PL EN
DISABLED VOLUNTEER – OF THEIR OWN NEEDS OR OF THINKING OF OTHERS
 
More details
Hide details
1
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Katarzyna Maria Król   

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii, Polskiej Organizacji Wojskowej 3/5, 90-255, Łódź, Polska
Submission date: 2020-03-20
Final revision date: 2020-05-07
Acceptance date: 2020-05-08
Publication date: 2020-09-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(3):33–50
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
"The most immutable and significant question of life is: What do you do for others?" (Martin Luther King Jr). This is the essence of volunteering, which involves conscious and selfless work for the community, it is showing help, but also a lesson in asking for it. The answer to this question is not easy, especially for a disabled person. The purpose of the article is to try to answer the question whether a disabled person can also be a donor of voluntary activities, and not just their recipient. Social participation, related volunteers is an attempt to answer the questions: what factors, procedures or mechanisms are behind undertaking social activity or lack of it, whether volunteering activity of disabled people is a desirable way out of the circle of excluded people.
 
REFERENCES (33)
1.
Ardeńska, Agnieszka i Rajmund Tomik. 2014. Motywacja wewnętrzna, zewnętrzna i amotywacja na studiach w obszarze kultury fizycznej, „Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu”, 47: 70–79.
 
2.
Barnes, Colin i Geoffrey Mercer. 2008. Niepełnosprawność, Warszawa: Wydawnictwo „Sic!”.
 
3.
Blumer, Herbert. 2007. Interakcjonizm symboliczny: perspektywa i metoda, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.
 
4.
Dziewulski, Henryk. 1984. Alfred Schutz –Uspołecznienie pojmowania świata, „Studia Socjologiczne”, 3.
 
5.
Fabisiak, Joanna (red.). 2002. Młodzieżowy wolontariat, Warszawa: Fundacja Świat na Tak.
 
6.
Gliński, Piotr i Hanna Palska. 1997. Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, w: Henryk Domański i Andrzej Rychard (red.), Elementy nowego ładu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
7.
Gąciarz, Barbara. 2014. Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich: uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń: raport z badań, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
8.
Goffman, Erving. 1963/2005. Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.Górecki, Mirosław. 1999. Wolontariat, w: Danuta Lalak i Tadeusz Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
9.
Grotowska-Leder, Jolanta. 2008. Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
10.
Kanios, Anna. 2010. Społeczne kompetencje studentów do pracy w wolontariacie, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
11.
Maslow, Abraham H. 1990. Motywacja i osobowość, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 
12.
Michalik Mirosław 1998. Aksjologiczne uwarunkowania aktywności społecznej, w: Ryszard Sztychmiler (red.), Aktywność społeczna. Warunki prawne i formy aktywności w społeczności świeckiej i kościelnej. Materiały z konferencji naukowej, Olsztyn 21–22 maja 1996 roku, Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 
13.
Mikołajczyk-Lerman, Grażyna. 2013. Między wykluczeniem a integracją: realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny: analiza socjologiczna, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
14.
Misztal, Jan. 2007. Człowiek w organizacji, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 
15.
Marody, Mirosława i inni. 2019. Społeczeństwo na zakręcie. Zmiany postaw i wartości Polaków w latach 1990–2018, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
16.
Moroń, Dorota. 2009. Wolontariat w trzecim sektorze. Prawo i praktyka, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
17.
Ostrowska, Antonina i Joanna Sikor¬ska. 1997. Syndrom niepełnosprawności w Polsce: bariery integracji, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 187.
 
18.
Penc, Józef. 2000. Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 
19.
Ryan, Richard M. i Edward L .Deci. 2000. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being, “American Psychologist”, 55: 68–78.
 
20.
Ryan, Richard M., Richard Koestner i Edward L. Deci. 1991. Varied forms of persistence: When free choice behaviour is not intrinsically motivated, Motivation and Emotion, 15, 185–205.
 
21.
Rymsza, Marek. 2013. Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfarestates?, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN: 78-98.
 
22.
Rymsza, Marek. 2016. Niepełnosprawny jako aktywny obywatel – problematyka integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce, w: Elżbieta Zakrzewska- Manterys i Jakub Niedbalski (red.), Samodzielni zaradni niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki pracy i edukacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13–46.
 
23.
Słownik języka polskiego. 2015. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Segiet, Katarzyna. 2005. Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz dzieci i młodzieży w różnych obszarach życia społecznego, w: Barbara Kromolicka (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”.
 
25.
Sekuła, Zofia. 2008. Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
26.
Stypułkowski, Wojciech. 2012. Aktywność obywatelska- pojęcie, pomiar i jej wpływ na rozwój regionalny, Lublin; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji seria: Ekonomia 5 (2/2012), Wydawnictwo Innovatio Press.
 
27.
Śpiewak, Paweł. 2018. Klasyczne teorie socjologiczne: wybór tekstów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
Turner, Jonathan H. 1998. Socjologia: podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
29.
Wiszejko-Wierzbicka, Dorota. 2010. Niewykorzystana sfera: partycypacja społeczna i obywatelska osób z ograniczeniami sprawności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
30.
Woźniak, Zbigniew. 2008. Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, s. 78–79.
 
31.
Żuraw, Hanna. 2008. Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, Wydawnictwo Akademickie Żak, 9.
 
32.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873.
 
33.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 104.
 
ISSN:2084-3364