Stopień segregacji jako podstawa oceny skuteczności technologicznej procesów przeróbki kopalin i jakości jej produktów (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 
 
Publication date: 1998-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1998;32(1):57-68
 
ABSTRACT
Operacje i procesy technologiczne przeróbki i przetwarzania kopalin wymagają kontroli skuteczności technologicznej. Kontroli wymaga także jakość produktów tych procesów określana z reguły na podstawie ich wybranych charakterystyk. Skuteczność technologiczna operacji i procesów jest pojęciem bardziej złożonym. Najczęściej określa się ją na podstawie porównania osiągniętych wyników procesu z wynikami teoretycznie możliwymi lub zakładanymi. Jednak praktyczne przeprowadzanie takiego porównania i interpretacja jego wyników, zależą od szeregu założeń szczegółowych. Założenia kompleksowego wykorzystania surowca pierwotnego uzasadniają przyjęcie za jedną z najważniejszych podstaw oceny skuteczności procesu, osiąganej w nim dokładności rozdziału materiału nadawy na poszczególne produkty. Istnieją metody pozwalające ocenić, na ile dokładnie został wydzielony jeden, wybrany składnik w stosunku do innych. Nie pozwalają one jednak określić skuteczności procesu łącznie – ze względu na wyselekcjonowanie wszystkich interesujących składników. Autor niniejszego artykułu proponuje zastosowanie do takich celów, oceny stopnia segregacji. Segregacja to samorzutne koncentrowanie się ziarn niejednorodnego materiału uziarnionego, wyróżniających się określonymi wartościami pewnych cech, w wyodrębnionych częściach obszaru zajętego przez ten materiał. Segregacja jest zjawiskiem wybitnie niepożądanym w przypadku materiału przeznaczonego do dalszego przetwarzania lub sprzedaży. Można przyjąć, że segregacja jest zjawiskiem przeciwnym w stosunku do uśredniania. Pod względem formalnym wszystkie procesy rozdzielcze występujące w technologiach mineralnych, są identyczne z segregacją, tyle tylko, że są wywoływane w sposób celowy i kontrolowany. Pozwala to zastosować do oceny ich dokładności stopień segregacji. Metoda jest oparta na analizie parametrów rozkładu dowolnych, mierzalnych cech materiału w zajętym przezeń obszarze. Ocenie może podlegać jednocześnie dowolna liczba cech.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top