O czasopiśmie
 
Studia Humanistyczne AGH ukazują się od 2003 roku, początkowo jako rocznik, a następnie półrocznik (w latach 2010-2012). Dynamiczny rozwój czasopisma, znaczne poszerzenie jego „palety tematycznej” oraz duża popularność wśród przedstawicieli różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych sprawiły, że SH AGH od początku 2012 roku stają się kwartalnikiem.

Studia Humanistyczne AGH publikują oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, artykuły przeglądowe, eseje recenzyjne, recenzje oraz komunikaty z badań z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Wśród autorów – reprezentujących różne ośrodki naukowo-badawcze z całego kraju a także ośrodków zagranicznych – dominują przedstawiciele nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach oraz nauk o kulturze i religii. Odpowiada to dziedzinom do których zostało przyporządkowane czasopismo w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych” z 1 grudnia 2021 roku.

Studia Humanistyczne AGH za swój cel uznają popularyzowanie interdyscyplinarnej perspektywy ukazywania złożonych relacji pomiędzy nowoczesnymi technologiami a społeczeństwem i kulturą. Kwartalnik koncentruje się na tematach obejmujących zagadnienia:
- wzajemnych powiązań i wpływu między nauką i technologią a społeczeństwem i kulturą;
- wpływu innowacji na współczesne społeczeństwa oraz kultury (w tym ich artefakty i praktyki);
- z zakresu studiów miejskich, energetycznych oraz badań nad środowiskiem i zmianami klimatycznymi w perspektywie doświadczeń człowieka i społeczeństwa;
- z zakresu zmian zachodzących w mediach, przekazach medialnych oraz komunikacji pod wpływem procesów cyfryzacji i wirtualizacji;
- związane ze współczesnymi nierównościami w tym studia nad płcią, niepełnosprawnością oraz starością.

Artykuły publikowane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Problematyka czasopisma koncentruje się głównie na tematach dotyczących wpływu technologii na społeczeństwo i kulturę oraz wzajemnej relacji między nimi.

Od 2011 roku Studia Humanistyczne AGH są w wolnym dostępie. Korzystanie z zasobów i upowszechnianie ich jest dozwolone na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

Studia Humanistyczne AGH są indeksowane w następujących bazach:
 • ERIH PLUS
 • ICI Journals Master List
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Google Scholar
 • EBSCO
 • EuroPub


 • Liczba punktów MEiN przypisanych za publikację w czasopiśmie wynosi 40 (zgodnie z wykazem z 1 grudnia 2021 r.).

  Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020 wynosi 100
   
  ISSN:2084-3364