O czasopiśmie
 
Studia Humanistyczne AGH ukazują się od 2003 roku, początkowo jako rocznik, a od 2010 roku – jako półrocznik. Dynamiczny rozwój czasopisma, znaczne poszerzenie jego „palety tematycznej” oraz duża popularność wśród przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych sprawiły, że SH AGH od początku 2012 roku stają się kwartalnikiem. „Studia Humanistyczne AGH” publikują oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, artykuły przeglądowe, eseje recenzyjne, recenzje, komunikaty z badań istniejących w ramach współczesnych nauk społecznych i humanistycznych. Wśród autorów – reprezentujących różne ośrodki naukowo-badawcze z całego kraju a także zagranicznych – dominują przedstawiciele nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o kulturze i religii. Odpowiada to dziedzinom do których zostało przyporządkowane czasopismo w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” z 2019 roku.
Od 2011 roku Studia Humanistyczne AGH są w wolnym dostępie. Korzystanie z zasobów i upowszechnianie ich jest dozwolone na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).
Studia Humanistyczne AGH są indeksowane w bazach ERIH PLUS, Index Copernicus, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) and Directory of Open Access Journals (DOAJ), Pol-index, Bazhum, Google Scholar, ICI Journals Master List, EBSCO, EuroPub.
Nasze czasopismo jest również dostępne za pośrednictwem Digital Library Europeana (www.europeana.eu).

Artykuły publikowane są w języku polskim oraz angielskim.

Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2019 wynosi 100