PL EN
Attitudes of the Laity Towards the Missionary Activity of the Catholic Church (Theoretical and Empirical Contexts)
 
 
More details
Hide details
1
KATEDRA SOCJOLOGII RODZINY, EDUKACJI I WYCHOWANIA, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, UKSW, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Kinga Lendzion   

KATEDRA SOCJOLOGII RODZINY, EDUKACJI I WYCHOWANIA, Instytut Nauk Socjologicznych, Wydział Społeczno-Ekonomiczny, UKSW, Polska
Submission date: 2021-05-23
Final revision date: 2021-06-24
Acceptance date: 2021-06-25
Publication date: 2021-09-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(3):69–90
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The role of the laity in the Catholic Church and their co-responsibility for its development was highlighted during the Second Vatican Council. One can distinguish many forms of involvement of the laity in the missionary activity of the Church. From those less absorbing, such as prayer, financial support, through membership in secular institutes, preaching catechesis, to volunteering or lay missionaries to mission countries In the article, after a brief review of the involvement of the laity in the missionary activities of the Church, the author presents the results of qualitative research - individual interviews conducted with people involved in the “adoption of the heart” for many years  – that is paying for education of an African child The aim of the research was to examine the attitudes of Polish Catholics towards the missionary activity of the Church. The statements of the respondents indicate that Catholics involved in the life of the Church are aware of their co-responsibility for its development. They join the campaign because it is their duty as Christians to share with others what they possess, both faith and material goods.
 
REFERENCES (44)
1.
Bastian, J.-P. (2007). Socjologia misji. W: I. Bria, P. Chanson, J. Gasille, M. Spindler (red.), Misjologia. Kontekst ekumeniczny. Mały słownik (s. 343–345). Warszawa: Verbinum.
 
2.
CBOS (2014). Komunikat z badań: Aktywność społeczna Polaków. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
3.
CBOS (2020a). Komunikat z badań: Religijność Polaków w ostatnich 20 latach. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
4.
CBOS (2020b). Komunikat z badań: Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
5.
European Social Survey (2008). Pobrano z: https://www.europeansocialsurv... [10.11.2017].
 
6.
Frankowski, M.T. (2014). Socjologia. mikrostruktury społeczne. Warszawa: Wydawnictwo M.M.
 
7.
Firlit, E. (2010). Asymetryczność relacji laikatu i duchowieństwa w polskim kontekście społeczno-kulturowym. W: J. Baniak (red.), Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia (s. 271–290). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Wyznania religijne w Polsce w latach 2015–2018. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
9.
Głuszak, T. (2009). Katolicy świeccy. Miejsce laikatu w życiu społecznym i religijnym. Gniezno: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum.
 
10.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego i Główny Urząd Statystyczny (2014). Kościół katolicki w Polsce w latach 1991–2011. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
11.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (2018). Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia AD 2018. Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza.
 
12.
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (2020). Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia dane za 2019 r. Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC im. Witolda Zdaniewicza.
 
13.
Kakareko, A. (2004). Stany życia w Kościele. Studia Teologiczne, 22, s. 281–293.
 
14.
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Polscy Misjonarze na świecie. Pobrano z: http://www.misje.pl/statystyka.... [15.05.2021].
 
15.
Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Wolontariaty Misyjne. Pobrano z: http://www.misje.pl/misyjne-st... [15.05.2021].
 
16.
Lange, R. (2010). Stosunek do Kościoła katolickiego. W: L. Adamczuk, W. Sadłoń (red.), Postawy religijno-społeczne mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej (s. 133–151). Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego.
 
17.
Lendzion, K. (2012). Społeczno-religijna rola kapłana misjonarza na Madagaskarze. Warszawa: Wydawnictwo Missio-Polonia.
 
18.
Libiszowska-Żółtkowska, M. (2016). Homo religiosus. Teoria wyjaśniająca kazus pastafarian. W: S.H. Zaręba, I. Borowik (red.), Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii (s. 247–259). Warszawa: Kontrast.
 
19.
Longosz, S. (2002). Geneza i pierwsze znaczenie terminu „świecki”  – „laicus” w literaturze wczesnochrześcijańskiej. Vox Patrum, 22, 42–43, s. 53–65.
 
20.
Mariański, J. (2013). Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
21.
Mariański, J. (2015). Religia i moralność w świadomości Polaków: zależność czy autonomia?. Konteksty Społeczne, 3, 1(5), s. 8–26.
 
22.
Mariański, J. (2016). Religia i religijność w zsekularyzowanych społeczeństwach. Zeszyty Naukowe KUL, 59, 4(236), s. 3–26.
 
23.
Marody, M. (1976). Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy: analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Mazurkiewicz, P. (2017). Europa jako Kinder niespodzianka. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej.
 
25.
Mich, K.A. (2016). Wolontariat misyjny na przykładzie doświadczeń misyjnych Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w Poznaniu  – turystyka religijna czy świadectwo wiary?. Annales Missiologici Posnanienses, 21, s. 195–207, DOI: 10.14746/amp.2016.21.11.
 
26.
Michalczak, K. (2001). Świeccy i kapłaństwo. Wokół poszukiwań teologicznych Yves Congara. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
 
27.
Nowak, S. (1973). Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych. W: S. Nowak (red.), Teorie postaw (s. 17–88). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
28.
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieciom. Kolędnicy misyjni. Pobrano z: https://dzieciom-misji.missio.... [18.06.2021].
 
29.
Parzych-Blakiewicz, K. (2016). Laikat w Kościele. Refleksje teologiczne na kanwie Lumen gentium. Studia Gnesnensia, XXX, s. 181–195.
 
30.
Potocki, A. (2002). Polski laikat a zmiana społeczna. Poznańskie Studia Teologiczne, 13, s. 197–220.
 
31.
Potocki, A. (2017). Duszpasterstwo  – imię partycypacji laikatu w strukturach i działaniach Kościoła katolickiego. W: S.H. Zaręba, M. Sroczyńska (red.), Kościoły, religie, kultury. Współczesne wymiary reprezentacji i partycypacji (s. 79–94). Warszawa: UKSW.
 
32.
Rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/mswia/r... [18.06.2021].
 
33.
Różański, J. (2001). Misja a promocja ludzka według dokumentów soborowych i posoborowych oraz praktyki misyjnej Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo Missio-Polonia.
 
34.
Sadłoń, W. (2016). Edukacja religijna jako kierunek badań interdyscyplinarnych. W: S.H. Zaręba, I. Borowik (red.), Tradycja i innowacja w polu refleksji socjologii religii (s. 109–126). Warszawa: Kontrast.
 
35.
Strzelczyk, G., Jóźwik, M. (2017). Świeccy w Kościele. Wybrane uwarunkowania historyczne sytuacji współczesnej. Theological Research, 5, s. 71–91, DOI: dx.doi.org/10.15633/thr.3302.
 
36.
Szczodrowski, R. (2015). Misjonarze bez habitów. Sylwetki wybranych polskich misjonarzy świeckich. Pelplin: Bernardinum.
 
37.
Szymczak, W. (2010). Duchowni i świeccy w społeczeństwie obywatelskim. Wyzwania i obszary współpracy. W: J. Baniak (red.). Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia (s. 203–221). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 
38.
Surma, K. (2015). Edukacja młodego pokolenia w Ugandzie jako szansa na integralny rozwój osoby. Annales Missiologici Posnanienses, 20, s. 89–106, DOI: 10.14746/amp.2015.20.7.
 
39.
Śmigiel, W. (2010). Uczestnictwo wiernych świeckich w budowaniu Kościoła-wspólnoty. Studium teologiczno-pastoralne w świetle nauczania Kościoła (1962–2009). Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 
40.
Turowski, J. (1993). Socjologia. Małe struktury społeczne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
41.
Wojnicz, P. (2019). Pozycja prawna oraz apostolstwo wiernych świeckich w Kościele rzymskokatolickim. Studia Ełckie, 21, 3, s. 385–401. DOI: 10.32090/SE.210318.
 
42.
Wrzos, M. (2018). Teologiczne i świeckie znaczenia pojęcia misje w polskich nowych mediach. Ich przeobrażenia w czasie. Annales Missiologici Posnanienses, 23, s. 77–92, DOI: 10.14746/amp.2018.23.5.
 
43.
Wysocki, A. (2018). Dynamika zmian w parafii a jej elementy istotne. Śladami pioniera socjologii parafii ks. Franciszka Mirka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 
44.
Zaręba, H.S. (2010). Laikat katolicki w Polsce. Pasywny czy aktywny aktor życia religijnego. W: J. Baniak (red.), Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia (s. 47–64). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM.
 
ISSN:2084-3364