PL EN
BADANIE STANU WODY W NASIONACH WYBRANYCH ROŚLIN STRĄCZKOWYCH METODĄ WYKORZYSTUJĄCĄ IZOTERMY SORPCJI
 
Więcej
Ukryj
1
SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności
 
 
Data publikacji: 07-07-2021
 
 
2018;(594):49-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu temperatury na przebieg izoterm sorpcji wody wybranych nasion roślin strączkowych oraz określenie stanu wody w badanych materiałach na podstawie wyznaczonego czystego izosterycznego ciepła sorpcji wody (q st,n ). W badaniach wykorzystano nasiona soi, bobu, soczewicy, grochu i fasoli. Izotermy sorpcji wody wyznaczono metodą statyczno-eksykatorową w temperaturze 5, 25 i 40°C w zakresie aktywności wody 0,112–0,945. Do opisu izoterm sorpcji wody zastosowano model GAB. Dysponując izotermami sorpcji wyznaczonymi w trzech temperaturach oraz korzystając z równania Clausiusa-Clapeyrona, obliczono wielkości czystego izosterycznego ciepła sorpcji wody. Wykazano istotny wpływ temperatury na przebieg izoterm sorpcji wody. Obliczone wartości liczbowe czystego izosterycznego ciepła sorpcji wody na poziomie monowarstwy dla nasion soi, bobu, soczewicy, grochu i fasoli wyniosły odpowiednio: 6,25, 6,76, 7,07, 5,10 i 4,48 kJ·mol –1 .
 
REFERENCJE (23)
1.
Association of Official Analytical Chemists, 1996. Official Methods of Analysis. Arlington VA.
 
2.
Boquet R., Chirife J., Iglesias H.A., 1979. Equations for fitting water sorption isotherms of foods. Part III. Evaluation of various three-parameter models. J. Food Technol. 14(5), 527–534.
 
3.
Brunauer S., Deming L.S., Deming W.E., Tellur E., 1940. On a theory of the van der Waals adsorption of gases. J. Am. Chem. Soc. 62, 1723–1732.
 
4.
Chen C., 2003. Moisture sorption isotherms of pea seeds. J. Food Eng. 58, 45–51.
 
5.
Chen C., 2006. Obtaining the isosteric sorption heat directly by sorption equations. J. Food Eng. 74, 178–185.
 
6.
Greenspan L., 1977. Humidity fixed points of binary saturated aqueous solutions. J. Res. NBS – A. Phys. Chem. 81 A, 89–96.
 
7.
Iglesias H.A., Chirife J., 1976. Isosteric heats of water vapour sorption on dehydrated foods. Part I. Analysis of the differential heat curves. Lebensm.-Wiss. U.-Technol. 9(2), 116–122.
 
8.
Iqbal A., Khalil I.A., Ateeq N., Khan M.S., 2006. Nutritional quality of imported food legumes. Food Chem. 97, 331–335.
 
9.
Kapusta F., 2012. Rośliny strączkowe źródłem białka dla ludzi i zwierząt. Nauki Inż. Techno. 4(1), 16–32.
 
10.
Lewicki P.P., 1997a. Water sorption isotherms and their estimation in food model mechanical mixtures. J. Food Eng. 32(1), 47–68.
 
11.
Lewicki P.P., 1997b. The applicability of the GAB model to food water sorption isotherms. Int. J. Food Sci. Technol. 32(6), 553–557.
 
12.
Lewicki P.P., 1998. A tree parameter equation for food moisture sorption isotherms. J. Food Proc. Eng. 21(2), 127–144.
 
13.
McLaughlin C.P., Magee T.R.A., 1998. The determination of sorption isotherm and the isosteric heats of sorption for potatoes. J. Food Eng. 35(3), 267–280.
 
14.
Menkov N.D., 2000a. Moisture sorption isotherms of lentil seeds at several temperatures. J. Food Eng. 44, 205–211.
 
15.
Menkov N.D., 2000b. Moisture sorption isotherms of chickpea seeds at several temperatures. J. Food Eng. 45, 189–194.
 
16.
Nowacka M., Janiak G., Kidoń M., Czapski J., Witrowa-Rajchert D., 2012. Zastosowanie modeli matematycznych do opisu izoterm adsorpcji pary wodnej suszonej marchwi purpurowej i pomarańczowej. ŻNTJ 5(84), 60–72.
 
17.
Pałacha Z., 2007. Badanie stanu wody w matrycy modelowej i uzyskanej z jabłek z wykorzystaniem metody opartej na izotermach sorpcji oraz kalorymetrycznej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 
18.
Pałacha Z., 2010. Właściwości sorpcyjne. W: Z. Pałacha, I. Sitkiewicz (red.). Właściwości fizyczne żywności. WNT, Warszawa, 143–169.
 
19.
Pałacha Z., Meus K., 2009. Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne nasion i mąki amaranthusa. Post. Tech. Przetw. Spoż. 19/35(2), 41–48.
 
20.
Podleśny J., 2005. Rośliny strączkowe w Polsce – perspektywy uprawy i wykorzystanie nasion. Acta Agroph. 6(1), 213–224.
 
21.
Rizvi S.S.H., 1995. Thermodynamic properties of foods in dehydration. W: M.A. Rao, S.S.H. Rizvi (red.). Engineering Properties of Foods. Marcel Dekker, New York – Basel – Hong Kong, 223–309.
 
22.
Sopade P.A., Ajisegiri E.S., 1994. Moisture sorption study on Nigerian foods: maize and sorghum. J. Food Proc. Eng. 17(1), 33–36.
 
23.
Spiess W.E.L., Wolf W.R., 1983. The results of the COST 90 project on water activity. W: R. Jowitt, F. Escher, B. Hällström, H.F.T. Meffert, W.E.L. Spiess, G. Vos (red.). Physical Properties of Foods. Elsevier Applied Science Publishers, London, 65–87.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top