Semiconducting properties of lead sulphide and their influence on the sorption of xanthate. Półprzewodnikowe własności siarczku ołowiu i ich wpływ na sorpcję ksantogenianu
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 
 
Publication date: 1988-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1988;20(1):125-133
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top