UPRZYWILEJOWANA MOBILNOŚĆ I NIEUWARUNKOWANY WYBÓR – NA PRZYKŁADZIE MŁODYCH LUDZI ŻYJĄCYCH W TRANSNARODOWYCH ZWIĄZKACH NA ODLEGŁOŚĆ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Data publikacji: 30-09-2019
 
Studia Humanistyczne AGH 2019;18(3):89–102
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W postmodernistycznych czasach, w których podkreśla się zjawiska, takie jak fl uidyzacja, indywidualizm i kosmopolityzm, mobilność staje się oczywista i naturalizowana, a jednocześnie społecznie pożądana i wymagana. Dlatego też, wykorzystując etnografi ę, warto przyjrzeć się indywidualnym doświadczeniom jednostki. Uczestnicy badań autorki to ludzie młodzi, wykształceni i mobilni, którzy realizują swoje marzenia i cele, mieszkając w dużych miastach. Są to Polacy, ludzie z Europy i poza jej granic, którzy utrzymują transnarodowe, intymne relacje na odległość. Ich kapitał społeczny i kulturowy oraz kulturowe kompetencje sprawiają, że można ich określić mianem grupy społecznie uprzywilejowanej. Antropologia migracji rozpoznałaby ich jako tych, którzy podróżują z wyboru, są więc reprezentantami migracji uprzywilejowanej, nie przymusowej. Na podstawie badań etnografi czne, przeprowadzone przez autorkę w latach 2016–2018, artykuł ten wykorzystuje perspektywę rozmówców oraz autoetnografi czną, by spojrzeć na pojęcie przywileju (Amit 2007) i jego ograniczeń przez pryzmat mobilności. By pokazać, w jaki sposób mobilność zakorzeniona jest w codziennym życiu uczestników badań oraz to w jaki sposób są oni uprzywilejowani, niniejszy artykuł prezentuje szczegółowy portret grupy badanej. Autorka stawia tezę, iż mobilność zdefi niowana jako jeden z najbardziej stratyfi kujących czynników (Bourdieu 1984), może być stosowana jako lustro odzwierciedlające pozycje w warstwach społecznych. W tym szczególnym kontekście etnografi cznym mobilność przestrzenną można postrzegać jako użyteczne narzędzie, które ujawnia społeczne i indywidualne wymiary uprzywilejowania osób, które żyją transnarodowych relacjach na odległość.