PL EN
E-learning in logistics of production – business process management perspective
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
 
 
Data publikacji: 23-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2023;123(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Postępująca digitalizacja i dynamiczny rozwój technologii teleinformatycznych generuje nowe możliwości dla przemysłu, logistyki, społeczeństwa, a w szczególności edukacji STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics) nazywanej edukacją przyszłości. Efektywność e-learningu jako metody nauczania z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu w zakresie STEM należy doskonalić zarówno od strony technologicznej, jak i w aspekcie zarządzania tym procesem. Głównym celem artykułu jest przedstawienie e-learningu w zakresie transportu technologicznego w ujęciu procesowym, ponieważ właśnie takie podejście pozwala jednoznacznie identyfikować i optymalizować procesy, a zatem przyczynia się do efektywniejszego zarządzania nie tylko samym nauczaniem na odległość, ale także projektowaniem i doskonaleniem oprogramowania. Do analizy stanu wiedzy w zakresie edukacji STEM oraz zarządzania procesowego na potrzeby edukacji procesów logistycznych przeprowadzono analizy desk research. W części empirycznej badań obejmujących modelowanie, bazowano na głównych założeniach zarządzania procesowego i notacji BPMN (ang. Business Process Modelling Notation) oraz zastosowano dedykowane oprogramowanie do mapowania procesów. Przeprowadzone testy empiryczne potwierdziły, że podejście procesowe może przyczyniać się do zwiększania efektywności nauczania zdalnego w zakresie STEM. W wyniku modelowania wskazano możliwości optymalizacji procesu e-learningu od strony programowej oraz potencjał rozbudowy modelu w kierunku nabywania większej liczby umiejętności w zakresie programowania sterowników PLC. Opracowany model stanowi punkt wyjścia do doskonalenia procesu nauczania na potrzeby m.in. logistyki produkcji zarówno od strony informatycznej, jak i organizacyjnej
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top