Wytyczne edytorskie
 
Zgłaszanie artykułu

1. Prosimy Autorów o przysyłanie tekstów poprzez Editorial System (zakładka: Wyślij swój artykuł) w formacie .doc lub .docx. W celu przesłania artykułu autor powinien dokonać rejestracji na stronie czasopisma.

2. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane, pisane w językach polskim lub angielskim.

3. Jeśli artykuł związany jest z badaniami finansowanymi z grantu instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać tę informację w przypisie wraz z numerem grantu.

4. Teksty przyjmowane są w trybie ciągłym.

5. Decyzja o przyjęciu tekstu do druku jest podejmowana na podstawie oceny wewnętrznej redakcji oraz opinii dwóch recenzentów zewnętrznych (szczegóły w zakładce: Proces recenzji). O publikacji lub odrzuceniu tekstu ostatecznie decyduje redaktor naczelna. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstu na każdym etapie prac redakcyjnych.

Struktura artykułu

1. Tytuł artykułu powinien być zwięzły, niezbyt długi, proszę pomyśleć nad jego atrakcyjnością, siłą przyciągania czytelnika

2. Streszczenie, czyli abstrakt to 15 linijek, które oddaje istotę myśli zawartej w artykule, oraz konkluzje. Powinny być 2 wersje po polsku i angielsku

3. Słowa kluczowe około 5-7 słów- również po polsku i angielsku

4. Objętość tekstu powinna wynosić do 18 stron pisanych w stylu Times New Roman, czcionką 12, z odstępem linii 1,5 oraz wyrównaniem dwustronnym

5. Przypisy bibliograficzne należy umieścić w obrębie tekstu głównego w nawiasach:
(Beck i Grande 2009: 55–58). Możliwe są też dolne przypisy, gdy autor/ka mają jakieś uwagi, dodatkowe komentarze.

6. Cytaty krótkie cytowania (do 2 wersów) pozostają w tekście głównym, oddzielone od niego cudzysłowami, a dłuższe (powyżej 2 wersów) wydzielane są jako osobny akapit z wcięciem od lewej. Cytaty obcojęzyczne należy przetłumaczyć na język, w którym pisany jest artykuł.
Opuszczenia w cytacie należy oznaczyć za pomocą wielokropka ujętego w nawiasy kwadratowe: [...], a cudzysłów w cudzysłowie w następujący sposób: „Cytat «wewnątrz» cytatu”. Znaczenia omawianych wyrazów należy podawać z użyciem cudzysłowów definicyjnych: ‘definicja’.

7. Bibliografię należy umieścić na końcu tekstu, wg wzoru:

Bal, M. (2012). Weędrujące pojęcia w naukach humanistycznych: krótki przewodnik. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
Majkowski, T. (2016). Pasja kartograficzna: wyobraźnia imperialna i mapy w grach wideo
z otwartym światem. Kultura Współczesna, 2, 90, ss. 33–44.
Czaja, J. (2016). Kolory i ich funkcja w powieści graficznej „Zaduszki” Rutu Modan. W:
J. Czaja, M. Traczyk (Red.), Komiks wokół warstwy wizualnej (ss. 167–180). Poznań:
Instytut Kultury Popularnej.
Szyłak, J. (2014). Notatki o książkach obrazkowych. Zeszyty Komiksowe, 17. Pobrano z: https://www.zeszytykomiksowe.org/zeszytykomiksowe/pdf/nr17_szylak_1.pdf
[21.05.2021].

Dodatkowe wskazówki dla autorów

O jakości tekstu stanowi nie tylko treść, ale też forma. Proszę, zatem nadać mu określoną strukturę (podrozdziały), sporządzić odniesienia do literatury przedmiotu, przedstawić metodologię i zakończyć artykuł jasną konkluzją.

Formularz recenzji jest umieszczony na stronie SHAGH, więc autor może zapoznać się z kryteriami oceny nadesłanych tekstów.