Ekstrakcja cynku (II) z roztworów chlorkowych ekstrahentem (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
 
 
Publication date: 1998-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1998;32(1):255-264
 
ABSTRACT
Omówiono odzysk cynku (II) z roztworów chlorkowych protonowaną formą ekstrahenta Kelex 100 [H2L][Cl]. W warunkach badanego procesu metal jest ekstrahowany według mechanizmu wymiany jonowej, a następnie przenoszony do układu siarczanowego. Proces składa się z następujących czterech etapów: ekstrakcja cynku (II) z roztworu chlorkowego w postaci pary jonowej ZnCL4(H2L)2, odmywanie fazy organicznej wodnym roztworem amoniaku przy pH równowagowym pomiędzy 6,5 a 8 połączone z całkowitą reekstrakcją jonów chlorkowych i równoczesnym przeniesieniem metalu do chelatu ZnL2, reekstrakcja cynku (II) 0,5 N roztworem kwasu siarkowego oraz kondycjonowanie mieszaniny wodorosiarczanu i siarczanu ekstrahenta 5 M roztworem chlorku sodu.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top