PL EN
MATEMATYKA JAKO NARZĘDZIE ANALIZY LITERACKIEJ. ZMIERZYĆ SZCZĘŚCIE – PRZYCZYNEK DO DEFINICJI SZCZĘŚCIA W UJĘCIU STANISŁAWA LEMA
 
Więcej
Ukryj
1
Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen (Philosophical-Theological Academy Brixen/Bressanone; PTH/STAB); Institute for Science of Religion (Istituto Superiore di Scienze Religiose – ISSR); Uniwersytet Jagielloński, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych; IISS Gandhi
2
Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Wydział Ekonomii i Innowacji
Data akceptacji: 23-07-2019
Data publikacji: 30-09-2019
 
Studia Humanistyczne AGH 2019;18(3):55–65
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Szczęście i jego uwarunkowania są przedmiotem badań naukowych już od czasów Arystotelesa. Temat jest podejmowany z różnym powodzeniem w wielu dziedzinach nauki. Głównym problemem badawczym jest w niniejszym studium określenie defi nicji szczęścia, która dałaby możliwość sformułowania modelu matematycznego, umożliwiając w ten sposób zmierzenie poziomu szczęścia. W tym celu dokonano przeglądu literatury dotyczącej definicji szczęścia. Jednak w propozycji Stanisława Lema zidentyfi kowano sformułowanie defi nicyjne pozwalające na osiągnięcie zamierzonego celu. Stanisław Lem w swoich futurystycznych pracach nie tylko podał precyzyjną defi nicję szczęścia, ale także zaproponował stosowną jednostkę jej pomiaru. Na tej podstawie został sformułowany model matematyczny, który opisuje poziomy szczęścia z ilościowego punktu widzenia, z zastosowaniem jednostki jego miary włącznie.
eISSN:2300-7109
ISSN:2084-3364