PL EN
THE EFFECT OF SELENIUM FERTILIZATION OF FODDER THE EFFECT OF SELENIUM FERTILIZATION OF FODDER GRASSES ON THE YIELD AND SE CONTENT IN PLANTS GRASSES ON THE YIELD AND SE CONTENT IN PLANTS
 
Więcej
Ukryj
1
WULS-SGGW, Institute of Agriculture
 
 
Data publikacji: 28-10-2021
 
 
2020;(602):25-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Before harvesting, one-time foliar fertilization of a mixture of fodder grasses (Lolium perenne, Phleum pratense, Festuca rubra, Festuca pratensis) was applied with selenium in doses of 5, 10, 15 and 20 g · ha –1 . The grasses were gathered three times, each time weighing the green mass and determining the Se content in dry matter. Selenium in doses ≤ 20 g · ha –1 did not significantly increase the yield. No selenium was detected in the dry matter of plants from the control sample and plants fertilized with Se in doses of 5 and 10 g · ha –1 . The dose of 15 g · ha –1 increased the Se content to 0.08 ±0.02 in the first harvest and to 0.02 ±0.03 mg · kg DM –1 in the second harvest. Se in the dose of 20 g · ha –1 increased the content of this element to 0.18 ±0.08 in the first harvest and to 0.07 ±0.02 mg · kg DM –1 in the second harvest. Selenium was not detected in the third harvest. The determined Se content in any of the fertilization doses was not sufficient to meet the needs of cattle. It is proposed to increase the dose of selenium and carry out three applications (before the first mowing, after the first mowing and after the second mowing) to improve the fertilization effect.
 
REFERENCJE (30)
1.
Anderson J.W., 1993. Selenium interactions in sulfur metabolism. [In:] Sulfur Nutrition and Assimilation in Higher Plants – Regulatory, Agricultural and Environmental Aspects. L.J. De Kok (ed.). SPB Academic Publishing, Haga, 49–60.
 
2.
Błażejak J., Milewski S., 2016. Biologiczna rola selenu w organizmie przeżuwaczy oraz choroby spowodowane jego niedoborem. Przeg. Hodowl. 2, 23–25 [in Polish].
 
3.
Burk R., Hill K., Motley A., 2003. Selenoprotein metabolism and function: evidence for more than one function for selenoprotein P. J. Nutr. 133, 15175–15205.
 
4.
Cartes P., Gianfreda L., Mora M. L., 2005. Uptake of selenium and its antioxidant activity in ryegrass when applied as selenate and selenite forms. Plant Soil 1, 359–367.
 
5.
Divers T., Peek S., 2011. Choroby bydła mlecznego. Edra Urban & Partner Publishing, Wrocław [in Polish].
 
6.
Ellis D.R., Salt D.E., 2003. Plants, selenium and human health. Curr. Opin. Plant Biol. 3, 273–279.
 
7.
Eurola M., Paivi E., Maija Y., Pekka K., Pertti V., 2002. Effects of selenium fertilization on the selenium content of cereal grains, flour and bread produced in Finland. Cereal Chem. 67, 334–337.
 
8.
Feng R., Wei C., Tu S., 2013. The roles of selenium in protecting plants against abiotic stresses. Environ. Exp. Bot. 87, 58–68.
 
9.
Forstrom J., Zakowsky J., Tappel A., 1978. Identification of the catalythic site of rat liver gluthatione peroxidise as selenocysteine. Biochemistry 17, 2639–2644.
 
10.
Gupta U., Gupta S., 2002. Quality of animal and human life as affected by selenium menagement of soil and crops. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33, 2353–2555.
 
11.
Haremza T., Nieradzik A., Martyka S., 1988. Substancje szkodliwe w surowcach i mieszankach paszowych. Zesz. nauk. Akad. Rol. Wroc. – Sekcja Wet. 173, 23–28 [in Polish].
 
12.
Harrison J., Hancock D., Conrad H., 1984. Vitamin E and selenium for reproduction of the dairy cow. J. Dairy Sci. 1, 123–132.
 
13.
Hawkesford M., Zhao F., 2007. Strategies for increasing the selenium content of wheat. J. Cereal Sci. 46, 282–292.
 
14.
Hemingway R., 1999. The infuences of dietary selenium and vitamin E intakes on milk somatic cell counts and mastitis in cows. Vet. Res. Commun. 23, 481–499.
 
15.
Jiang Y., Zeng Z.H., Bu Y., Ren C.Z., Li J.Z., Han J.J., Tao C., Zhang K., Wang X.X., Lu G.X., Li Y.J., Hu Y.G., 2015. Effects of selenium fertilizer on grain yield, Se uptake and distribution in common buckwheat. Plant Soil Encviron. 8, 371–377.
 
16.
Kabata-Pendias A., Pendias H., 1979. Pierwiastki śladowe w środowisku biologicznym. Wyd. Geologiczne, Warszawa [in Polish].
 
17.
Kulik M., Baryła R., Czarnecki Z., Bochniak A., 2016. Warunki hydrotermiczne w centralnej części rejonu kanału Wieprz-Krzna w 50-leciu (1966–2015). Ann. UMCS Sect. E 71, 1–12 [in Polish].
 
18.
Kurek Ł., Kleczkowski M., Lutnicki K., Banach A., Gołyński M., 2011. Udział selenu w przebiegu niektórych chorób bydła mlecznego. Życie Wet. 86, 604–607 [in Polish].
 
19.
Niwińska B., Andrzejewski M., 2014. Selen – niezbędny pierwiastek w żywieniu bydła. Przegl. Hodowl. 2, 9–11 [in Polish].
 
20.
Piotrowska M., 1984. Zawartość selenu w uprawnych glebach Polski. Roczn. Glebozn. 1, 23–31 [in Polish].
 
21.
Płaczek A., 2012. Wpływ nawożenia selenem na jego zawartość w nadziemnych częściach kukurydzy. Retrieved from https://www.dbc.wroc.pl/dlibra... [access 09.11.2020] [in Polish].
 
22.
Ramos S.J., Faquin V., Guilherme L.R.G., Castro E.M., Avila F.W., Carvalho G.S., Bastos C.E.A., Oliveira C., 2010. Selenium biofortification and antioxidant activity in lettuce plants fed with selenate and selenite. Plant, Soil Environ. 12, 584–588.
 
23.
Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., 2004. Wpływ trzech sposobów nawożenia selenem na zawartość tego pierwiastka w pszenżycie w warunkach doświadczenia wazonowego. ZPPNR 502, 325–331 [in Polish].
 
24.
Selyaninov G.T., 1928. K metodike sel’skohozyaïstvennoï klimatografii. Trudy po Sel’skokhozyaïstvennoï Meteorologii 20, 165–177 [in Russian].
 
25.
Skowera B., Puła J., 2004. Skrajne warunki pluwiometryczne w okresie wiosennym na obszarze Polski w latach 1971–2000. Acta Agrophys. 3, 171–177 [in Polish].
 
26.
Strączyk D., Drobnica L., 2001. Selen w roślinach i jego wpływ na zdrowie. Ekopartner 5, 14.
 
27.
Wesołowski M., 2006. Selen – pierwiastek życia. Panacea 3, 12–16 [in Polish].
 
28.
Valle G., McDowell L.R., Prichard P.J., Chenoweth P.J., Wright D.L., Martin F.G., 2002. Selenium concentration of fescue and bahiagrasses after applying a selenium fertilizer. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 33, 1461–1472.
 
29.
Zayed A.M., Lytle C.M., Terry N., 1998. Accumulation and volatilization of different chemical species of selenium by plants. Planta 206, 284–292.
 
30.
Żbikowska H., 1997. Selen w organizmach żywych. Toksyczność selenu i działanie antynowotworowe. Acta Univ. Lodz. Folia Biochem. Bipohys. 12, 29–37 [in Polish].
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top