PL EN
Lifesaver for the Economy or Threat From the East? The Ukrainians in the Headlines of “Gazeta Wrocławska” Website
 
 
More details
Hide details
1
Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Wrocławski, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Anna Skibińska   

Kolegium Doktorskie Wydziału Filologicznego, Uniwersytet Wrocławski, Polska
Submission date: 2021-06-25
Final revision date: 2021-08-09
Acceptance date: 2021-08-10
Publication date: 2021-10-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(4):27–46
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The aim of the article was to examine how a regional portal tells the stories about the Ukrainian migrants living in Lower Silesia. The objective of the research was the articles with the headlines in which the lexeme “Ukrainian” is present. The chronological scope covered media statements published on www.gazetawroclawska.pl in 2019. The previous research on the linguistic image of an Ukrainian in the Polish language led to the conclusion that Polish-Ukrainian relations are strongly historically conditioned and often inscribed in a three-part opposition: an Alien  – Other  – A Local boy. As a result of content analysis, typical headline constructions were decoded, announcing texts about Ukrainians on the website of “Gazeta Wrocławska”. The dominant functions of headlines, the linguistic means used there, the lemmas with the highest frequency and the stereotypes were determined. Referring to the issue of familiarity and foreignness and noticing the ethno-stereotypes about the Ukrainians in the analysed media messages, a diversified image of Ukrainian migrants was reestablished  – presented as victims, a threat but also an opportunity.
 
REFERENCES (54)
1.
Balcerzak, A., Gackowski, T. (2009). Analiza zawartości. W: T. Gackowski, M. Łączyński (red.), Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać (s. 17–32). Warszawa: CeDeWu.
 
2.
Baran, D. (2016). Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy. Państwo i Społeczeństwo, 1, 16, 98–116.
 
3.
Bartmiński, J. (2007). Stereotypy mieszkają w języku: studia etnolingwistyczne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
4.
Bauman, Z. (1995). Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Benedyktowicz, Z. (2000). Portrety „Obcego”. Od stereotypu do symbolu. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
6.
Bielecka-Prus, J. (2020). Obraz imigrantek z Ukrainy w polskim dyskursie prasowym. Studia Migracyjne  – Przegląd Polonijny, 2, 176, 177–200.
 
7.
Bokszański, Z. (2001). Stereotypy a kultura. Wrocław: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej-Leopoldinum.
 
8.
Borkowska, A. (2020). Językowy obraz Ukraińców w polskich dziennikach prasowych (analiza materiałów Narodowego Korpusu Języka Polskiego z lat 2005–2010). Acta Polono-Ruthenica, 3, 25, 91–108.
 
9.
Błuszkowski, J. (2003). Stereotypy narodowe w świadomości Polaków. Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
 
10.
Brenda-Mańkowska, A. (2019). Fake news, clickbait, żebrolajki  – problemy mediów w dobie postprawdy. W: V. Tanaś, W. Welskop (red.), Mass media we współczesnym świecie (s. 11–20). Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu.
 
11.
Guzik, B. (2008). Obcy... Inny... wśród swoich w wybranych nowelach pozytywistycznych. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria, 8, 36–43.
 
12.
Cymanow-Sosin, K., Drąg, K. (2017). Obraz ekonomicznej migracji Ukraińców do Polski w nowych mediach  – zróżnicowane formy zagrożenia w tekstach polskojęzycznych. Kultura  – Media  – Teologia, 29, 58–68.
 
13.
Cyrek, B. (2020). YouTube jako serwis społecznościowy  – w stronę klasyfikacji witryny. Zarządzanie Mediami, 2, 8, 119–136.
 
14.
Dobek-Ostrowska, B. (2009). Porozumienie czy konflikt? Politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Warszawa, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 
15.
Drożdż, M. (2019). Ile jest etyki w kodeksach etyki dziennikarskiej  – specyfika kodeksów etycznych. Rocznik Medioznawczy, 1, 21–35.
 
16.
Furman, W. (2006). Nagłówek. W: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej (s. 127). Kraków: Universitas.
 
17.
Furman, W. (2006). Tytuł. W: W. Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej (s. 225). Kraków: Universitas.
 
18.
Gackowski, T., Łączyński, M. (red.). (2009). Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać. Warszawa: CeDeWu.
 
19.
Golińska-Konecko, M. (2020). Problematyka ukraińska w programie „Ukraińskie wieści” w TVP Olsztyn w latach 2005–2015. Civitas et Lex, 1, 25, 28–39.
 
20.
Górny, A., Kołodziejczyk, K., Madej, K., Kaczmarczyk, P. (2019). Nowe obszary docelowe w migracji z Ukrainy do Polski. Przypadek Bydgoszczy i Wrocławia na tle innych miast. Warszawa: Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami.
 
21.
Grabicz-Stodolna, D. (2020). Doświadczenie politycznej poprawności a grzeczność językowa. Dziennikarstwo i Media, 13, 67–75.
 
22.
Grzymała-Kazłowska, A. (2007). Konstruowanie „innego”: wizerunki imigrantów w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
23.
Jóźwiak, I., Konieczna-Sałamatin, J., Tudorowski, M. (2009). „Bez cudzoziemców bylibyśmy ubożsi”. Wizerunek obcokrajowców na łamach polskiej prasy. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
24.
Jura, J., Kałużyńska, K. (2015). Obraz obcokrajowców i imigrantów w polskich mediach tradycyjnych i internetowych. W: J. Konieczna-Sałamatin (red.), Imigranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy (s. 2–52). Warszawa: Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz, Fundacja „Nasz Wybór”.
 
25.
Jurek, K. (2019). Stereotypy na temat Ukraińców funkcjonujące w Polsce. W: M. Lubicz Miszewski (red.), Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wzywania dla bezpieczeństwa (s. 31–42). Wrocław: Wydawnictwo AWL.
 
26.
Kieraś, W., Kobyliński, Ł., Ogrodniczuk, M. (2018). Korpusomat  – a tool for creating searchable morphosyntactically tagged corpora. Computational Methods in Science and Technology, 1, 24, 21–27.
 
27.
Konieczna-Sałamatin, J. (2001). Polska–Ukraina: wzajemny wizerunek. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 
28.
Krzeszowski, T. (1999). Aksjologiczne aspekty semantyki językowej. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
29.
Lisowska-Magdziarz, M. (2019). Identyfikacja i analiza clickbaitów w informacyjnych tekstach dziennikarskich  – rekonesans metodologiczny. W: A. Hess, M. Nowina-Konopka, W. Świerczyńska-Głownia (red.), Dynamika przemian w mediach (s. 15–36). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
30.
Lubicz Miszewski, M. (red.). (2018). Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wyzwania dla bezpieczeństwa. Wrocław: Wydawnictwo AWL.
 
31.
Maj, A. (2013). Analiza treści. W: M. Makowska (red.), Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów (s. 127–147). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
32.
Malinowski, B. (2016). Jak Facebook zamyka nas w bańce informacyjnej. Algorytm filtrujący newsfeed a zjawisko filter buble. Zarządzanie Mediami, 1, 4, 15–22.
 
33.
Nowak, E. (2009). Komercjalizacja komunikacji politycznej  – infotainment i politainment w programach informacyjnych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 16, 207–208.
 
34.
Omyła-Rudzka, M. (oprac.). (2021). Stosunek do innych narodów. Komunikat z badań CBOS, nr 30/2021.
 
35.
Pałuszyńska, E. (2016). Zmiany w językowej formie nagłówków prasowych. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN, 62, 103–115.
 
36.
Piekot, T. (2006). Dyskurs polskich wiadomości prasowych. Kraków: Universitas.
 
37.
Pisarek, W. (1983). Analiza zawartości prasy. Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych.
 
38.
Prokop, M. (2013). Stereotyp Ukraińca w polskim tygodniku „Polityka” oraz stereotyp Polaka na łamach „Dzerkało Tyżnia. Ukraina”. Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy, Nauki Społeczne, 3, 47–66.
 
39.
Radzka, R. (2006). Wizerunek Ukraińca w prasie polskiej na wybranych przykładach. Medialna struktura stereotypu narodowego. W: A. Naruszewicz-Duchlińska, M. Rutkowski (red.), Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji (s. 167–177). Olsztyn: Zakład Poligraficzny UWM.
 
40.
Rozbicka, P. (2020). Inny w świecie Innego. Komunikacja, adaptacja, uchodźstwo. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
 
41.
Rozbicka, R. (2018). Imigrant czy uchodźca? Wizerunek Ukraińców mieszkających w Polsce na podstawie tygodników opiniotwórczych: „Do Rzeczy”, „Newsweek Polska” i „Tygodnik Powszechny” w latach 2014–2016. W: M. Lubicz Miszewski (red.), Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wyzwania dla bezpieczeństwa (s. 43–59). Wrocław: Wydawnictwo AWL.
 
42.
Sadowska, A. (2007). Tytuły prasowe  – ich budowa i funkcja. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica, 9, 401–413.
 
43.
Skibińska, A. (2020a). Ukraińcy w prasie regionalnej Dolnego Śląska. Com.press, 1, 3, 54–77.
 
44.
Skibińska, A. (2020b). Stereotyp Ukraińca w polskiej elektronicznej prasie regionalnej. W: M. Śliwa, M. Maciąg (red.), Nauki społeczne jako przedmiot badań naukowych. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 7–23). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.
 
45.
Sojka-Masztalerze, H. (2004). Rusini czy Ukraińcy? Językowy obraz nacji ukraińskiej w prasie polskiej (1918–1939). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
 
46.
Szylko-Kwas, J. (2019). Fotografia jako wypowiedź dziennikarska  – odmiany gatunkowe. Studia Medioznawcze, 1, 76, 83–98.
 
47.
Szynol, A. (2014). Multimedialny kombajn  – status współczesnego dziennikarza. Gospodarka, Rynek, Edukacja, 3, 15, 21–29.
 
48.
Ślawska, M. (2008). Tytuł  – najmniejszy tekst prasowy. Roczniki Prasoznawcze, 2, 117–126.
 
49.
Tazbir, J. (red.). (1991). Mity i stereotypy w dziejach Polski. Warszawa: Wydawnictwo Interpress.
 
50.
Troszyński, M. (2016). Wizerunek mniejszości w polskich mediach społecznościowych. Warszawa: Fundacja Wiedza Lokalna.
 
51.
Troszyński, M. (2018). Ukraina i Ukraińcy w polskim dyskursie internetowym. Analiza jakościowo-ilościowa tekstów zamieszczanych w mediach społecznościowych. W: P. Tyma (red.), Raport. Mniejszość ukraińska i migranci z Ukrainy w Polsce. Analiza dyskursu (s. 103–157). Warszawa: Związek Ukraińców w Polsce.
 
52.
Ulita, M. (2012). Sens istnienia dziennikarskich kodeksów etycznych i ich trudna przydatność. Komunikacja Społeczna, 1, 1–15.
 
53.
Walas, T. (red.). (1995). Narody i stereotypy. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury.
 
54.
Znaniecki, F. (1990). Współczesne narody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
ISSN:2084-3364