PL EN Szukaj po autorze, tytule, słowach kluczowych

Informacje dla autorów

 
Uwagi ogólne

Przed złożeniem pracy do Redakcji, prosimy upewnić się, że:
 • Przekazywana do oceny praca nie została wcześniej w tej samej formie wydana, ani wysłana do innego wydawnictwa w celu jej opublikowania. Wysyłając manuskrypt do Redakcji, każdy z autorów pracy potwierdza zarazem, iż zweryfikował jego ostateczną wersję oraz wyraził zgodę na przedłożenie pracy w celu jej opublikowania (w przeciwnym przypadku podczas składania pracy należy przesłać odpowiednie wyjaśnienia)
 • Żadna część pracy nie narusza praw osób trzecich ani wciąż obowiązujących praw autorskich. Uzyskanie od posiadaczy praw autorskich pozwolenia na umieszczenie w manuskrypcie materiału objętego prawem autorskim (dotyczy np. ilustracji) leży wyłącznie w gestii autorów.

Podstawowe wymagania dotyczące przesyłanych prac

 • Manuskrypt należy sporządzić jako jeden plik, w formacie MS Word (doc, docx)
 • Maksymalna objętość manuskryptu to 1 arkusz wydawniczy (1 arkusz to tekst o objętości 40 tys. znaków ze spacjami lub 3 tys. cm2 powierzchni ilustracji). Większa objętość jest dopuszczalna tylko w szczególnych przypadkach, po akceptacji przez Redakcję czasopisma.
 • W manuskrypcie należy umieścić dane wszystkich autorów, takie jak imię, nazwisko, afiliacja, ORCID (dane te zostaną usunięte przed przekazaniem pracy do recenzji).
 • Tabele i grafiki należy zamieścić na końcu pracy – po tekście głównym i wykazie literatury.
 • W przypadku prac anglojęzycznych oraz anglojęzycznych elementów prac polskojęzycznych (tytuł, streszczenie i wyrażenia kluczowe) wymagana jest odmiana amerykańska języka angielskiego.

Formatowanie tekstu

 • Interlinia: 1,5
 • Czcionka – w tekście głównym: Calibri (wielkość 11 pkt, wyrównanie obustronne), tytuły rozdziałów i podrozdziałów – czcionka pogrubiona, akapit wyśrodkowany
 • Marginesy: lewy, prawy i górny – 2,5 cm, dolny – 3,5 cm
 • Włączona ciągła numeracja wierszy
 • Cytaty: bezpośrednie cytaty fragmentów prac innego autorstwa powinny być wyróżnione w tekście cudzysłowem. Cytaty liczące ponad 40 słów powinny tworzyć oddzielny akapit. Bezpośrednio po cytacie należy umieścić w nawiasie informację o jego pochodzeniu, z podaniem numeru strony, na której znajduje się cytat: (Wilson, 1987, s. 22).

Strona tytułowa

Na pierwszej stronie prosimy umieścić:
 • tytuł pracy w języku polskim (dla prac polskojęzycznych) oraz angielskim (dla prac polsko- i anglojęzycznych) – maksymalnie po 255 znaków dla każdej wersji językowej
 • dane autorów (imię, nazwisko, afiliację, adresy email wszystkich autorów wraz z zaznaczeniem autora korespondencyjnego, jak również numery ORCID wszystkich autorów, którzy wykorzystują ten identyfikator)
 • streszczenie w języku polskim (dla prac polskojęzycznych) oraz angielskim (dla prac polsko- i anglojęzycznych) – maksymalnie 1500 znaków dla każdej wersji językowej (w streszczeniu nie należy zamieszczać powołań na literaturę)
 • zwroty kluczowe (keywords) w języku polskim (dla prac polskojęzycznych) oraz angielskim (dla prac polsko- i anglojęzycznych) – maksymalnie 8 zwrotów
 • informacje o potencjalnym konflikcie interesów (por. Polityka wydawnicza)
 • oświadczenie o wkładzie merytorycznym każdego autora w przypadku prac wieloautorskich
 • informacje o finansowaniu badań


Bibliografia załącznikowa

 • Przywoływanie źródeł w tekście oraz format notek bibliograficznych należy zastosować według standardu APA (7. edycja).
 • W tekście należy stosować następujące warianty powoływania się na literaturę (cytowania należy podawać w kolejności alfabetycznej; chronologicznej tylko jeśli cytowana jest praca tego samego autora/autorów): (Wilson, 1943), (Wilson, 1999a, 1999b), (Mańkowski, 1889; Wilson, 1943), (Wilson & Mańkowski, 2000), (Wilson et al., 1998, 1999):
 • Przy pracy mającej 3 lub więcej autorów należy stosować następujący zapis – np. (Wilson et al., 1999)
 • Jeśli kilku różnych autorów nosi to samo nazwisko, wówczas w powołaniu należy uwzględnić inicjały ich imion (dot. tylko pierwszego autora) – np. (J. Wilson, 1999; K. Wilson & Mańkowski, 1998).
 • W wykazie bibliografii należy stosować alfabetyczną kolejność notek bibliograficznych
 • W przypadku pozycji bibliograficznych posiadających numer DOI, należy go uwzględnić pod koniec notki bibliograficznej (DOI można wyszukiwać na stronie https://doi.crossref.org/simpleTextQuery/)

Przykładowe sposoby redagowania bibliografii według standardu APA (należy zwrócić uwagę na formatowanie):

książka
Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Wydawnictwo. doi w postaci adresu internetowego
np. Wilson, J. (1943). Badania nad rolnictwem w Polsce. Wydawnictwo Uniwersyteckie. https://doi.org/xyz

artykuł w pracy zbiorowej
Nazwisko, I. (rok). Tytuł. In I. Nazwisko (Ed.), Tytuł książki (numery pierwszej i ostatniej strony artykułu). Wydawnictwo. doi w postaci adresu internetowego
np. Wilson, J. (1999). Uprawa ziemniaka w PRL. In A. Mańkowski (Ed.), Rolnictwo w Polsce (pp. 223–278). Wydawnictwo Poznańskie. https://doi.org/xyz

artykuł w czasopiśmie
Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr zeszytu), numery pierwszej i ostatniej strony artykułu lub identyfikator artykułu. doi w postaci adresu internetowego
np. Mankowski, K. (2010). Historia rodziny. Socjologia, 2(1), 110–120. https://doi.org/xyz

artykuł ze strony internetowej (bez doi)
Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma lub domeny, nr tomu(nr zeszytu), numery pierwszej i ostatniej strony artykułu. http://…
np. Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, 207–218. http://www.csulb.edu/journals/jecr/]

artykuł ze strony internetowej (z doi)
Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu(nr zeszytu), [ewentualnie] numery pierwszej i ostatniej strony artykułu. doi w postaci adresu internetowego
np. Wilens, T. E., & Biederman, J. (2006). Alcohol, drugs, and attention-deficit/hyperactivity disorder: A model for the study of addictions in youth. Journal of Psychopharmacology, 20, 580–588. https://doi.org/10.1177/0269881105058776
 
eISSN:2543-6503
ISSN:0043-5090
Journals System - logo
Scroll to top