PL EN
WYKORZYSTANIE POPIOŁÓW LOTNYCH DO USUWANIA METALI CIĘŻKICH Z OSADÓW ŚCIEKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAWOŻENIA PÓL UPRAWNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Elektrotechniki we Wrocławiu
 
2
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Publication date: 2021-08-02
 
 
2017;(589):27-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Jednym z problemów związanych z wykorzystaniem ścieków przemysłowych oraz osadów ściekowych powstających w miejskich oczyszczalniach ścieków komunalnych do nawożenia pól uprawnych czy innych rolniczych zastosowań jest zbyt duża zawartość w nich metali ciężkich. Celem pracy było zbadanie możliwości adsorpcji metali ciężkich (Zn, Pb, Cr, Cd) przez popioły lotne pochodzące ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem roztworów wodnych soli danego metalu o udziałach molowych odpowiednio: 50, 5 i 0,5 mmol. Wykazano, że popioły lotne charakteryzują się dobrymi własnościami adsorpcyjnymi. Wzrost wartości wskaźnika pH powoduje zwiększenie efektywności adsoprcji metali ciężkich. Dla pH = 8,0 uzyskano efektywność adsorpcji powyżej 95% dla każdego z badanych metali ciężkich, niezależnie od stężenia roztworu. Obniżenie pH w zależności od stężenia roztworu i rodzaju metalu ciężkiego skutkowało jednak pogorszeniem własności adsorpcyjnych. Utrzymanie odpowiednich warunków procesowych oraz użycie jako adsorbentów popiołów lotnych pozwala na zastosowanie w rolnictwie oczyszczonych z zanieczyszczeń metalicznych osadów ściekowych.
 
REFERENCES (17)
1.
Ayala J., Blanco F., Garcia P., Rodriguez P., Sancho J., 1998. Asturian fly ash as a heavy metals removal material. Fuel 77, 1147–1154.
 
2.
Czekała J., 2009. Evaluation of the chemical composition and fertilization value of composts reduced from sewage sludges supplemented with organic wastes. J. Res. Appl. Agric. Engng. 54(3), 43–50.
 
3.
Elicker C., Sanches Filho P.J., Castagno K.R.L., 2014. Electroremediation of heavy metals in sewage sludge. Braz. J. Chem. Eng. Sao Paulo 31(2), 365–371.
 
4.
GUS, 2014. Ochrona środowiska 2013. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa.
 
5.
Harrison E.Z., Oakes S.R., Hysell M., Hay A., 2006. Organic chemicals in sewage sludges. Sci. Total Environ. 367, 481–497.
 
6.
Jama-Rodzeńska A., Bocianowski J., Nowak W., 2014. Wpływ komunalnych osadów ściekowych na zawartość metali ciężkich w pędach klonów wierzby krzewistej (Salix viminalis L.). ZPPNR 576, 45–56.
 
7.
Kanawade S.M., 2015. Removal of Heavy Metals from Wastewater by Using Natural Zeolites as Adsorbent. IJESTA 1 (1), 30–38.
 
8.
Karniba M., Kabbanib A., Holaila H., Olama Z., 2014. Heavy Metals Removal Using Activated Carbon, Silica and Silica Activated Carbon Composite. En. Procedia. 50, 113–120.
 
9.
Kasprzyk K., Kogut K., Zboromirska-Wnukiewicz B., 2014. Utilization of lignite fly ashes from power plants. W: 12th International Scientific Conference Energy-Ecology-Economy 2014, Tatranské Matliare, Numerical Modelling and Simulation, 210–214.
 
10.
Kosmulski M., 2001. Chemical properties of material surfaces. Marcel Dekker, New York.
 
11.
Lim T.T., Tay J.H., Teh C.I., 1997. Sorption and speciation of heavy metals from incinerator fly ash in a marine clay. J. Environ. Eng., Nov., 1107–1115.
 
12.
Polowczyk I., Bastrzyk A., Sawiński W., Koźlecki T., Rudnicki P., Sadowski Z., Sokołowski A., 2010. Właściwości sorpcyjne popiołów ze spalania węgla. Inż. Ap. Chem. 49(1), 93–94.
 
13.
Rosik-Dulewska Cz., Nocoń K., Karwaczyńska U., 2016. Wytwarzanie granulatu z komunalnych osadów ściekowych i popiołów lotnych w celu ich przyrodniczego (nawozowego) odzysku. IPIŚ PAN, Prace i Studia 87.
 
14.
Rosik-Dulewska Cz., 2001. Zawartość składników nawozowych oraz metali ciężkich i ich frakcji w kompostach z odpadów komunalnych. ZPPNR 477, 467–477.
 
15.
Rio S., Delebarre A., 2003. Removal of mercury in aqueous solution by fluidized bed plant fly ash. Fuel 82, 153–159.
 
16.
Veli S., Alyuz B., 2007. Adsorption of copper and zinc from aqueous solutions by using natural clay. J. Hazard. Mater. 149, 226–233.
 
17.
Zhao G., Wu X., Tan X., Wang X., 2011. Sorption of heavy metal ions from aqueous solutions: a review. TOCOLLSJ 4, 19–31.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top