PL EN
Uczenie się dorosłych w hybrydowym modelu pracy
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Łódź
 
 
Data publikacji: 21-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2023;121(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule tym zaprezentowana jest część wyników badania przeprowadzonego na przełomie 2022 i 2023 roku, którego przedmiotem było nieformalne uczenie się dorosłych w hybrydowym modelu pracy1. Model ten wyznacza ramy zawodowego funkcjonowania coraz większej liczby pracowników oraz jest źródłem ich doświadczeń zawodowych. Wyniki badania wskakują m.in., że model ten jest wewnętrznie mocno zróżnicowany, szybko się przeobraża i częściowo już występuje w wariantach, które nie były jeszcze teoretycznie opisane i wymienienie w literaturze przedmiotu podczas planowania badania. Najbardziej zróżnicowane odpowiedzi uzyskano w grupach stwierdzeń dotyczących uczenia się jako działania i uczenia się jako przynależności. Natomiast najmniejsze zróżnicowanie wystąpiło w grupach stwierdzeń dotyczących uczenia się jako stawania się i doświadczania. Przejście na hybrydowy model pracy najczęściej zwiększało zaangażowanie w realizację zadań zawodowych, ale jednocześnie utrudniało komunikację ze współpracownikami. W opinii respondentów charakter i intensywności relacji społecznych między pracownikami w modelu hybrydowym są podobne jak w modelu stacjonarnym.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top