PL EN Szukaj po autorze, tytule, słowach kluczowych

Polityka wydawnicza

 

Zakres tematyczny czasopisma


Wiadomości Botaniczne publikują:

  • recenzowane artykuły naukowe, notatki, prace przeglądowe, polemiki, dyskusje z zakresu z zakresu szeroko pojętej botaniki (w tym także lichenologii);
  • wspomnienia i życiorysy polskich botaników.
Podstawowym językiem periodyku jest polski. W przypadku artykułów naukowych dopuszcza się także język angielski.

Etyka publikowania


Redakcja w tym zakresie kieruje się wytycznymi Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE) i stawia sobie za cel działanie w zgodzie z Kodeksem Postępowania. W przypadku podejrzenia, że autor publikacji mógł dopuścić się zachowania nieetycznego, Redakcja zwróci się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podejmie odpowiednie kroki przewidziane w wytycznych COPE.

Konflikt interesów


Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy pomiędzy autorem a recenzentem lub redaktorem występują zależności, które w nieodpowiedni sposób mogą wpływać na osąd naukowy tych ostatnich. Relacje te mogą mieć charakter osobisty (np. bliskie relacje prywatne lub współzawodnictwo naukowe) lub ekonomiczny (np. podległość służbowa, czy wykonywanie płatnych konsultacji i ekspertyz). Sytuacje tego rodzaju niosą ze sobą ryzyko podważenia wiarygodności zarówno czasopisma, jak i autorów zawartych w nim publikacji.

W przypadku potencjalnego występowania jakiegokolwiek rodzaju konfliktu interesów, zarówno Autor jak i Recenzent powinien zgłosić ten fakt podczas przesyłania manuskryptu do Redakcji. Przykładowo przy występowaniu tego typu zależności pomiędzy autorem a jednym z członków zespołu redakcyjnego, już na etapie przesyłania manuskryptu Autor powinien podać, w przypadku której z tych osób może wystąpić konflikt interesów. Wówczas można będzie uniknąć tego konfliktu, odpowiednio dobierając recenzentów.

Autorstwo


Za autora przesyłanej do Redakcji pracy uznaje się osobę, która znacznie przyczyniła się bądź do powstania koncepcji pracy, bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję pracy lub dokonała jej krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie pracy w wersji, w jakiej ma zostać wydana.

„Autorzy widma” (ghostwriting) i „autorstwo gościnne” (guest authorship)

Przed zgłoszeniem pracy należy wyeliminować zagrożenie dwoma rodzajami naruszenia etyki publikowania związanymi z autorstwem. Termin ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też (w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora) jej wkład nie został w publikacji opisany. Natomiast guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba jest wymieniona jako autor publikacji, choć wkład tej osoby w powstanie pracy jest niewystarczający.

Współautorstwo

Jeśli w przygotowywaniu pracy i/lub w poprzedzających je badaniach brała udział więcej niż jedna osoba, wówczas w formularzu przesyłania manuskryptu do Redakcji należy umieścić informację o charakterze wkładu każdego z autorów. Należy podać konkretne czynności wykonane przez każdego z autorów (nie chodzi tu o podanie wkładu procentowego). W przypadku publikacji autorstwa dwu osób wkład można opisać w sposób następujący:

  • „Wkład poszczególnych autorów: DF odpowiada za koncepcję badań, BK zgromadził dane. Obaj autorzy współtworzyli pierwotny tekst artykułu”;
  • „Poszczególni autorzy złożyli następujące deklaracje odnośnie do swojego udziału w procesie badawczym: koncepcja badań – pierwszy autor; analiza danych – drugi autor; tworzenie tekstu – pierwszy i drugi autor”.
Zmiany informacji o autorstwie

Zgodnie z wytycznymi COPE, wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów pracy. Każdy z autorów powinien wyrazić zgodę oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do redaktora naczelnego czasopisma. Autor korespondencyjny ma obowiązek podania konkretnej przyczyny proponowanej zmiany. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz rodzimej jednostki, w których gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Redakcja nie podejmuje się uczestnictwa w tego rodzaju sporach. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie może odbyć się wyjątkowych przypadkach, w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego korektę.

Procedura recenzowania prac naukowych


Prace naukowe publikowane w Wiadomościach Botanicznych są oceniane przez co najmniej dwóch niezależnych, zewnętrznych recenzentów (spoza zespołu redakcyjnego, spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma, a także spoza jednostki naukowej stanowiącej afiliację autora).

Recenzje są przeprowadzane w tzw. trybie double-blind review (autor i recenzent nie znają wzajemnie swoich danych), z wykorzystaniem formularza recenzji (pobierz formularz recenzji). Dopuszczalne są maksymalnie dwie tury recenzji.

  1. Wstępnej oceny manuskryptu dokonuje Redakcja czasopisma w terminie do 2 tygodni, licząc od dnia otrzymania materiału.
  2. Prace wstępnie zaakceptowane przez Redakcję są przekazywane recenzentom. Recenzenci dokonują oceny prac w ciągu 6 tygodni (dla każdej tury recenzji). Po zapoznaniu się z opinią recenzentów Redakcja w ciągu 2 tygodni informuje autora o przyjęciu pracy do publikacji (ewentualnie po wprowadzeniu koniecznych poprawek), skierowaniu jej do ponownej tury recenzji lub o jej odrzuceniu.
  3. Autor ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do opinii i zaleceń recenzentów oraz dokonanie stosownych poprawek i przekazanie do Redakcji ostatecznej wersji manuskryptu.
  4. Ostateczną decyzję o zaakceptowaniu, odrzuceniu oraz o skierowaniu pracy do poprawy lub ponownej tury recenzji podejmuje każdorazowo redaktor naczelny czasopisma. Jeśli autorem lub jednym ze współautorów pracy jest redaktor naczelny czasopisma, wówczas wszelkie decyzje związane z publikacją jego tekstu podejmuje zastępca redaktora naczelnego.

Poprawki oraz wycofywanie opublikowanych prac


Przy publikowaniu poprawek oraz decydowaniu o możliwości wycofania opublikowanych już treści, Redakcja kieruje się wytycznymi COPE. W każdym z opisywanych przypadków, na stronie internetowej Wydawcy musi pozostać oryginalna wersja pracy. Może ona natomiast uzyskać nowy opis bibliograficzny.

Poprawki

Drobne poprawki i wyjaśnienia wprowadzane mogą być w formie komentarzy Redakcji do opublikowanego artykułu. W wyjątkowych przypadkach, znaczące poprawki (znaczące poprawki to takie, które korygują istotne błędy mające wpływ na odbiór pierwotnego artykułu) mogą przybierać formę nowego artykułu zawierającego korektę. Artykuł ten będzie powiązany z pierwotną publikacją, jednak uzyska osobny opis bibliograficzny.

Komentarze

Możliwość dodawania komentarzy mają wszyscy użytkownicy Internetu. Dotyczy to zarówno czytelników, jak i autorów publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich komentarzy, których treść stoi w sprzeczności z ogólnie przyjętymi zasadami etyki.

Częstotliwość publikacji


Od 2017 roku Wiadomości Botaniczne roku są rocznikiem. Prace są publikowane w danym roczniku sukcesywnie, w miarę ich nadsyłania i przechodzenia przez proces redakcyjny.

Dostęp do opublikowanych prac


Wiadomości Botaniczne są publikowane w wolnym dostępie (open access). Oznacza to, że cała zawartość czasopisma jest dostępna nieodpłatne dla wszystkich użytkowników Internetu. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z artykułów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Postanowienia licencyjne


Udzielając prawa do publikacji pracy Polskiemu Towarzystwu Botanicznemu jako wydawcy czasopisma, autorzy akceptują następujące warunki:

  • Autorzy zachowują prawa autorskie i udzielają wydawcy prawa do pierwszeństwa publikacji pracy na licencji Creative Commons 4.0 Uznanie autorstwa Międzynarodowe ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Licencja ta zezwala na komercyjne lub niekomercyjne rozpowszechnianie pracy, pod warunkiem właściwego cytowania, czyli podania pełnego opisu bibliograficznego.
  • Autorzy mają prawo zamieścić swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucji naukowych lub na prywatnej stronie internetowej) jednak dopiero po ich opublikowaniu w czasopiśmie.

Archiwizacja prac


Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez Wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucji naukowych lub na prywatnej stronie internetowej), jednak dopiero po ich opublikowaniu w czasopiśmie.

Kopie opublikowanych prac są przekazywane przez Wydawcę do Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej oraz serwisu Internet Archive.

Opłaty


Zarówno przesłanie pracy do Redakcji, jak i jej ewentualne opublikowanie, nie podlegają opłatom.
 
eISSN:2543-6503
ISSN:0043-5090
Journals System - logo
Scroll to top