PL EN
INTENSYFIKACJA ROLNICTWA A ŚRODOWISKO NATURALNE
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 
 
Data publikacji: 27-07-2021
 
 
2018;(592):3–13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Intensywny sposób gospodarowania bez wątpienia przyczynił się do zwiększenia efektywności oraz wydajności produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wydajność ta wzrosła dzięki szeroko stosowanym nawozom mineralnym, środkom ochrony roślin, a także mechanizacji rolnictwa. Ważnym aspektem intensywnego sposobu gospodarowania jest wprowadzanie nowych odmian roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych lepiej przystosowanych do lokalnych warunków klimatycznych. Intensywne rolnictwo niesie jednak ze sobą wiele poważnych konsekwencji środowiskowych. Wiąże się to głównie ze stosowaniem zbyt dużych dawek chemii rolnej, która jest istotnym źródłem zanieczyszczeń. Pestycydy oraz nawozy mineralne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, poza tym zmieniają także chemizm gleb oraz zanieczyszczają wody powierzchniowe. Mechanizacja rolnictwa przyczynia się do erozji gleb oraz zmiany jej struktury. Ponadto uprzemysłowione rolnictwo powoduje obniżenie bioróżnorodności oraz walorów krajobrazowych terenu. Głównym celem tej pracy jest omówienie, w jaki sposób intensywne i niezrównoważone rolnictwo wpływa na poszczególne komponenty środowiska naturalnego.
 
REFERENCJE (23)
1.
Banik S., Dey B.K., 1982. Available phosphate content of an alluvial soil as influenced by inoculation of some isolated phosphate-solubilizing micro-organisms. Plant Soil. 69(3), 353–364.
 
2.
Chung H., Park M., Madhaiyan M., Seshadri S., Song J., Cho H., Sa T., 2005. Isolation and characterization of phosphate solubilizing bacteria from the rhizosphere of crop plants of Korea. Soil Biol. Biochem. 37, 1970–1974.
 
3.
Domagała-Świątkiewicz I., 2005. Wpływ działalności rolniczej na środowisko naturalne. Wydział Ogrodniczy AR w Krakowie, Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin. Monografia. http://fundacja.ogr.ar.krakow.....
 
4.
Duner I., Fotyma M., Madej A., 2002. Kodeks dobrej praktyki rolniczej. http://www.kzgw.gov.pl/files/f....
 
5.
Eggleston H.S., Buendia L., Miwa K., Ngara T., Tanabe K. (eds.), 2006. IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, IGES, Japan.
 
6.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 2015. World fertilizer trends and outlook to 2018. Rome.
 
7.
Fotyma M., Mercik S., Faber A., 1987. Chemiczne podstawy żyzności gleby i nawożenia. PWRiL, Warszawa.
 
8.
Gębski M., 1998. Czynniki glebowe oraz nawozowe wpływające na przyswajanie metali ciężkich przez rośliny. Post. Nauk. Roln. 5, 3–16.
 
9.
Goldstein A.H., 1994. Involvement of the quinoprotein glucose dehydrogenase in the solubilisation of exogenous phosphates by Gram-negative bacteria. In: A. Torriani-Gorini, E. Yagil, S. Silver (ed.). Phosphate in Microoranisms: Cellular and Molecular Biology. ASM Press, Washington, DC: 197–203.
 
10.
Gorlach E., Gambuś F., 1997. Nawozy fosforowe i wieloskładnikowe jako źródło zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 448, 139–146.
 
11.
Hooda P.S., Moynagh M., Svoboda I.F., Edwards A.C., Anderson H.A., Sym G., 1999. Phosphorus loss in drain flow from intensively managed grass-land soils. J. Environ. Qual. 28, 1235–1242.
 
12.
Isherwood K.F., 2000. Mineral fertilizers use and the environment. International Fertilizers Industry Association, Paris.
 
13.
Kabata-Pendias A., Pendias H., 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Kośmicki E., 1993. Tendencje rozwojowe rolnictwa na świecie i w Polsce. W: U. Sołtysiak (red.) Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Stowarzyszenie EKOLAND, Warszawa, 39–54.
 
15.
Kuś J., Fotyma M., 1992. Stan i perspektywy rolnictwa ekologicznego. Fragmenta Agronomica 2, 75–86.
 
16.
Laegreid M., Bockman O.C., Kaarstad O., 1999. Agriculture, Fertilizers and the Environment. CABI Publishing, New York.
 
17.
Laegreid M., Bockman O.C., Kaarstad O., 1999. Agriculture, fertilizers and the environment. CABI Publishing, Wallingford UK.
 
18.
Liu Y., Villalba G., Ayres R.U., Schroder H., 2008. Global phosphorus flows and environmental impacts from a consumption perspective. J. Ind. Ecol. 12(2), 229–247.
 
19.
Pierrou U., 1976. The global phosphorus cycle. Eco. Bull. (Stockholm) 22, 75–88.
 
20.
Savci S., 2012. An Agricultural Pollutant: Chemical Fertilizer. IJESD 3(1), 77–80.
 
21.
Scherr S.J., McNeely J.A., 2008. Biodiversity conservation and agricultural sustainability: towards a new paradigm of ‘ecoagriculture’ landscapes. Philos. T. Roy. Soc. B 363(1491), 477–494.
 
22.
Wrzosek J., Gworek B., Maciaszek D., 2009. Środki ochrony roślin w aspekcie ochrony środowiska. Ochr. Środ. i Zasob. Natur. 39, 75–88.
 
23.
Zbytek Z., Talarczyk W., 2012. Sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania agregatów ciągnikowych na rolę. Probl. Inż. Rol. 4(78), 57–68.
 
ISSN:0084-5477