Effect of precipitation parameters on chemical and physical properties of calcium carbonate produced from natural chalk. Wpływ parametrów strącania na właściwości fizykochemiczne węglanu wapnia otrzymywanego z kredy naturalnej (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 
 
Publication date: 1995-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1995;29(1):109-117
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top