PL EN
PORÓWNANIE JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ HERBAT CZARNYCH, ZIELONYCH I CZERWONYCH DOSTĘPNYCH NA RYNKU WARSZAWSKIM
 
Więcej
Ukryj
1
SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności
 
 
Data publikacji: 30-07-2021
 
 
2017;(591):33-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie jakości mikrobiologicznej wybranych herbat czarnych, zielonych oraz czerwonych dostępnych na rynku stołecznym oraz identyfikacja pleśni wyizolowanych z tych herbat. Część doświadczalna pracy obejmowała przygotowanie zawiesiny herbat, pomiar pH oraz przygotowanie odpowiednich rozcieńczeń do analiz mikrobiologicznych. Badania mikrobiologiczne obejmowały oznaczenie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych mezofilnych, bakterii z rodziny Enterobacteriaceae oraz grzybów (drożdży i pleśni). W przypadku wyizolowanych pleśni podjęto próbę ich identyfikacji na podstawie dostępnej literatury. Stwierdzono, że wszystkie badane próby herbat były zanieczyszczone drobnoustrojami, jednakże rodzaj mikroflory był zróżnicowany w przypadku każdego rodzaju herbaty. Największym zanieczyszczeniem drobnoustrojami tlenowymi mezofilnymi oraz pleśniami charakteryzowały się herbaty czerwone, w których jednocześnie stwierdzono najmniejszą liczbę bakterii z rodziny Enterobacteriaceae. Największą liczbę drożdży oznaczono zaś w herbatach zielonych. Najczęściej występującym rodzajem pleśni w większości prób herbat był Aspergillus.
 
REFERENCJE (27)
1.
Czerwińska D., 2009. Czas na herbatę. Prz. Gastr. 63(3), 8–9.
 
2.
Czerwińska E., Piotrowski W., 2006. Microbiological purity of tea and its antimicrobial activity. Rocznik Ochrona Środowiska 8, 45–55.
 
3.
Fassatiova O., 1983. Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 60–205.
 
4.
Halweg H., Podsiadło B., 1991. Mikroflora herbaty. Acta Mycol. XXVII (I), 115–120.
 
5.
Janda K., Ulfig K., 2005. Czystość mikologiczna suszonych roślin leczniczych. Panacea 12(3), 30–31.
 
6.
Kania M., Baraniuk J., 2011. Wybrane właściwości biologiczne i farmakologiczne zielonej herbaty (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze). Post. Fitoter. 1, 34–40.
 
7.
Kępa M., Wojtyczka RD., Idzik D., Pacha J., Miedzińska M., Jasik K., 2008. Ocena czystości mikrobiologicznej surowców roślinnych wykorzystywanych do przygotowywania mieszanek ziołowych. Farm. Przegl. Nauk. (6), 57–61.
 
8.
Kowal K., 2007. Wpływ czynników fizycznych i chemicznych na wzrost mikroorganizmów. W: Mikrobiologia techniczna tom1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Praca zbiorowa pod red. Z. Libudzisz, K. Kowal i Z. Żakowskiej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 149–162.
 
9.
Kwiatek K., Kukier E., 2008. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne pasz. Med. Weter. 64(1), 24–26.
 
10.
Mahera A., Baker C.L., 2007. Leaching and bioavailability of aluminium, copper and manganese from tea (Camellia sinensis). Food Chem. 100, 1456–1463.
 
11.
Miazga-Sławińska M., Grzegorczyk A., 2014. Herbaty – rodzaje, właściwości, jakość i zafałszowania. Kosmos. Prob. Nauk Biol. 63(3), 473–479.
 
12.
Młynarczyk K., Walkowiak-Tomczak D., Szymusiak H., 2015. Właściwości przeciwutleniające wybranych herbat jaśminowych. ZPPNR 581, 41–49.
 
13.
Muchena F.N., Kiome R.M., 1995. The role of soil in agricultural development in East Africa. Geoderma 67, 141–157.
 
14.
Omogbai B. A., Ikenebomeh M., 2013. Microbiological characteristics and phytochemical screening of some herbal teas in Nigeria. Eur. Sci. J. (18), 149–160.
 
15.
Pandey A., Lok Man S. Palni, Deepa B., 2001. Dominat fungi in the rhizosphere of established tea bushes and their interaction with the dominant bacteria under in situ conditions. Microbiol. Res. 156(4), 377–382.
 
16.
PN-EN ISO 4833-1:2013-12E. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów. Część 1: Oznaczanie liczby metodą posiewu zalewowego w temperaturze 30 stopni C.
 
17.
PN-EN ISO 6579:2002. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 
18.
PN-EN ISO 6887-4:2005/A1:2011E. Mikrobiologia żywności i pasz – Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych. Część 4: Specyficzne zasady przygotowania produktów innych niż mleko i przetwory mleczne, mięso i przetwory mięsne oraz ryby i przetwory rybne.
 
19.
PN-ISO 21527-2:2009P. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni. Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95.
 
20.
PN-ISO 21528-2:2005P. Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Część 2: Metoda płytkowa.
 
21.
Podgórska I., Solarska E., 2017. Ocena jakości mikrobiologicznej herbat ziołowych w saszetkach. Żywn. Nauka Technol. Jakość 111(2), 120–129.
 
22.
Steinka I., Misiewicz Ł., Kukułowicz A., 2011a. Typowanie wskaźnika jakości mikrobiologicznej herbat czarnych. Bromat. Chem. Toksykol. XLIV (3), 694–699.
 
23.
Steinka I., Misiewicz Ł., Kukułowicz A., Ćwikliński M., Dmowski P., Sznajdrowska A., 2011b. Próba oceny jakości mikrobiologicznej wybranych suszy roślinnych stosowanych jako używki i preparaty o znaczeniu leczniczym. Zesz. Nauk. Akademii Morskiej w Gdyni 68, 13–20.
 
24.
Tomczyk R., 2009. Zapiski o herbacie. Wydawnictwo Fu Kang, Warszawa, 12–85.
 
25.
Tournas V.H., Katsoudas E.J., 2008. Microbiological quality of various medicinal herbal teas and coffee substitutes. Microbiol. Insight (1), 47–55.
 
26.
Waszkiewicz-Robak B., 2010: Kawa, Herbata, Kakao. W: Towaroznawstwo żywności przetworzonej z elementami technologii. Praca zbiorowa pod red. F. Świderskiego. Wyd. SGGW, Warszawa, 524–535.
 
27.
Wilson C., Dettenkofer M., Jonas D., Daschner F. D., 2004. Pathogen growth in herbal teas used in clinical settings: A possible source of nosocomial infection? Am. J. Infect. Control 32, 117–117.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top