii” in Polonia [The impact of “Commentaries” in Poland]. W: S. Ferri (red.), Pietro Andrea Mattioli Siena 1501 – Trento 1578. La vita le opere [Pietro Andrea Mattioli Siena 1501 – Trento 1578. His life and works] (s. 105–110). Perugia: Quattroemme.

 • [138] Zemanek, A. (1997k). Lise Manniche: An Ancient Egyptian Herbal. London, British Museum Press. Wyd. 1–1989, Wyd. 2–1993, 176 p. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 42(1), 142–143. [rec.].

 • [139] Zemanek, A. (1997l). Odkrycie przypuszczalnych pozostałości najstarszego polskiego zielnika królewny Anny Wazówny (XVII w.). Discovery of the supposed remains of the first Polish herbarium of the King’s daughter Anna Vasa (17th century). Wiadomości Botaniczne, 41(2), 68–72.

 • [140] Zemanek, A. (1997m). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish botanists. Antoni Rehman (1840–1917). Wiadomości Botaniczne, 41(3/4), 77.

 • [141] Zemanek, A. (1997n). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish botanists. Józef Rostafiński (1850–1928). Wiadomości Botaniczne, 41(1), 37.

 • [142] Zemanek, A. (1997o). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish botanists. Józef Rostafiński (1850–1928) z dziećmi Zofią i Janem. Wiadomości Botaniczne, 41(1), 38.

 • [143] Zemanek, A. (1997p). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish botanists. Emil Godlewski senior (1847–1930). Wiadomości Botaniczne, 41(2), 52.

 • [144] Zemanek, A. (1997r). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish botanists. Marian Raciborski (1863–1917). Wiadomości Botaniczne, 41(3/4), 78.

 • [145] Zemanek, A. (1997s). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish botanists. Szymon Syreński (Syreniusz, Syrenius, Sarcanus) (ok. 1540–1611). Wiadomości Botaniczne, 41(2), 51.

 • [146] Zemanek, A. (1997t). Pro memoria (Jakub Breyne, Józef Fiedorowicz, Leon Nowakowski, Jakub Waga, Kazimierz Langie, Antoni Rehman, Feliks Kwieciński, Tadeusz Gorczyński). Wiadomości Botaniczne, 41(1), 49–50.

 • [147] Zemanek, A. (1997u). Pro memoria (Emil Godlewski senior, Ludwik Garbowski, Bronisław Szafran, Stanisław Bonifacy Jundziłł, Franciszek Ksawery Skupieński). Wiadomości Botaniczne, 41(2), 57–58.

 • [148] Zemanek, A. (1997v). Pro memoria (Jerzy Chrystian Arnold, Adam Kubaszewski, Adam Wodziczko, Stanisław Wóycicki, Józef Strumiłło, Felicjan Sypniewski, Kazimierz Langie, Kazimierz Piotrowski, Antoni Ślósarski, Stanisław Wisłouch, Witold Wróblewski, Maria Bremówna, Irena Cabejszek, Maria Skalińska). Wiadomości Botaniczne, 41(3–4), 88–90.

 • [149] Zemanek, A. (1997w). Wojciech Rostafiński i jego dar dla Muzeum Botanicznego i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej. Wojciech Rostafiński and his gift for the J. Dyakowska Botanical Museum and History of Botany Research Unit. Wiadomości Botaniczne, 41(1), 73–75.

 • [150] Zemanek, A. (1997x). Włoskie Towarzystwo Muzeów Naukowych, Ogrodów Botanicznych, Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Italian Association of Science Museums, Botanical Gardens, Zoos and Aquaria. Wiadomości Botaniczne, 41(1), 72–73.

 • [151] Zemanek, A. (1997y). Wystawa „Złote jabłka” w Muzeum Botanicznym w Berlin-Dahlem. Exhibition “The Golden Apples” at the Botanical Museum, Berlin-Dahlem. Wiadomości Botaniczne, 41(2), 77–79.

  1998

 • [152] Köhler, P., Zemanek, A. (1998). Botanika na XX Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki (Liège, Belgia, 20–26 lipca 1997). Botany in the 20th International Congress of History of Science (Liège, Belgium, 20–26 July 1997). Wiadomości Botaniczne, 42(1), 83–85.

 • [153] Kostuch, A., Zemanek, A. (1998). Plants in the 16th century Flemish tapestries from Wawel Castle (Cracow, Poland). W: Z. Mirek, A. Zemanek (red.), Studies in Renaissance botany (s. 205–230). Polish Botanical Studies, Guidebook Series, No. 20.

 • [154] Mirek, Z., Zemanek, A. (1998). Studies in Renaissance botany (red.), Polish Botanical Studies, Guidebook Series, No. 20, ss. 230.

 • [155] Zemanek, A. (1998a). Dyakowska Jadwiga, 1905–1992. W: R. Stromeiher (red.), Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundigen Frauen Europas [Lexicon of the natural scientists and women of Europe] (s. 90). Frankfurt am Main: Verl. Harri Deutsch.

 • [156] Zemanek, A. (1998b). Historia botaniki polskiej u progu XXI wieku. History of the Polish botany at the beginning of the 21th century. W: J. Miądlikowska (red.), Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Gdańsk 15–19 września 1998 [Polish botany at the threshold of the 21st century. Proceedings of the symposia and sections of the 51th Congress of the Polish Botanical Society, Gdańsk, September 15–19, 1998] (s. 556). Gdańsk: PTB, Oddz. Gdański, Katedra Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody Uniw. Gdańskiego.

 • [157] Zemanek, A. (1998c). Padua University and botany in Renaissance Poland. Museologia Scientifica, 14(1 Suppl.), 101–111.

 • [158] Zemanek, A. (1998d). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Maria Hempel (Hemplówna) (1834–1904). Wiadomości Botaniczne, 42(2), 57.

 • [159] Zemanek, A. (1998e). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Krzysztof Kluk (1739–1796). Wiadomości Botaniczne, 42(2), 58.

 • [160] Zemanek, A. (1998f). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Bogumił Pawłowski (1898–1971). Wiadomości Botaniczne, 42(3/4), 94.

 • [161] Zemanek, A. (1998g). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Bogumił Pawłowski (1898–1971). Wiadomości Botaniczne, 42(3/4), 95.

 • [162] Zemanek, A. (1998h). Pro memoria (Hanna Czeczottowa, Jerzy Lilpop, Jerzy Andrzej Helwing, Tadeusz Bocheński, Helena Juraszek). Wiadomości Botaniczne, 42(1), 68.

 • [163] Zemanek, A. (1998i). Pro memoria (Aleksander Zawadzki, Marcin z Urzędowa, Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Józef Rostafiński, Dezydery Szymkiewicz). Wiadomości Botaniczne, 42(2), 63–64.

 • [164] Zemanek, A. (1998j). Pro memoria (Feliks Stanisław Fedorowicz, Witold Sławiński, Katarzyna Kleistówna, Bogumił Pawłowski, Jan Wels, Marcin Siennik, Remigiusz Ładowski, Julian Zaborowski, Michał Hieronim Leszczyc-Sumiński, Józef Zubrzycki, Bolesław Kotula). Wiadomości Botaniczne, 42(3/4), 104–105.

 • [165] Zemanek, A. (1998k). Prof. dr Jadwiga Siemińska odznaczona medalem J. Holuby’ego przez Słowackie Towarzystwo Botaniczne. Professor Jadwiga Siemińska awarded by Slovak Botanical Society with J. Holuby medal. Wiadomości Botaniczne, 42(2), 85–86.

 • [166] Zemanek, A. (1998l). Refleksje nad historią biologii w czasie XX Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki (Liège, 20–26 lipca 1997) [Reflections on the history of biology during the 20th International Congress of History of Science (Liège, 20–26 July1997)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 43(1), 202–294.

 • [167] Zemanek, A. (1998m). Renaissance botany and modern science. W: Z. Mirek, A. Zemanek (red.), Studies in Renaissance botany (s. 9–47). Polish Botanical Studies, Guidebook Series, No. 20.

 • [168] Zemanek, A. (1998n). Studies in Renaissance botany – Foreword. W: Z. Mirek, A. Zemanek (red.), Studies in Renaissance botany (s. 7–8). Polish Botanical Studies, Guidebook Series, No. 20.

 • [169] Zemanek, A., de Koning, J. (1998). Plant illustrations in the Libri picturati (A. 18-30) (Jagiellonian Library, Cracow, Poland) and new currents in Renaissance botany. W: Z. Mirek, A. Zemanek (red.), Studies in Renaissance botany (s. 161–193). Polish Botanical Studies, Guidebook Series No. 20. 1999.

 • [170] Kostuch, A., Zemanek, A. (1999). Rośliny arrasów wawelskich. Plants in the Flemish tapestries from Wawel Castle. Wiadomości Botaniczne, 43(1/2), 7–24.

 • [171] Pawlikowska-Brożek, Z., Zemanek, A. 2000. Sesja naukowa Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych. Kraków, 2–3 czerwca 2000 [Scientific session Reception of new directions and scientific theories in Poland. Krakow, June 2–3, 2000]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 45(3–4), 280–283.

 • [172] Zemanek, A. (1999a). Pro memoria (Jan Józef Celiński, Edward Strasburger, Anna Missuna, Antoni Ossowski, Karolina Lubliner-Mianowska, Caspar Schwenckfeld, Feliks Kotowski, Irena Rejment-Grochowska). Wiadomości Botaniczne, 43(1/2), 72.

 • [173] Zemanek, A. (1999b). Pro memoria (Mieczysław Dunin-Wąsowicz, Józef Łazarski, January Kołodziejczyk, Andrzej Michalski, Józef Krupa, Tytus Chałubiński, Władysław Satke, Feliks Józef Krawiec, Wacław Grochowski, Julian Mieczysław Proner). Wiadomości Botaniczne, 43(3/4), 65–66.

 • [174] Zemanek, A. (1999c). Seminaria. Literatura wprowadzająca (Filozoficzne problemy ochrony środowiska) [Seminars. Introductory literature (Philosophical problems of environmental protection)]. W: E. Szczepaniec-Cięciak, P. Kościelniak (red.), Chemia środowiska. Cz. 2. Ćwiczenia i seminaria [Environmental chemistry. Part 2. Exercises and seminars] (s. 398–399). Kraków: Wydawnictwo UJ.

  2000

 • [175] Zemanek, A. (2000a). Antoni Rehman (1840–1917) Botanik, geograf, podróżnik [Antoni Rehman (1840–1917) Botanist, geographer, traveler]. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych [The Jagiellonian University. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part I: Biographies of scientists] (s. 59–68). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • [176] Zemanek, A. (2000b). Historia botaniki i innych nauk [History of botany and other sciences]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 181–200). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [177] Zemanek, A. (2000c). Historia roślin uprawnych w Polsce [History of cultivated plants in Poland]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 169–180). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [178] Zemanek, A. (2000d). Ignacy Rafał Czerwiakowski (1808–1882) Botanik [Ignacy Rafał Czerwiakowski (1808–1882) Botanist]. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych [The Jagiellonian University. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part I: Biographies of scientists] (s. 37–43). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • [179] Zemanek, A. (2000e). Impresje literackie botanika z naukowego poznawania świata [Literary impressions drawn by a botanist from a scientific cognizance of the world]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 241–251). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [180] Zemanek, A. (2000f). Jan Stanko (ok. 1430–1493) Przyrodnik, lekarz [Jan Stanko (ca. 1430–1493) Naturalist, physician]. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych [The Jagiellonian University. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part I: Biographies of scientists] (s. 21–36). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • [181] Zemanek, A. (red.) (2000g). Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist]. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [182] Zemanek, A. (2000h). Józef Rostafiński (1850–1928) Botanik, systematyk roślin niższych, historyk biologii [Józef Rostafiński (1850–1928) Botanist, taxonomist of lower plants, biology historian] W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych [The Jagiellonian University. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part I: Biographies of scientists] (s. 89–100). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • [183] Zemanek, A. (2000i). Józef Rostafiński – popularyzator biologii [Józef Rostafiński – A populariser of biology]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 225–239). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [184] Zemanek, A. (2000j). Józefa Rostafińskiego dzieło popularyzacji biologii [Rostafiński’s work of popularizing biology]. W: Przyroda – Nauka – Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Ogród Botaniczny UJ, Kraków 26–27 czerwca 2000. Streszczenia referatów i posterów [Nature – Science – Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of the 21st century. The Jagiellonian University Botanic Garden, Kraków, June 26–27, 2000. Proceedings of lectures and posters] (s. 15 nlb.). Kraków.

 • [185] Zemanek, A. (2000k). Józefa Rostafińskiego dzieło popularyzacji biologii [Józef Rostafiński’s deeds in popularisation of biology]. W: B. Zemanek (red.), Przyroda – Nauka – Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Nature –Science – Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century (s. 59–69). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.

 • [186] Zemanek, A. (2000l). Koleje życia Józefa Rostafińskiego [The life of Józef Rostafiński]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 19–106, 30 nlb.). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [187] Zemanek, A. (2000m). Marian Raciborski (1863–1917) Botanik, systematyk, fitogeograf, paleobotanik [Marian Raciborski (1863–1917) Botanist, taxonomist, phytogeographer, palaeobotanist]. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych [The Jagiellonian University. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part I: Biographies of scientists] (s. 115–127). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • [188] Zemanek, A. (2000n). Polskie nazewnictwo botaniczne [Polish botanical nomenclature]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 213–224). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [189] Zemanek, A. (2000o). Pro memoria (Marcin z Urzędowa, Wojciech Pampuch, Adam Podymowicz, Hieronim Spiczyński, Anna z Sapiehów Jabłonowska, Izabela z Flemingów Czartoryska, Michał Szubert, Jan Kanty Działyński, Franciszek Błoński, Ignacy Szyszyłowicz, Maria Czubińska, Józef Szotkowski, Edmund Massalski). Wiadomości Botaniczne, 44(1/2), 62–63.

 • [190] Zemanek, A. (2000p). Pro memoria (Jakub Waga, Eustachy Wołoszczak, Józef Rostafiński, Roman Gutwiński, Janina Antoniewicz, Ferdynand Marten, Hipolit Cybulski, Delfina Gayówna, Marian Koczwara). Wiadomości Botaniczne, 44(3/4), 54–55.

 • [191] Zemanek, A. (2000q). Roślina i człowiek w historii nauki – 391 lat botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim [Plant and Man in the history of science – 391 years of botany at the Jagiellonian University]. W: Przyroda – Nauka – Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Ogród Botaniczny UJ, Kraków 26–27 czerwca 2000. Streszczenia referatów i posterów [Nature – Science – Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of the 21st century. The Jagiellonian University Botanic Garden, Kraków, June 26–27, 2000. Proceedings of lectures and posters] (s. 8 nlb.). Kraków.

 • [192] Zemanek, A. (2000r). Roślina i człowiek w historii nauki – 391 lat botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim [Plant and Man in the history of science – 391 years of botany at the Jagiellonian University]. W: B. Zemanek (red.), Przyroda – Nauka – Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Nature – Science – Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century (s. 21–32). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.

 • [193] Zemanek, A. (2000s). Rzut oka na działalność naukową Józefa Rostafińskiego [Scientific activity of Józef Rostafiński at a glimpse]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 111–126). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [194] Zemanek, A. (2000t). Szymon Syreński (Syreniusz, Syrennius) (ok. 1540–1611) Przyrodnik, zielnikarz, lekarz [Szymon Syreński (Syreniusz, Syrennius) (ca. 1540–1611) Naturalist, herbalist, physician]. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych [The Jagiellonian University. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part I: Biographies of scientists] (s. 27–36). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • [195] Zemanek, A. (2000u). (red.) Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych. Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars I: Virorum doctorum vitae [The Jagiellonian University. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part I: Biographies of scientists]. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • [196] Zemanek, A. (2000v). Władysław Szafer (1886–1970) Botanik, fitogeograf, paleobotanik, współtwórca ochrony przyrody [Władysław Szafer (1886–1970) Botanist, phytogeographer, palaeobotanist, co-creator of nature protection]. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych [The Jagiellonian University. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part I: Biographies of scientists] (s. 185–197). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • [197] Zemanek, A. (2000w). Wstęp [Introduction]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 7–12). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [198] Zemanek, A. (2000x). Wstęp [Foreword]. W: A. Zemanek (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych [The Jagiellonian University. The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part I: Biographies of scientists] (s. 9–17). Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • [199] Zemanek, A. (2000y). „Zielnik czarodziejski” i inne prace etnobotaniczne [“Wizard’s herbarium” and other ethnobotanical studies]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 201–211). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

 • [200] Zemanek, A., Wojciechowski, I. (2000). Pionierskie badania glonów [Pioneering studies on algae]. W: A. Zemanek (red.), Józef Rostafiński botanik i humanista [Józef Rostafiński botanist and humanist] (s. 147–159, 2 nlb.). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Komisja Historii Nauki. Ser.: Monografie 1.

  2001

 • [201] Zagulskij, M., Zemanek, A. (2001). Antonij Reman – vidatnij doslidnik roslinnogo pokrivu Evropi ta pivdennoi Afriki [Antony Rehman – Famous investigator of the vegetation of Europe and South Africa]. Visnik Lviv. Universitetu, Serija Biologična, 201(27), 262–266.

 • [202] Zemanek, A. (2001a). Badania nad historią botaniki (Kraków, XIX–XX w.). Studies in the history of botany (Cracow, 19–20th centuries). W: E. Zenkteler (red.), Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego (24–28 września 2001) [Botany in the era of molecular biology. Proceedings of sessions and symposia of the 52nd Congress of the Polish Botanical Society (Poznań, September 24–28, 2001)] (s. 156). [Poznań].

 • [203] Zemanek, A. (2001b). Changes of paradigm of botany at the Jagiellonian University in Cracow, Poland (16th–20th centuries). W: 10 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie, Berlin, Germany 21–24 Juni 2001 [10th annual meeting of the German Society for the History and Theory of Biology, Berlin, June 21–24, 2001] (s. 10). Berlin.

 • [204] Zemanek, A. (2001c). Józef Rostafiński – botanik i humanista [Józef Rostafiński – Botanist and humanist]. Alma Mater, lato 2001, 32, 17–20.

 • [205] Zemanek, A. (2001d). Pro memoria (Jan Emanuel Gilibert, Wiktor Kazimierz Kozłowski, Antoni Kotowicz, Stanisław Bolesław Szenic, Stanisław Dawid, Gabriela Balicka-Iwanowska, Stanisław Anoni Kościelny, Józef Duda, Wojciech Maksymilian Adamski, Alfons Bukowski, Marian Stępowski, Józef Goetz, Bronisław Stefan Niklewski, Irena Maria Guzowska). Wiadomości Botaniczne, 45(1/2), 73–75.

 • [206] Zemanek, A. (2001e). Pro memoria (Ludwik Aleksander Młokosiewicz, Teofil Ciesielski, Franciszek Dionizy Kamieński, Adam Czartkowski, Piotr Oficjalski, Wacław Ołtuszewski, Karol Wallisch, Florian Sawiczewski, Józef Trzebiński, Jadwiga Wołoszyńska, Halina Felicja Strankowska, Jadwiga Hanna Michejdowa, Stefan Antoni Krupko). Wiadomości Botaniczne, 45(3/4), 87–88.

 • [207] Zemanek, A. (2001f). Sesja naukowa „Przyroda – Nauka – Kultura (Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w.)” (Kraków, 26–27 czerwca 2000). Scientific session “Nature – Science – Culture” (Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century) (Cracow, Poland, 26–27 June 2000). Wiadomości Botaniczne, 45(3/4), 90–93.

 • [208] Zemanek, A. (2001g). Sesja naukowa Przyroda – Nauka – Kultura (Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w.) [Scientific session “Nature – Science – Culture” (Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century) (Cracow, Poland, 26–27 June 2000)]. Kraków, 26–27 czerwca 2000. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 46(1), 163–167.

 • [209] Zemanek, A. (2001h). Grębecka W. Wilno-Krzemieniec botaniczna szkoła naukowa (1781–1841). Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki. Tom 7, 1998, 288 stron. Format 15,5 × 22 cm, miękka opr. Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, wyd. Retro-Art. Warszawa. ISBN 83-908973-1-8. Wiadomości Botaniczne, 45(3/4), 146–148. [rec.].

  2002

 • [210] Frey, L., Zemanek, A. (2002). Historia badań nad trawami [History of research on grasses]. W: L. Frey (red.), Polska księga traw. The Polish grass book (s. 11–37). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

 • [211] Zemanek, A. (2002a). Between astrology and ecology. The Polish Herbal by Syreniusz (1613). W: D. Buican, D. Thieffry (red.), Biological and Medical Sciences. De Diversis Artibus. Collection of studies from the International Academy of the History of Science, 54 (N.S. 17) (s. 47–57). Turnhout, Belgium: Brepols Publishers.

 • [212] Zemanek, A. (2002b). Changes of paradigm of botany at the Jagiellonian University in Cracow, Poland (16th–20th centuries). Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie (Berlin), Bd. 8 (Die Enstehung biologischer Disziplinen), 1, 75–88.

 • [213] Zemanek, A. (2002c.) Dr Michaiło Zagulskij (1960–2002). Wiadomości Botaniczne, 46(1/2), 64–65.

 • [214] Zemanek, A. (2002d). Józef Rostafiński (1850–1928) – A pioneer of studies in the history of botany in Poland. Huntia (Pittsburgh), 11(2), 209–219.

 • [215] Zemanek, A. (2002e). Pro memoria (Szymon z Łowicza, Stanisław Batys Gorski, Stanisław Dembosz, Wincenty Pol, Bolesław Namysłowski, Józef Herman Osiński, Józef Kalasanty Jakubowski, Ignacy Napoleon Rafał Czerwiakowski, Władysław Lubomirski, Władysław Skłodowski, Halina Kowalska-Ryppowa, Karol Karpowicz, Maria Berner). Wiadomości Botaniczne, 46(1/2), 66–68.

 • [216] Zemanek, A. (2002f). Pro memoria (Karol Borowiczka, Bolesław Erzepki, Hugo Zapałowicz, Wacław Niedziałkowski, Bruno Józef Szafarkiewicz, Bolesław Jerzykiewicz, Karol Drymmer, Anna Znamierowska, Valentin Torka, Konstanty Moldenhawer, Józef Karol Łukaszewicz, Jadwiga Dyakowska). Wiadomości Botaniczne, 46(3/4), 65–66.

 • [217] Zemanek, A. (2002g). Redouté P.-J.: The Roses. (Autorzy opracowania: P. A. Hinz, B. Schulz przy współpracy B. Hoppe, O. Bünemann). Taschen, Köln, London, Madrid, New York, Paris, Tokyo, 1999, 255 str., 169 tablic z barwnymi rycinami. Twarda opr. z kolorową obwolutą, format 27,0 × 33,6 cm. ISBN 3-8228-6629-6. Wiadomości Botaniczne, 46(1/2), 106–107. [rec.].

 • [218] Zemanek, A. (2002h). Wójcik Z.: Bibliografia polskiego muzealnictwa przyrodniczego (XVIII–XX wiek). Bibliography of Polish natural history museum management (18–20th century). Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Warszawa, 2001, 325 str., 12 kart. ryc. nlb. Wiadomości Botaniczne, 46(1/2), 107–109. [rec.].

 • [219] Zemanek, A., Zemanek, B. (2002). Ogrody botaniczne a nauka [Botanical gardens and science]. Prace Ogrodu Botanicznego UAM, 1, 69–73.

  2003

 • [220] Frey, L., Zemanek, A. (2003). The history of studies on grasses in Poland. W: L. Frey (red.), Problems of grass biology (s. 9–26). Kraków: W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.

 • [221] Kulpiński, K., Zemanek, A. (2003). Krakowskie szkoły botaniczne [Krakow botanical scientific schools]. Alma Mater, 55, 48–49.

 • [222] Zemanek, A. (2003a). Biology. W: E. Szczepanik (red.), The Polish cultural and scientific heritage at the dawn of the third millenium (s. 468–475). London: Polish Society of Arts and Sciences Abroad, Polish Cultural Foundation.

 • [223] Zemanek, A. (2003b). Geneza krakowskich botanicznych szkół naukowych [The genesis of Krakow’s botanical scientific schools]. W: Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania. Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki, 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ, Kraków, 27–28 września 2003 [“Scientific botanical schools in Kraków – Traditions and new tasks.” Jubilee session on the 90th anniversary of the Institute of Botany and the 220th anniversary of the Botanic Garden of the Jagiellonian University, Kraków, September 27–28, 2003] (s. 12–13). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki, Sekcja Historii Botaniki PTB.

 • [224] Zemanek, A. (2003c). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Jan Kornaś (1923–1994). Wiadomości Botaniczne, 47(1/2), 56.

 • [225] Zemanek, A. (2003d). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Jan Walas (1903–1991). Wiadomości Botaniczne, 47(1/2), 55.

 • [226] Zemanek, A. (2003e). Pro memoria [Józef Liboszyc (Liboschitz), Wincenty Hipolit Gawarecki, Wojciech Grzegorzek, Eugeniusz Arnold Janota, Władysław Tyniecki, Tekla Symonowiczówna, Maria Twardowska, Wieńczysław Romuald Łoś, Olga Seidl, Wojciech Urbański, Wiktor Schramm, Janina Jentys-Szaferowa, Wanda Wróbel-Stermińska]. Wiadomości Botaniczne, 47(1/2), 65–67.

 • [227] Zemanek, A. (2003f). Pro memoria (Jan Jonston, Jakub Fryderyk Hoffmann, Aleksander Kremer, Antoni Ślósarski, Jan Walas, Ludmiła Karpowiczowa, Jan Kornaś, Michał Krzysztof Hanow, Ludomir Sawicki, Wiktoria Jadwiga Mondelska, Maria Macieszyna, Leon Łazarczyk, Felicjan Kajetan Lechnicki). Wiadomości Botaniczne, 47(3/4), 61–62.

 • [228] Zemanek, A. (2003g). Roger J. Wood, Orel Vitězslav: Genetic Prehistory in Selective Breeding: A prelude to Mendel. Oxford New York 2001, Oxford University Press, XVII + 323 s. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 48(3–4), 235–238. [rec.].

 • [229] Zemanek, A. (2003h). Roger J. Wood, Vitězslav Orel: Genetic prehistory in selective breeding: A prelude to Mendel. Oxford University Press, Oxford New York 2001, XVII + 323 s. Wszechświat, 104(7–9), 204–205. [rec.].

 • [230] Zemanek, A., Zemanek, B. (2003) [Participation in the botanical determination of plant images in art]. W: P. L. Marques, I. C. Almeida (red.), Plants in European masterpieces (s. 46). Kew – Leiden: RBG Kew, Orthus Botanicus Leiden [Wersja elektroniczna na dysku CD].

  2004

 • [231] Kulpiński, K., Zemanek, A. (2004). Sesja jubileuszowa 90-lecia Instytutu Botaniki i 220-lecia Ogrodu Botanicznego UJ pt. „Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania” (Kraków, 27–28 września 2003) [Jubilee session on the 90th anniversary of the Institute of Botany and 220th anniversary of the Botanic Garden of the Jagiellonian University “Scientific botanical schools in Kraków – Traditions and new tasks” (Kraków, September 27–28, 2003)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 49(1), 168–175.

 • [232] Zemanek, A. (2004a). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Hugo Zapałowicz (1852–1917). Wiadomości Botaniczne, 48(1/2), 28.

 • [233] Zemanek, A. (2004b). Pro memoria (Franciszek Scheidt, Wojciech Jastrzębowski, Józef Berger, Wincenty Jabłoński, Modest Maryański, Stefan Jentys, Krystyna Smoleń, Helena Szafran, Jerzy Wojciech Szulczewski, Henryk Błaszczyk). Wiadomości Botaniczne, 48(1/2), 40–41.

 • [234] Zemanek, A. (2004c). Pro memoria (Franciszek Maksymilian Sobieszczański, Mieczysław Wąsowicz-Dunin, Józef Paczoski, Tadeusz Biborski, Walerian Bętkowski, Stefan Macko, Halina Rutowicz, Szymon Pisulewski, Maksymilian Heilpern, Tadeusz Pacyna). Wiadomości Botaniczne, 48(3/4), 64–65.

 • [235] Zemanek, A., Zemanek, B. (2004). Początki myśli ekologicznej w czasach Renesansu (holenderskie akwarele ze zbioru „Libri picturati”, XVI w.). Beginnings of ecological thinking in the Renaissance (Dutch watercolours from the collection “Libri picturati,” 16th century). W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów, 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń – Bydgoszcz, 6–11 września 2004 [Nature of Poland in the European heritage of natural goods. Proceedings of lectures and posters, the 53rd Congress of the Polish Botanical Society, Toruń–Bydgoszcz, September 6–11, 2004] (s. 111–112). Toruń – Bydgoszcz.

  2005

 • [236] Zemanek, A. (2005a). Botany in Poland in the first part of the 19th century. W: Ch. G. Nees von Esenbeck (red.), Die Bedeutung der Botanik als Naturwissenschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – Methoden und Entwicklungswege [The importance of botany as one of the natural sciences in the first half of the 19th century – Methods and paths of development]. Leopoldina-Meeting. Breslau (Wrocław) 9–11 Juni 2005 (s. 12–13). Breslau (Wrocław): Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina.

 • [237] Zemanek, A. (2005b). Interdyscyplinarne sympozjum (Przyroda – Nauka – Kultura II. Kraków, 23–24 IX 2005, Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ) [Interdisciplinary symposium (Nature – Science – Culture II. Krakow, 23–24 September 2005, Botanic Garden – Institute of Botany of the Jagiellonian University)]. Alma Mater, 76–77, 79–80.

 • [238] Zemanek, A. (2005c). Pro memoria (Witold Łaźniewski, Tadeusz Koźniewski, Władysław Feliks Kubik, Jadwiga Dyakowska, Bronisław Jaroń, Stanisława Pawłowska, Jan Zurzycki, Józef Fiedorowicz, Roman Kobendza). Wiadomości Botaniczne, 49(1/2), 62–63.

 • [239] Zemanek, A. (2005d). Pro memoria (Jakub Teodor Klein, Józef Łagowski, Jakub Steinhaus, Fryderyk Hoffmann, Wacław Ołtuszewski, Tadeusz Dominik). Wiadomości Botaniczne, 49(3/4), 43.

 • [240] Zemanek, A. (200e5). Sesja naukowa „Przyroda – Nauka – Kultura II (w poszukiwaniu jedności nauki i sztuki)” (Kraków, 23–24 września 2005) [Scientific session “Nature – Science – Culture II (in search of unity between science and art)” (Kraków, September 23–24, 2005)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 50(3–4), 349–354.

 • [241] Zemanek, A., Zemanek, B. (2005a). Art serving botany. Libri picturati A.18-30: A 16th century collection of plant illustrations. W: M. U. Mazurczak, J. Patyra, M. Żak (red.), Image and Nature. The Proceedings of the Conference “Image and Nature,” Catholic University of Lublin 6–8 October 2003. Obraz i przyroda (s. 91–108, VIII–XI). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • [242] Zemanek, A., Zemanek, B. (2005b). Ilustracja botaniczna Renesansu a kształtowanie się wiedzy empirycznej – morfologia roślin na akwarelach z kolekcji Libri picturati A. 18-30 [Botanical illustration of the Renaissance and the shaping of empirical knowledge – Morphology of plants on watercolors from the Libri picturati A18-30 collection]. W: Przyroda – Nauka – Kultura. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki (streszczenia referatów i posterów). Ogród Botaniczny UJ, Kraków, 23–24 września 2005 [Nature – Science – Culture. In search of unity of science and art (proceedings of lectures and posters). Botanic Garden of the Jagiellonian University, Kraków, September 23–24, 2005] (s. 27–28). Kraków.

 • [243] Zemanek, A., Zemanek, B. (2005c). Roślina i sacrum w historii cywilizacji [sum.: The plant and the Sacrum in the history of civilisation]. W: B. Domański, S. Skiba (red.), Geografia i sacrum [Geography and sacrum] (s. 471–480). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

 • [244] Zemanek, A., Zemanek, B., Ubrizsy Savoia, A. (2005). Początki ekologii roślin w czasach Renesansu – kolekcja akwarel Libri picturati (A. 18-30) [The beginnings of plant ecology in the Renaissance: Collection of watercolours Libri picturati (A. 18-30)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 50(3–4), 87–122.

  2006

 • [245] Zemanek, A. (2006a). Pro memoria (Kazimierz Szafnagel, Jan Niekrasz, Szymon Syreński (Syreniusz), Aniela Kozłowska, Tadeusz Wilczyński, Eugeniusz Ralski). Wiadomości Botaniczne, 50(1/2), 61–62.

 • [246] Zemanek, A. (2006b). Pro memoria (Władysław Szafer, Józef Warszewicz, Aleksander Józef Ślendziński, Irena Hoppe, Hanna Wysocka-Bujalska, Stanisław Walerian Grzymała, Stanisław Tołpa). Wiadomości Botaniczne, 50(3/4), 58–59.

 • [247] Zemanek, A., Klepacki, P. (red.) 2006. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ – historia i współczesność. Informator [Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University – History and present day. Informant]. Kraków: Instytut Botaniki UJ.

 • [248] Zemanek, A., Zemanek, B. (2006). Methodology of Renaissance botany and the “Libri picturati” (A. 18-30) watercolour collection. W: 2nd International Conference of the European Society for the History of Science “The history of science and the cultural integration of Europe.” Cracow, 6–9 September 2006 (s. 96). Kraków.

  2007

 • [249] Zemanek, A. (2007a). Geneza krakowskich botanicznych szkół naukowych. Origin of Cracow scientific botanical schools. W: A. Zemanek, B. Zemanek (red.), Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania. Scientific botanical schools in Cracow – Traditions and new tasks (s. 25–80). Kraków: Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ.

 • [250] Zemanek, A. (2007b). Józef Rostafiński – botanik i humanista [Józef Rostafiński – A botanist and humanist]. Na Szlaku [http://ns102007.gourl.org/], X, 31–33.

 • [251] Zemanek, A. (2007c). Pro memoria (Wincenty Pol, Emil Godlewski senior, Leon Nowakowski, Wincenty Siemaszko, Zygmunt Czubiński, Wacław Józef Łuszczewski, Wanda Konopacka, Jan Kazimierz Muszyński, Walenty Franciszek Augustynowicz). Wiadomości Botaniczne, 51(1/2), 59–61.

 • [252] Zemanek, A. (2007d). Pro memoria (Michał Boym, Franciszek Górski, Karol Kaniewski, Maria Cyrus-Sobolewska, Gabriel Rzączyński, Stanisław Chełchowski, Ferdynand Karo, Stefan Białobok). Wiadomości Botaniczne, 51(3/4), 91–93.

 • [253] Zemanek, A. (2007e). Stanisław Wyspiański a botanika [Stanisław Wyspiański and botany]. W: Zielnik Wyspiańskiego. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie kwiecień–wrzesień 2007 [Wyspiański’s herbarium. Exhibition in National Museum in Kraków, April–September 2007] (s. 11–14). Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie.

 • [254] Zemanek, A. (2007f). Uroczystość odnowienia doktoratu prof. dr Anny Medweckiej-Kornaś. Celebration of renewal of the doctorate of professor Anna Medwecka-Kornaś. W: A. Zemanek, B. Zemanek (red.), Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania. Scientific botanical schools in Cracow – Traditions and new tasks (s. 11–24). Kraków: Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ.

 • [255] Zemanek, A. (2007g). Zapiski o życiu i dziele Karola Linneusza [Notes about life and work of Carl Linnaeus]. W: E. Kępczyńska, J. Kępczyński (red.), 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika w Polsce – sukcesy, problemy, perspektywy”. Streszczenia referatów i plakatów. Szczecin, 3–8 września 2007 [54th Congress of the Polish Botanical Society “Botany in Poland – Successes, problems, prospects.” Proceedings of lectures and posters. Szczecin, September 3–8, 2007] (s. 10–12). Szczecin: Oficyna IN PLUS.

 • [256] Zemanek, A. (2007h). „Zielnik Wyspiańskiego” – wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie (14 kwietnia – 2 września 2007). “Wyspiański’s herbarium” – Exhibition in National Museum in Kraków (14 April – 2 September 2007). Wiadomości Botaniczne, 51(3/4), 134–137.

 • [257] Zemanek, A., Ubrizsy Savoia, A., Zemanek, B. (2007). The beginnings of ecological thought in the Renaissance: An account based on the Libri picturati A. 18-30 collection of water-colours. Archives of Natural History (London), 34(1), 87–108.

 • [258] Zemanek, A., Zemanek, B. (2007a). Methodology of Renaissance botany and the “Libri picturati” (A. 18-30) watercolour collection. W: M. Kokowski (red.), The global and the local: The history of science and the cultural integration of Europe. Proceedings of the 2nd ICESHS, Cracow, Poland, September 6–9, 2006 (s. 631–636). Cracow: The Press of the Polish Academy of Arts and Sciences. [E-book with the online and CD versions]. [Online edition of the Proceedings: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/proceedings.html]; online access to the text: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/2ICESHS_Proceedings/Chapter_20/R-12_Zemanek.pdf

 • [259] Zemanek, A., Zemanek, B. (2007b). (red.) Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania. Scientific botanical schools in Cracow – Traditions and new tasks. Kraków: Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ.

 • [260] Zemanek, A., Zemanek, B. (2007c). Wstęp [Introduction]. W: A. Zemanek, B. Zemanek (red.), Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie – tradycje i nowe zadania. Scientific botanical schools in Cracow – Traditions and new tasks (s. 7–10). Kraków: Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ.

  2008

 • [261] De Koning, J., Van Uffelen, G., Zemanek, A., Zemanek, B. (red.) (2008). Drawn after Nature. The complete botanical watercolours of the 16th-century Libri Picturati. Zeist, The Netherlands: KNNV Publishing.

 • [262] Zemanek, A. (2008a). Pro memoria (Stefan Kownas, Adam Stanisław Bursa, Helena Siwicka (Tarwidowa), Karol Jurkiewicz, Kazimierz Stefan Kaznowski, Karol Starmach, Witold Czerwiński). Wiadomości Botaniczne, 52(1/2), 61–62.

 • [263] Zemanek, A. (2008b). Pro memoria (Andrzej Środoń, Jan Wiśniewski, Edward (Glinka-) Janczewski, Zygmunt Tobolewski). Wiadomości Botaniczne, 52(3/4), 107–108.

 • [264] Zemanek, A. (2008c). Teaching history of botany at the Jagiellonian University in Cracow (Poland). W: F. Seebacher (red.), 3rd International Conference of the European Society for the History of Science, Vienna, Austria, September 10–12, 2008 (s. 179). Vienna: Austrian Academy of Sciences.

 • [265] Zemanek, A. (2008d). Teaching history of botany at the Jagiellonian University in Cracow (Poland). W: H. Hunger, F. Seebacher, G. Holzer (red.), Styles of thinking in science and technology. Proceedings of the 3rd International Conference of the European Society for the History of Science, Vienna, Austria, September 10–12, 2008 (s. 845–852). Vienna: The Austrian Academy of Sciences in cooperation with the Austrian Federal Ministry of Science and Research. [Publikacja na CD].

 • [266] Zemanek, A., Kulpiński, K. (red.) (2008). Faculty of Biology and Earth Sciences of the Jagiellonian University (Cracow, Poland) – Past and present. Information guide. Kraków: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki UJ.

 • [267] Zemanek, A., Ubrizsy Savoia, A., Zemanek, B. (2008). The beginnings of ecological thought. W: J. de Koning, G. van Uffelen, A. Zemanek, B. Zemanek (red.), Drawn afternature. The complete botanical watercolours of the 16th-century Libri Picturati (s. 91–97). Zeist, The Netherlands: KNNV Publishing.

 • [268] Zemanek, A., Zemanek, B. (red.) (2008a). Przyroda – Nauka – Kultura II. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki. Nature – Science – Culture II. In search of unity of science and art. Kraków: Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ.

 • [269] Zemanek, A., Zemanek, B. (2008b). Sztuka narzędziem naukowego poznania w czasach renesansu – morfologia roślin na akwarelach z kolekcji Libri picturati A. 18-30 [Art as a tool of scientific cognition in the Renaissance – Morphology of plants on watercolors from the Libri picturati A. 18-30 collection]. W: A. Zemanek, B. Zemanek (red.), Przyroda – Nauka – Kultura II. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki. Nature – Science – Culture II. In search of unity of science and art(s. 13–46). Kraków: Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ, Kraków.

 • [270] Zemanek, A., Zemanek, B. (2008c). The morphology of illustrated plants. W: J. de Koning, G. van Uffelen, A. Zemanek, B. Zemanek (red.), Drawn after nature. The complete botanical watercolours of the 16th-century Libri Picturati (s. 79–85). Zeist, The Netherlands: KNNV Publishing.

 • [271] Zemanek, A., Zemanek, B. (2008d). Wstęp. Introduction. W: A. Zemanek, B. Zemanek (red.), Przyroda – Nauka – Kultura II. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki. Nature – Science – Culture II. In search of unity of science and art(s. 9–10). Kraków: Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ.

  2009

 • [272] Harmata, K., Madeja, J., Klepacki, P., Zemanek, A., Zemanek, B. (2009). Selected foreign plants in old Polish botanical literature, customs and art (Acorus calamus, Aesculus hippocastanum, Cannabis sativa, Fagopyrum, Helianthus annuus, Iris). W: J.-P. Morel, A. M. Mercuri (red.), Plants and culture: Seeds of the cultural heritage of Europe (s. 179–193). Edipuglia, Bari: Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali Ravello.

 • [273] Harmata, K., Madeja, J., Zemanek, A., Zemanek, B. (2009). Selected indigenous trees and shrubs in Polish botanical literature, customs and art (Juniperus communis, Salix, Betula verrucosa, Populus tremula, Pinus sylvestris, Quercus, Tilia, Piceae excelsa, Abies alba). W: J.-P. Morel, A. M. Mercuri (red.), Plants and culture: Seeds of the cultural heritage of Europe (s. 195–205). Edipuglia, Bari: Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali Ravello.

 • [274] Majewski, T., Zemanek, A. 2009. Wkład osiągnięć botaniki polskiej do dziedzictwa światowego [The contribution of Polish botany to world heritage]. W: I. Stasiewicz-Jasiukowa (red.), Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego [The contribution of Polish science and technology to world heritage] (s. 127–146). Kraków – Warszawa: Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM.

 • [275] Zemanek, A. (2009). O symbiozie nauki i sztuki w czasach renesansu – kolekcja obrazów roślin ze zbioru „Libri picturati” A. 18-30 [On symbiosis of science and art in the Renaissance – collection of plant pictures from “Libri picturati” A. 18-30 collection]. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Historii Nauki, 9, 181–212.

 • [276] Zemanek, A., Zemanek, B. (2009). History of botany and science – Nature – culture relations; interdisciplinary symposia in Cracow (Poland). W: XXIII International Congress of History of Science and Technology. Ideas and Instruments in Social Context. 28 July – 2 August 2009. Budapest, Hungary (s. 583). Budapest: International Union of History and Philosophy of Science, Division of History of Science and Technology, IUHPS/DHST.

 • [277] Zemanek, A., Zemanek, B., Klepacki, P., Madeja, J. (2009). The poppy (Papaver) in old Polish botanical literature and culture. W: J.-P. Morel, A. M. Mercuri (red.), Plants and culture: Seeds of the cultural heritage of Europe (s. 217–226). Edipuglia, Bari: Centro Europeo per i Beni Culturali Ravello.

  2010

 • [278] Majewski, T., Zemanek, A. 2010. The contribution of Polish botany to world heritage. W: I. Stasiewicz-Jasiukowa (red.), The contribution of Polish science and technology to world heritage (s. 127–147). Kraków – Warszawa: Committee of History of Science and Technology, Polish Academy of Sciences, Jesuit University of Philosophy and Education Ignatianum, Publishing House Wydawnictwo WAM.

 • [279] Zemanek, A. (2010a). Anna Trojanowska: Wiedza o grzybach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku. Warszawa 2008, Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki. T. 18. Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Nauki PAN, 440 s. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 55(3–4), 301–304. [rec.].

 • [280] Zemanek, A. (2010b). „Krakowski ogród wiedzy” – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego [“Cracow garden of knowledge” – Botanic Garden of the Jagiellonian University]. W: J. Brusiło (red.), Ogród Pana. XVIII Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda [The Garden of the Lord. 18th International Seminar Sacrum and Nature] (s. 15–23, nlb. 6). Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja).

 • [281] Zemanek, A. (2010c). Obserwacje botaniczne w czasie podróży na okręcie „Beagle” [Botanical remarks during the voyage of the “Beagle”]. W: K. Zarzycki, Z. Mirek, U. Korzeniak (red.), Karol Darwin w oczach polskich botaników XIX–XXI w. [Charles Darwin in the eyes of Polish botanists of the 19th–21st century] (s. 193–202). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN [Przedruk artykułu z: Wszechświat, 5(2233), 101–106, jako A. Piekiełko-Zemanek]

 • [282] Zemanek, A. (2010d). Poczet rektorów-przyrodników Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prorektorów po 1945 r. A gallery of portraits of Rectors-naturalists of the Jagiellonian University and Vice-Rectors after 1945. W: A. Zemanek (red.), Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi.Część II: Historia instytutów [The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes] (s. 521–543). Kraków: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • [283] Zemanek, A. (2010e). Pro memoria (Jan Fryderyk Wolfgang, Dezydery Szymkiewicz, Lidia Zaboklicka-Dąbrowska, Michał Szubert, Antonina Leńkowa). Wiadomości Botaniczne, 54(1/2), 85–86.

 • [284] Zemanek, A. (2010f). Pro memoria (Maria Skalińska, Irena Cabejszek, Stanisław Gill, Marian Czarnowski, Włodzimierz Pilipowicz). Wiadomości Botaniczne, 54(3/4), 66–67.

 • [285] Zemanek, A. (2010g). Słowo wstępne [Foreword]. W: L. Frey (red.), Karol Linneusz. Książę botaników, profesor profesorów [Carolus Linnaeus. Princeps Botanicorum, Professor Professorum] (s. 5–6). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie.

 • [286] Zemanek, A. (2010h). Wstęp. Introduction. W: A. Zemanek (red.), Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów [The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes] (s. 11–13). Kraków: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • [287] Zemanek, A. (2010i). I. Zarys historii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne etapy organizacji Wydziału. I. [History of the Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University; an outline. The principal stages in the organization of the Faculty]. W: A. Zemanek (red.), Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów [The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes] (s. 19–49). Kraków: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • [288] Zemanek, A. (2010j). (red.) Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. Universitas Iagellonica. Liber Aureus Facultatis Biologico-Geographicae. Pars II: Historia institutorum. The Golden Book of the Faculty ofBiology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes. Kraków: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • [289] Zemanek, A., Medwecka-Kornaś, A., Zdebska, D., Kuta, E., Joachimiak, A. (2010). Instytut Botaniki [Institute of Botany]. W: A. Zemanek (red.), Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów [The Golden Book of the Faculty of Biology and Earth Sciences. Part II: History of the institutes] (s. 59–138). Kraków: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • [290] Zemanek, A., Pawłowski, J. (2010). Karol Linneusz (1707–1778) w trzechsetną rocznicę narodzin [Carolus Linnaeus (1707–1778) on tercentenary of his birth]. Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Historii Nauki, 10, 205–223.

  2011

 • [291] Harmata, K., Madeja, J., Zemanek, A., Zemanek, B. (2011). Wybrane rodzime drzewa i krzewy w polskiej botanicznej literaturze, zwyczajach i sztuce (jałowiec, wierzba, brzoza, topola osika, sosna, dąb, lipa, świerk, jodła) [Selected native trees and shrubs in Polish botanical literature, customs and art (juniper, willow, birch, aspen, pine, oak, linden, spruce, fir)]. Wszechświat, 112(10–12), 281–291.

 • [292] Köhler, P., Zemanek, A. (2011). Sesja naukowa Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego „Dokonania embriologia, lichenologa i fitogeografa w nauce” (Kraków, 27 czerwca 2011). Scientific session of the Institute of Botany of the Jagiellonian University “Achievements of embryologist, lichenologist and phytogeographer in the science” (Kraków, Poland, 27 June 2011). Wiadomości Botaniczne, 55(3/4), 90–95.

 • [293] Zemanek, A. (2011a). Dokonania embriologa, lichenologa i fitogeografa w nauce [Achievements of an embryologist, lichenologist and phytogeographer in science]. Alma Mater, 139, 36–37.

 • [294] Zemanek, A. (2011b). Geobotanist and taxonomist – Scientific biography of Professor Adam Zając. W: B. Zemanek (red.), Geobotanist and taxonomist. A volume dedicated to Professor Adam Zając on the 70th anniversary of his birth (s. 8–14). Kraków: Institute of Botany, Jagiellonian University, Cracow.

 • [295] Zemanek, A. (2011c). Historia botaniki [History of botany]. W: Dzieje nauki. Nauki ścisłe i przyrodnicze [History of science. Exact and natural sciences] (s. 390–455). Warszawa – Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN.

 • [296] Zemanek, A. (2011d). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Maria Skalińska (1890–1977). Wiadomości Botaniczne, 55(1/2), 57.

 • [297] Zemanek, A. (2011e). Pro memoria (Stanisław Bonifacy Jundziłł, Alojzy Rafał Estreicher, Stefan Maria Gut, Irena Rejment-Grochowska, Irena Ludmiła Kucowa, Wojciech Roeske, Aleksander Kozikowski, Józef Panek). Wiadomości Botaniczne, 55(1/2), 89–90.

 • [298] Zemanek, A. (2011f). Pro memoria (ks. Józef Kalasanty Wyszyński, ks. Ambroży Franciszek Kossarzewski, Zofia Zweigbaum, Wanda Wróbel-Stermińska, Alina Skirgiełło, Henryk Błaszczyk, Bogumił Pawłowski). Wiadomości Botaniczne, 55(3/4), 84–85.

 • [299] Zemanek, A. (2011g). Profesor Adam Zając – 70-lecie urodzin geobotanika i taksonoma. Professor Adam Zając – Geobotanist and taxonomist 70th anniversary of his birthday. Wiadomości Botaniczne, 55(3/4), 63–72.

 • [300] Zemanek, A. (2011h). Wśród polarnych lodów i tatrzańskich turni [Amid pack ice and Tatra peaks]. Alma Mater, 139, 39–40.

 • [301] Zemanek, A. (2011i). Wśród polarnych lodów i tatrzańskich turni – życiorys naukowy lichenologa prof. dr hab. Marii Olech. Amid pack ice and Tatra peaks – Scientific biography of lichenologist Prof. dr hab. Maria Olech. Wiadomości Botaniczne, 55(3/4), 49–58.

  2012

 • [302] Zemanek, A. (2012a). 12. 6. Biologia [Biology]. W: E. Szczepanik (red.), Polskie dziedzictwo kultury i nauki u progu trzeciego tysiąclecia [The Polish cultural and scientific heritage at the dawn of the third millenium] (s. 477–484). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

 • [303] Zemanek, A. (2012b). Bogumił Pawłowski (1898–1971) – życie i dzieło. Bogumił Pawłowski (1898–1971) – Life and work. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 19(1), 205–244.

 • [304] Zemanek, A. (2012c). Łowca roślin Józef Warszewicz (1812–1866) – w 200-lecie urodzin [Józef Warszewicz (1812–1866) – The plant hunter – On the 200th anniversary of his birth]. Alma Mater, 2012/2013, 152–153, 43–46.

 • [305] Zemanek, A. (2012d). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists Józef Warszewicz (1812–1866). Wiadomości Botaniczne, 56(3–4), 31.

 • [306] Zemanek, A. (2012e). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists Józef Warszewicz (1812–1866). Wiadomości Botaniczne, 56(3–4), 32.

 • [307] Zemanek, A. (2012f). Pro memoria [Jacek (Hiacynt) August Dziarkowski, Anna Stachurska, Zygmunt Czubiński, Maria Fiedotjew-Jesse, Franciszek Kamieński, Karol Maurycy Diesing, Edward Strasburger, Roman Dreżepolski, Franciszek Ksawery Skupieński, Maria Berner, Józef Warszewicz, Bronisław Gustawicz, Władysław Zaleski, Maria Chmielińska, Józef Karol Łukaszewicz, Witold Wróblewski, Witold Sławiński]. Wiadomości Botaniczne, 56(1–2), 64–67.

 • [308] Zemanek, A. (2012g). Wybrane rośliny średniowiecznego Krakowa w polskich zielnikach renesansu. Selected plants of medieval Kraków in the Polish herbals of the Renaissance. W: A. Mueller-Bieniek (red.), Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa. Plants in the daily lives of the people of medieval Kraków (s. 211–242). Kraków: Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk.

  2013

 • [309] Zemanek, A. (2013a). Dawne tradycje botaniki krakowskiej (XV–XX w.). Historical traditions of botany in Cracow (15th–20th centuries). W: A. Biedunkiewicz, M. Dynowska (red.), 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych”, Olsztyn, 24–30 czerwca 2013. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów [56th Congress of the Polish Botanical Society “The interdisciplinary and applicative importance of botanical sciences,” Olsztyn, June 24–30, 2013. Proceedings of lectures and posters] (s. 33–34). Olsztyn: Oddział Olsztyński PTB, Wydawnictwo Mantis.

 • [310] Zemanek, A. (2013b). 230 lat Ogrodu Botanicznego UJ (1783–2013) [230 years of the Jagiellonian University Botanic Garden (1783–2013)]. Alma Mater, 158, 28–34.

 • [311] Zemanek, A. (2013c). Muzeum Ogrodu Botanicznego UJ [Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden]. Alma Mater, 158, 111–114.

 • [312] Zemanek, A. (2013d). Poczet dyrektorów Instytutu Botaniki UJ [The directors of the Institute of Botany of the Jagiellonian University]. Alma Mater, 158, 20–21.

 • [313] Zemanek, A. (2013e). Poczet dyrektorów Ogrodu Botanicznego UJ [The directors of the Jagiellonian University Botanic Garden]. Alma Mater, 158, 35–37.

 • [314] Zemanek, A. (2013f). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Alojzy Rafał Estreicher (1786–1852). Wiadomości Botaniczne, 57(3/4), 41.

 • [315] Zemanek, A. (2013g). Pro memoria (Adam Paszewski, Rudolf Wilczek, Maria Łańcucka-Środoniowa, Mieczysław Aleksander Mazaraki, Tadeusz Bocheński, Stanisław Domański, Wanda Marta Lasota, Karol Mańka). Wiadomości Botaniczne, 57(3/4), 78–80.

 • [316] Zemanek, A. (2013h). 100 lat Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1913–2013) [100 years of the Institute of Botany of the Jagiellonian University (1913–2013)]. Alma Mater, 158, 10–19.

 • [317] Zemanek, A. (2013i). Sto lat Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1913–2013) [100 years of Institute of Botany of the Jagiellonian University]. Kraków: Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • [318] Zemanek, A. (2013j). Uniwersytecki ogród nauk [University garden of sciences]. Alma Mater, 154, 52–55.

 • [319] Zemanek, A., Köhler, P. (2013). Historia botaniki i innych dziedzin biologii oraz relacje przyroda – nauka – kultura [History of botany and other fields of biology, and the nature–science–culture relationship]. Alma Mater, 158, 99–103.

  2014

 • [320] Köhler, P., Zemanek, A. (2014a). Rok Botaniki Krakowskiej – podsumowanie. “Year of Cracow Botany” – summary report. Wiadomości Botaniczne, 58(1/2), 35–50.

 • [321] Köhler, P., Zemanek, A. (2014b). Zespół pałacowy Collegium Śniadeckiego UJ. Zakończenie rewaloryzacji [Palace complex of Collegium Śniadeckiego of the Jagiellonian University. Completion of revalorization]. Alma Mater, 175–176, 54–57.

 • [322] Zemanek, A. (2014a). [Biogramy] [Biogrammes]: P. J. Brzeziński, R. Czapik, Z. Czeppe, I. R. Czerwiakowski, M. Drużkowski, J. Dyakowska, A. R. Estreicher, T. Garbowski, A. Gaweł, E. Godlewski, W. Grodziński, Z. Grodziński, J. Grzybowski, W. Harmata, M. Hess, E. Janczewski, J. Ch. D. Jaśkiewicz, S. Jentys, J. Jentys-Szaferowa, J. Kornaś, K. Kostrakiewicz, A. Kozłowska, H. Krzanowska, A. Krzysztofowicz, M. Książkiewicz, S. Kulczyński, M. Nowicki Siła, B. Pawłowski, K. Piech, J. Rostafiński, K.S. Rouppert, M. Sarnecka-Keller, M. Siedlecki, M. Skalińska, S. Smreczyński, K. Starmach, W. Szafer, B. Szafran, H. Szarski, A. Środoń, J. Walas, Sz. Wierdak, J. Wołoszyńska, L. Zeiszner, S. Ziobrowski]. W: J. W. Tkaczyński (red.), Pro memoria Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzu Rakowickim 1803–2013 [Pro memoria. Professors of the Jagiellonian University buried in the Rakowicki Cemetery 1803–2013] (s. 50, 58, 59, 60, 66, 75, 80, 84, 86, 90, 91, 97, 100, 102, 118, 120, 122, 127, 128, 130, 132, 167, 175, 177, 192, 193, 206, 209, 213, 220, 226, 227, 233, 242, 247, 251, 257, 259). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • [323] Zemanek, A. (2014b). Jerzy Harasymowicz w krakowskim Ogrodzie Botanicznym [Jerzy Harasymowicz in the Kraków Botanic Garden]. W: B. Faron (red.), Jerzy Harasymowicz poeta Krakowa, Bieszczadów i Sądecczyzny [Jerzy Harasymowicz – A poet of Kraków, Bieszczady and Sądecczyzna] (s. 135–142). Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK.

 • [324] Zemanek, A. (2014c). [Opis modelu kwiatu oraz informacja o historii nauczania botaniki na UJ] [Description of the flower model and information about the history of teaching botany at the Jagiellonian University]. W: Małpy, lilie i papugi… czyli początki Akademii Sztuk Pięknych w Uniwersytecie Jagiellońskim. Katalog wystawy Muzeum Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 16 maja–15 września 2014 [Monkeys, lilies and parrots... that is the beginnings of the Academy of Fine Arts at the Jagiellonian University. Catalogue of the exhibition of the Museum of the Academy of Fine Arts in Kraków. May 16 – September 15, 2014] (s. 6). Kraków: ASP im. J. Matejki w Krakowie.

 • [325] Zemanek, A. (2014d). Pro memoria (Władysław Massalski, Stanisław Rajkowski, Samuel Makowski, Lesław Przywara). Wiadomości Botaniczne, 58(1/2), 59.

 • [326] Zemanek, A. (2014e). Pro memoria [Jan Kanty (Hiacynt) Łobarzewski, Jadwiga Raniecka-Bobrowska, Ryszard Pacowski, Jan Emanuel Gilibert, Stanisław Fedorowicz, Jan Kornaś, Wiesława Wiktoria Krzaczek, Andrzej Sendek, Janusz Bogdan Faliński]. Wiadomości Botaniczne, 58(3/4), 168–169.

 • [327] Zemanek, A., Köhler, P., Drużkowski, M. (2014). Podsumowanie Roku Botaniki Krakowskiej [Summary of the Year of Kraków Botany]. Alma Mater, 163–164, 63–69.

  2015

 • [328] Zemanek, A. (2015a). Buckwheat in old Polish literature until the 18th century. W: “Buckwheat in Europe: History, Culture, Gastronomy and Nutrition,” European Regional IBRA Meeting, Luxembourg, 10–12 December 2015 (s. 1 nlb.). Luxembourg.

 • [329] Zemanek, A. (2015b). Janczewski Glinka Edward. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 2, H–Ł [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 2, H–Ł] (s. 94–96). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [330] Zemanek, A. (2015c). Kornaś Jan. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 2, H–Ł [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 2, H–Ł] (s. 252–253). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [331] Zemanek, A. (2015d). Kulczyński Stanisław. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 2, H–Ł [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 2, H–Ł] (s. 339–340). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [332] Zemanek, A. (2015e). Nie poszedł na zapowiedziany wykład… [He did not attend the announced lecture…]. Alma Mater, 179, 40–45.

 • [333] Zemanek, A. (2015f). Pawłowski Bogumił. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 3, M–R [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 3, M–R] (s. 268–271). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [334] Zemanek, A. (2015g). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish Botanists. Bohdan Dyakowski (1864–1940). Wiadomości Botaniczne, 59(1/2), 34.

 • [335] Zemanek, A. (2015h). Pro memoria (Antoni Andrzejowski, Bolesław Hryniewiecki, Tadeusz Sulma, Bohdan Rodkiewicz, Baltazar Hacquet). Wiadomości Botaniczne, 59(1/2), 45–46.

 • [336] Zemanek, A. (2015i). Pro memoria (Witold Fusek, Czesława Prywer-Lidzbarska, Irena Turowska, Bohdan Dyakowski, Kazimierz Simm, Janina Oleszakowa). Wiadomości Botaniczne, 59(3/4), 125–126.

 • [337] Zemanek, A. (2015j). Raciborski Marian. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 3, M–R [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 3, M–R] (s. 378–380). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [338] Zemanek, A. (2015k). Rehman (Rehmann) Antoni. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 3, M–R [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 3, M–R] (s. 404–406). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [339] Zemanek, A. (2015l). Rostafiński Józef. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 3, M–R [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 3, M–R] (s. 448–451). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [340] Zemanek, A. (2015m). Rothert Władysław Karol. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 3, M–R [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 3, M–R] (s. 456–457). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [341] Zemanek, A. (2015n). Skalińska Maria. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 4, S–Ż [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 4, S–Ż] (s. 61–62). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [342] Zemanek, A. (2015o). Syreński Szymon [Syreniusz, Syrenius, Syrennius, Sacranus, czyli pochodzący z Oświęcimia]. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 4, S–Ż [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 4, S–Ż] (s. 202–204). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [343] Zemanek. A. (2015p). Szafer Władysław. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 4, S–Ż [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 4, S–Ż] (s. 206–209). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [344] Zemanek, A. (2015q). Szymkiewicz Dezydery. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 4, S–Ż [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 4, S–Ż] (s. 258–260). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [345] Zemanek, A. (2015r). Warszewicz Józef. W: B. Orłowski (red.), Polski wkład w przyrodoznawstwo i technikę. Słownik polskich i związanych z Polską odkrywców, wynalazców oraz pionierów nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. T. 4, S–Ż [Polish contribution to natural science and technology. Dictionary of Polish and related to Poland explorers, inventors and pioneers of mathematics, natural sciences and technology. Vol. 4, S–Ż] (s. 353–355). Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Pamięci Narodowej.

 • [346] Zemanek, A., Zemanek, B. (2015). Sztuka źródłem wiedzy botanicznej [Art as a source of botanical knowledge]. W: U. Mazurczak (red.), Ziemia Człowiek Sztuka. Interdyscyplinarne studia nad ziemią. Archeologia – historia – kultura – sztuka [Earth Man Art. Interdisciplinary studies on the earth. Archeology – History – Culture – Art] (s. 481–504). Lublin: Wydawnictwo KUL.

  2016

 • [347] Będkowska, P., Zemanek, A. (2016). Ornamenty roślinne w architekturze sakralnej Krakowa (XIX–XX wieku, wybrane obiekty) [Abstract: Floral ornaments in sacral architecture of Cracow (the 19th–20th centuries, chosen objects]. Opuscula Musealia, 24, 93–106 + ilustracje Il.II–Il.XI.

 • [348] Zemanek, A. (2016a). [Biogramy] [Biogrammes]: P. J. Brzeziński, R. Czapik, Z. Czeppe, I. R. Czerwiakowski, M. Drużkowski, J. Dyakowska, A. R. Estreicher, T. Garbowski, A. Gaweł, E. Godlewski, W. Grodziński, Z. Grodziński, J. Grzybowski, W. Harmata, M. Hess, E. Janczewski, A. Jankun, J. Ch. D. Jaśkiewicz, S. Jentys, J. Jentys-Szaferowa, J. Kornaś, K. Kostrakiewicz, A. Kozłowska, H. Krzanowska, A. Krzysztofowicz, M. Książkiewicz, S. Kulczyński, M. Nowicki Siła, B. Pawłowski, K. Piech, E. Pogan, L. Przywara, J. Rostafiński, K. S. Rouppert, M. Sarnecka-Keller, M. Siedlecki, M. Skalińska, S. Smreczyński, K. Starmach, W. Szafer, B. Szafran, H. Szarski, A. Środoń, J. Walas, Sz. Wierdak, J. Wołoszyńska, L. Zeiszner, S. Ziobrowski]. W: J. W. Tkaczyński (red.), Pro memoria II. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Rakowickim i Salwatorskim 1803–2015 [Pro memoria II. Professors of the Jagiellonian University buried in the Rakowicki and Salwatorski Cemeteries 1803–2015] (s. 56, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 76, 83, 83, 89, 93, 94, 95, 100, 101, 107, 110, 112, 129, 131, 133, 139, 140, 142, 144, 182, 190, 192, 208, 216, 223, 225, 230, 237, 244, 245, 252, 261, 267, 271, 278, 279, 296, 305, 306). Kraków.

 • [349] Zemanek, A. (2016b). Polish botanists facing difficult political conditions. W: K. Chemla, P. Svobodný, M. Sekyrková, R. Vojtěch (red.), 7th International Conference of the European Society for the History of Science, Prague, Czech Republic, September 22–24, 2016 (s. 359). Prague: Society for the History of Sciences and Technology.

 • [350] Zemanek, A. (2016c). Pro memoria (Flora Lilienfeldówna, Jerzy Dziewolski, Władysław Rothert, Szczęsny Kudelka, Helena Józefa Krzemieniewska). Wiadomości Botaniczne, 60(1/2), 30–31.

 • [351] Zemanek, A. (2016d). Pro memoria (Jan Marian Dobrowolski, Władysław Szafer, Witold Kulesza, Konstanty Prószyński, Florian Celiński). Wiadomości Botaniczne, 60(3/4), 117–119.

 • [352] Zemanek, A. (2016e). Władysław Szafer (1886–1970) – klasyk polskiej botaniki. Władysław Szafer (1886–1970) – The classic of Polish botany. Wiadomości Botaniczne, 60(1/2), 1–18.

 • [353] Zemanek, A. (2016f). Władysław Szafer (1886–1970) – klasyk polskiej botaniki. Władysław Szafer (1886–1970) – The classic of Polish botany. W: E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.), 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”. Lublin, 27 czerwca – 3 lipca 2016 [57th Congress of the Polish Botanical Society “Botany – Tradition and modernity.” Lublin, June 27 – July 3, 2016] (s. 11–13). Lublin: Polskie Towarzystwo Botaniczne.

 • [354] Zemanek, A., Köhler, P. (2016a). Historia botaniki na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939) [History of botany at the Stefan Batory University in Vilnius (1919–1939)]. W: E. Szczuka, G. Szymczak, M. Śmigała, R. Marciniec (red.), 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego „Botanika – tradycja i nowoczesność”. Lublin, 27 czerwca – 3 lipca 2016 [57th Congress of the Polish Botanical Society “Botany – Tradition and modernity.” Lublin, June 27 – July 3, 2016] (s. 176). Lublin: Polskie Towarzystwo Botaniczne.

 • [355] Zemanek, A., Köhler, P. (2016b). Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939) [Abstract: History of the Botanic Garden of the Stefan Batory University in Vilna (Vilnius) (1919–1939)]. Studia Historiae Scientiarum (Prace Komisji Historii Nauki PAU), 15, 303–347.

 • [356] Zemanek, A., Zemanek, B. (2016). Pocztówki z Edenu [Post-cards from Eden]. Copernicus Festival/Piękno. Katalog festiwalowy. Copernicus Festival/Beauty. Festival catalogue. Tygodnik Powszechny, 21/2016, 42–47.

  2017

 • [357] Mitka, J., Zemanek, A. (2017). Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego – „dobre miejsce na Wesołej” [The Botanic Garden of the Jagiellonian University – “a good place on Wesoła Quarter”]. W: XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce „Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miast”. Kielce, 18–21 września 2017 r. [47th Congress of Botanical Gardens and Arboreta in Poland “The social role of botanic gardens in development of cities.” Kielce, September 18–21, 2017] (s. 42). Kielce: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Geopark Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 • [358] Zemanek, A. (2017). Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego [Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden]. W: H. Kowalski, M. Grassmann, M. Bukowski, J. Ślaga, M. Piszczatowska (red.), Muzea uczelniane. Katalog [University museums. Catalogue] (s. 126–131). Warszawa: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych.

 • [359] Zemanek, A., Klepacki, P. (2017). Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie [Botanic Garden Museum, Jagiellonian University]. W: D. J. Gwiazdowicz (red.), Muzealnictwo przyrodnicze w Polsce [Natural history museum management in Poland] (s. 105–113). Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 • [360] Zemanek, A., Zemanek, B. (2017). Ogrody botaniczne i kultura – stare idee, nowe perspektywy [Botanical gardens and culture – Old ideas, new perspectives]. W: XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce „Społeczna rola ogrodów botanicznych w rozwoju miast”. Kielce, 18–21 września 2017 r. [47th Congress of Botanical Gardens and Arboreta in Poland “The social role of botanic gardens in development of cities.” Kielce, September 18–21, 2017] (s. 41). Kielce: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, Geopark Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

  2018

 • [361] Köhler, P., Zemanek, A. (2018). Marian Raciborski – założyciel Instytutu Botaniki UJ. W stulecie śmierci [Marian Raciborski – Founder of the Institute of Botany at the Jagiellonian University: on the centenary of his death]. Alma Mater, 199, 95–98.

 • [362] Mitka, J., Zemanek, A., Zemanek, B. (2018). Herbaria in a changing world. W: R. Gladyshevskii (red.), Herbaria and conservation of phytodiversity dedicated to the 235th anniversary of the foundation of the Herbarium of the Ivan Franko National University of Lviv (LW) and the 130th anniversary of the birth of Professor Tadeusz Wilczyński held in Lviv, 3–6 October 2018, Visnyk of the Lviv University. Lviv: Ivan Franko National University of Lviv. Series Biology. 2018. Issue 78, s. 4–5.

 • [363] Zemanek, A. (2018a). [Biogramy] [Biogrammes]. R. Czapik (s. 52), I. R. Czerwiakowski (s. 55), M. Drużkowski (s. 62), J. Dyakowska (s. 63), A.R. Estreicher (s. 67), T. Garbowski (s. 76), A. Gaweł (s. 77), E. Godlewski (s. 83), W. Grodziński (s. 90), Z. Grodziński (s. 91), J. Grzybowski (s. 93), W. Harmata (s. 98), M. Hess (s. 100), E. Janczewski (s. 108), A. Jankun (s. 111), J.Ch.D. Jaśkiewicz (s. 113), S. Jentys (s. 115), J. Jentys-Szaferowa (s. 115), J. Kornaś (s. 138), K. Kostrakiewicz (s. 140), A. Kozłowska (s. 143), H. Krzanowska (s. 149), A. Krzysztofowicz (s. 151), M. Książkiewicz (s. 153), S. Kulczyński (s. 154), M. Nowicki Siła (s. 202), B. Pawłowski (s. 214), K. Piech (s. 216), E. Pogan (s. 224), L. Przywara (s. 229), J. Rostafiński (s. 239), K. S. Rouppert (s. 239), M. Sarnecka-Keller (s. 247), M. Siedlecki (s. 256), M. Skalińska (s. 259), S. Smreczyński (s. 265), K. Starmach (s. 273), W. Szafer (s. 282), B. Szafran (283), H. Szarski (s. 284), A. Środoń (s. 293), J. Walas (s. 306), Sz. Wierdak (s. 314), J. Wołoszyńska (s. 319), L. Zeiszner (s. 329), S. Ziobrowski (s. 331)]. W: J. W. Tkaczyński (red.), Pro memoria III. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Krakowa 1803–2017 [Pro memoria III. Professors of the Jagiellonian University buried in cemeteries of Kraków 1803–2017]. Kraków: Wydawnictwo UJ.

 • [364] Zemanek, A. (2018b). Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – przeszłość i teraźniejszość [Abstract: Museum of the Botanic Garden, Jagiellonian University in Cracow – Past and present]. Opuscula Musealia, 25, 147–175 + ilustracje na końcu tomu, Il.I – Il.VIII, 4 ss. nlb.]. https://doi.org/10.4467/20843852.OM.17.014.9611

  2019

 • [365] Kaczmarska, A., Zemanek, A. (2019). Motywy roślinne w kościołach i cerkwiach miasta i gminy Zagórz (województwo podkarpackie). Floral motifs in the Catholic and Orthodox churches of the town and commune of Zagórz (Podkarpackie Voivodeship). Roczniki Bieszczadzkie, 27, 267–292.

 • [366] Zemanek, A. (2019a). Marian Drużkowski (1 V 1950–9 XII 2013). W: A. K. Banach, M. Stinia (red.), Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego za rok akademicki 2013/2014 [Chronicle of the Jagiellonian University for the 2013–2014 academic year] (s. 311–312). Kraków: Wyd. UJ.

 • [367] Zemanek, A. (2019b). Mistrz i uczeń – Marian Raciborski (1863–1917) i Władysław Szafer (1886–1970) – współtwórcy ochrony przyrody w Polsce. Master and pupil – Marian Raciborski (1863–1917) and Władysław Szafer (1886–1970) – Co-founders of nature protection in Poland. Roczniki Bieszczadzkie, 27, 127–150.

 • [368] Zemanek, A. (2019c). Władysław Szafer – obrońca przyrody, klasyk botaniki [Władysław Szafer (1886–1970) – Nature protector, classic of botany]. Kosmos, 68(3), 327–338. https://doi.org/10.36921/kos.2019_2597

 • [369] Zemanek, A., Köhler, P. (2019a). Botanicy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939) – dla nauki i społeczeństwa. Botanists of the Stefan Batory University in Vilna (1919–1939) – For science and socjety. W: L. Frey (red.), 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego – 58th Congress of the Polish Botanical Society, Botanika bez granic – Botany without borders. Kraków, 1–7 lipca (July) 2019, Polskie Towarzystwo Botaniczne – Polish Botanical Society(s. 145). Kraków: Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN.

 • [370] Zemanek, A., Köhler, P. (2019b). Botany at Stefan Batory University in Vilna (Wilno, Vilnius) (1919–1939). Studia Historiae Scientiarum, 18, 93–137. https://doi.org/10.4467/2543702XSHS.19.005.11011

  2020

 • [371] Nobis, M., Głuszak, T., Zemanek, A., Zemanek, B. (2020). Lectotypification of Warszewiczia pulcherrima(Rubiaceae) with notes on Józef Warszewicz’s plant collection preserved at KRA herbarium from his trips to Central and South America. Phytotaxa, 442(1), 47–51. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.442.1.9

 • [372] Zemanek, A., Köhler, P. (2020 [wyd. 2021]). Botanika na USB w Wilnie [Botany at the Stefan Batory University in Vilnius] (s. 121–289). W: A. Supruniuk, J. Szudy (red.), Dzieje Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939). T. 2. [History of the Faculty of Mathematics and Natural Sciences of the Stefan Batory University (1919–1939). Vol. 2.]. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zbiory wierszy Alicji Zemanek

 • [A] Listopad w bibliotece [November at a library]. Kraków 1988: Dział Wydawniczy KDK Krakowskiego Domu Kultury „Pałac pod Baranami”, ss. 12.

 • [B] Dzień w którym zniknęłam [The day I disappeared]. Kraków 1990: Dział Wydawniczy KDK „Pałac pod Baranami”, ss. 39.

 • [C] Wakacje w Krakowie [Holidays in Kraków]. Kraków 1991: Dział Wydawniczy Krakowskiego Domu Kultury, ss. 28.

 • [D] Podobni do zagajnika olch [Resembling alders grove]. Kraków 1993: Wydawnictwo „Miniatura”, ss. 63.

 • [E] Modlitwa do tęczy [A prayer to the rainbow]. Kraków 1996: Klub Artystyczno-Literacki Teatru Stygmator, ser.: Biblioteczka Teatru Stygmator, ss. 59.

 • [F] Ścieżki ogrodu botanicznego [Botanic garden paths]. Kraków 2000: Związek Literatów Polskich, Oddział w Krakowie, ss. 32.

 • [G] Medytacje o zmierzchu [Meditations at twilight]. Kraków 2001: Klub Artystyczno-Literacki Teatru Stygmator, ser.: Biblioteczka Teatru Stygmator, ss. 66.

 • [H] Ogród szczęśliwy. Wiersze z lat 1990–2008 [Happy garden. Poems from 1990–2008]. Kraków 2009: Dom Wydawnictw Naukowych, ser.: Kroniki Poetyckie nr 8, ss. 72.

 • [I] Krajobraz z myślącą trawą. Wybór wierszy [Landscape with a thinking grass. Selection of poems]. Kraków 2009: Klub Artystyczno-Literacki Teatru Stygmator, AZ Agencja Reklamowo-Wydawnicza, Artystyczna i Literacka Działalność Twórcza, ser.: Biblioteczka Teatru Stygmator, ss. 192.

 • [J] Nikt nie zbiera rajskich jabłuszek [Nobody picks heaven apples]. Kraków 2015: Fundacja Instytut Wydawniczy „Maksimum”, ss. 93.