PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wiedzy lekarzy dentystów na temat badania klinicznego i radiologicznego pacjentów podczas wizyty bezpośrednio po urazie. Badania ankietowe
 
 
Więcej
Ukryj
1
Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna, Warszawa
 
 
Data nadesłania: 15-04-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-04-2019
 
 
Data akceptacji: 24-04-2019
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
 
 
Pol Stom Dziec 2019;4(1):6-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy. W pracy podjęto próbę analizy wiedzy lekarzy dentystów na temat elementów badania pacjenta podczas pierwszej wizyty po wypadku, w wyniku którego doszło do urazu zębów. Materiał i metody. Przeprowadzono anonimowe badania ankietowe podczas 11 konferencji stomatologicznych w Polsce. Posłużono się ankietą zawierającą 10 pytań zamkniętych i 3 otwarte. Wyniki. Uzyskano 459 wypełnionych ankiet, spośród których 432 zawierały kompletne dane pozwalające na analizę wpływu stażu pracy na podejmowane decyzje, a spośród nich 411 ankiet pozwoliło na analizę wpływu bycia specjalistą/niebycia specjalistą na podejmowane decyzje podczas pierwszej wizyty po urazie. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej.W badanej grupie znajdowało się 68 młodych lekarzy ze stażem pracy do 5 lat i 366 lekarzy ze stażem pracy od 6 lat do 37 lat. 170 lekarzy nie posiadało specjalizacji, 39 lekarzy było specjalistami stomatologii dziecięcej, a pozostałych 202 lekarzy posiadało inną specjalizację. Wyniki. Analiza statystyczna wykazała, że młodsi lekarze ze stażem do 5 lat istotnie częściej stosują w ocenie następstw pourazowych uszkodzeń zębów klasyfikację według Andreasena, oceniają przemieszczenie i wrażliwość zęba na opukiwanie, obecność złamania blaszki zębodołowej, wyrostka lub kości i częściej wykonują dokumentację rtg podczas pierwszej wizyty po urazie. Wykazano, że lekarze specjaliści stomatologii dziecięcej istotnie częściej posługują się klasyfikacją według Andreasena. Najczęściej ze wszystkich grup deklarują ocenę przemieszczenia zęba po urazie, ocenę wrażliwości zębów na opukiwanie, obecność krwistego wysięku z kieszonki i złamania blaszki zębodołowej, wyrostka zębodołowego lub kości. Specjaliści stomatologii dziecięcej istotnie częściej posługują się dodatkowymi badaniami diagnostycznymi: zarówno testem na żywotność zębów, jak i częściej wykonują zdjęcia rtg wewnątrzustne. Wnioski. Wyniki badań wskazują na dużą potrzebę kształcenia podyplomowego w dziedzinie traumatologii stomatologicznej oraz implementację gotowych narzędzi służących ocenie badania pacjenta po urazach do programów informatycznych, które wkrótce staną się obowiązkowe dla wszystkich praktyk.
 
REFERENCJE (10)
1.
Alyasi M, Al Halabi M, Hussein I et al.: Dentist’s knowledge of the guidelines of traumatic dental injuries in the United Arab Emirates. EJPD 2018; 19(4): 271-276.
 
2.
Krastl G, Filippi A, Weiger R: German general dentist’s knowledge of dental trauma. Dent Traumatol 2009; 25(1): 88-91.
 
3.
Stewart SM, Mackie IC: Establishment and evaluation of a trauma clinic based in a primary care setting. Int J Paed Dent 2004; 14: 409-416.
 
4.
Sobczak M: Kliniczna klasyfikacja urazowych uszkodzeń zębów wg Andreasena. Pol Stom Dziec 2016; 1: 38-45.
 
5.
Kostopoulou MN, Duggal MS: A study into dentists’ knowledge of the treatment of traumatic injuries toyoung permanent incisors. Int J Paediatr Dent 2005; 15(1): 10-19.
 
6.
Buldur B, Kapdan A: Factors associated with knowledge and attitude of management of traumatic dental injuries: a cross sectional study among Turkish dentists. Pesq Bras Odontoped Clin Integr 2018; 18(1): e3948.
 
7.
Di Angelis AJ, Andreasen JO, Kurt A et al.: International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 1. Fractures and luxations of permanent teeth. Dent Traumatol 2012; 28(1): 2-12.
 
8.
AAE and AAOMR Joint Position Statement: Use of Cone Beam Computed Tomography in Endodontics 2015 Update. JOE 2015; 41(9): 1393-1396.
 
9.
h t t p s : / / w w w. n i l . o rg . p l / _ _ d a t a / a s s e t s / p d ffile/0017/136700/Zestawienie-nr-02.pdf.
 
10.
h t t p s : / / w w w. n i l . o rg . p l / _ _ d a t a / a s s e t s / p d f _file/0019/136702/Zestawienie-nr-04.pdf.
 
ISSN:2451-3563
Journals System - logo
Scroll to top