PL EN

Dla recenzentów

 
Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowane przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce i przedstawione w publikacji Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (2011).

Wstępna analiza
 • Nadesłane artykuły są poddawane wstępnej ocenie przez redaktora naczelnego i redaktorów tematycznych (działów). W przypadku niezgodności z profilem czasopisma lub nie spełnienia wymogów zawartych w informacji dla Autorów - redakcja informuje o tym fakcie Autora/Autorów.
 • Artykuł wstępnie zakwalifikowany do publikacji otrzymuje redaktor tematyczny celem analizy, organizacji procesu recenzowania i procesu edytorskiego.
 • Redaktor naczelny akceptuje wybór co najmniej dwóch Recenzentów, gwarantujących: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem relacji osobistych lub służbowych z Autorami artykułu.
 • W przypadku tekstów w językach obcych, przynajmniej jeden z Recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość Autora pracy.
 • Po uzyskaniu zgody na recenzowanie, Sekretarz Redakcji przekazuje Recenzentom pojedyncze artykuły, zbiory artykułów do planowanego działu lub cały numer z formularzem druku recenzji.

Recenzowanie
 • Recenzowanie odbywa się w systemie „double-blind review process” z zachowaniem zasad poufności w ciągu 30 dni.
 • Zakwalifikowanie artykułu do publikacji wymaga dwóch pozytywnych recenzji.
 • Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu czasopisma. Recenzja w formie pisemnej musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • W przypadku gdy artykuł w opinii Recenzenta wymaga znaczących zmian, poprawiony przez Autora/Autorów artykuł kierowany jest do ponownej recenzji do tego samego Recenzenta. W sytuacjach spornych Redakcja powołuje dodatkowych Recenzentów.
 • Nazwisko Recenzenta jest niejawne. Może być odtajnione na prośbę Autora wyłącznie za zgodą Recenzenta.

Lista stałych recenzentów
 • dr Nataliia Avsheniuk, Professor – Department of Foreign Systems of Pedagogical and Adult Education at the Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education of NAES, Ukraine
 • dr Olga Banit – Andragogy Department Ivan Ziaziun Institute of Pedagogical and Adult Education National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Professor of Management Department, SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”; Kyiv, Ukraine
 • dr hab. Barbara Baraniak, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dolores Sanchez Bengoa – University of Applied Management Studies, Niemcy
 • Dr. phil. Dr. h.c. mult. Gerd-Bodo von Carlsburg – Heidelberg University of Education / Pädagogische Hochschule, Niemcy
 • dr hab. Sławomir Bukowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. UMSC – Uniwersytet Marii Curie-Składowskiej w Lublinie
 • dr hab. Jana Depesova – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze
 • dr Christiane Eberhardt - Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Niemcy
 • dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Valentyna Lozovetska, prof. MUP – Mazowiecka Uczenia Publiczna w Płocku
 • Catarina Queiroga Miranda – Institute for Technology and Quality / Instituto de Soldadura e Qualidade, Portugalia
 • dr Beata Mydłowska, prof. USM – Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
 • dr hab. Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie
 • dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz – Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Nella Nyczkało – Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy
 • dr hab. Bogusław Pietrulewicz, prof. UZ – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Adam Solak, prof. APS – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • dr hab. inż. Veronika Stoffová– Uniwersytet Trnawski w Trnawie
 • dr hab. Renata Tomaszewska, prof. UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielskiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Wojciech Walat, prof. URz – Uniwersytet Rzeszowski

Recenzentami są również członkowie Rady Programowej i Redaktorzy Naukowi czasopisma.

Współpraca z autorami
 • Autor/Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu.
 • Autor/Autorzy powinni odnieść się do uwag Recenzentów i nadesłać poprawiony artykuł najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przekazania recen.

Ogólne
 • Raz w roku redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów.
 • Zapraszamy do nadsyłania Państwa recenzji lub opinii na temat artykułów, czasopism, książek, którymi chcecie się podzielić na łamach naszego czasopisma.
 
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top