PL EN
The Crisis of Religious Institutions and Its Impact on Religiosity. The Case of Poland
 
More details
Hide details
1
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny/Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Łukasz Kutyło   

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny/Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki, P.O.W. 3/5, 90-255, Łódź, Polska
Submission date: 2021-01-20
Final revision date: 2021-03-15
Acceptance date: 2021-03-16
Publication date: 2021-09-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(3):13–32
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
It would be valuable on the basis of sociology religion to concentrate on the crisis of religious institutions and its impact on religiosity in the contemporary sociological discussions. According to theories of secularization, the crisis is a symptom of a broader process of secularization and it is related to the structural changes. In turn, the economic theories assume the crisis as a consequence of some non-effectiveness of religious institutions to the needs of the believers. Both approaches seem to provide interesting solutions to the problem. Here, I took a midway position I found that the structural changes decrease the ability of religious institutions to organize religious life of its members and, in result, the members are less and less satisfied with them. In addition, this process has its own impact on their religiosity. The main consequence of the crisis is the decline in church attendance. In order to verify the assumptions I used the data on Polish Catholics from two surveys carried out in 1999 and 2008 as the part of the European Values Servey. The outcomes of the statistical analysis seem to confirm the above assumptions.
 
REFERENCES (38)
1.
Baniak, J. (2015). Kościół instytucjonalny w Polsce w wyobrażeniach i ocenach młodzieży licealnej i akademickiej: od akceptacji do kontestacji. Konteksty Społeczne, 1, 5, 27–54.
 
2.
Berger, P. (2005). Święty baldachim. Elementy socjologicznej teorii religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
3.
Berger, P. (1999). The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics. Washington: Ethics and Public Policy Centre.
 
4.
Boguszewski, R., Bożewicz, M. (2019). Religijność i moralność polskiej młodzieży  – zależność czy autonomia?. Zeszyty Naukowe KUL, 4, 248, 31–51.
 
5.
Bourdieu, P. (2007). Szkic teorii praktyki, poprzedzony trzema stadiami na temat etnologii Kabylów. Kęty: Wydawnictwo „Antyk”.
 
6.
Bourdieu, P. (1990). In other words: Essays Towards a Reflexive Sociology. Stanford: Stanford University Press.
 
7.
Bruce, S., Glendenning, T. (2003). Religious Beliefs and Differences’, W: C. Bromley, J. Curtice, K. Hinds, A. Park (red.). Devolution  – Scottish Answers to Scottish Questions? Edinburgh: Edinburgh University Press.
 
8.
Bruce, S., Voas, D. (2010). Vicarious Religion: An Examination and Critique. Journal of Contemporary Religion, 25, 2, 243–259.
 
9.
Bruce, S. (2016). The sociology of late secularization: social divisions and religiosity, The British Journal of Sociology, 67, 4, 613–631.
 
10.
Casanova, J. (2005). Religie publiczne w nowoczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
11.
Dhima, K., Golder, M. (2020). Secularization Theory and Religion. Politics and Religion, 1–17.
 
12.
Finke, R., Stark, R. (2001). The New Holy Clubs: Testing Church-to-Sect Propositions, Sociology of Religion, 2, 62, 175–189.
 
13.
Gaskins, B., Golder, M., Siegel, D.A. (2013). Religious participation and Economic Conservatism, American Journal of Political Science, 4, 57, s. 823–840.
 
14.
Heelas, P., Woodhead, L., (2005). The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell.
 
15.
Iannaccone, L. (1994). Why Strict Churches Are Strong?, American Journal of Sociology, 5, 99, 1180–1211.
 
16.
Inglehart, R., Norris, P. (2006). Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
17.
Inglehart, R., Norris, P. (2007). Why Didn’t Religion Disappear? Re-Examining Secularization Thesis. W: H. Anheier, Y.R. Isar (ed.). Cultures and Globalization: Conflict and Tensions. London: Sage.
 
18.
Komunikat CBOS nr 63. (2020). Religijność Polaków w ostatnich 20 latach.
 
19.
Kopka, J. (2014). Moralność ratunkiem czy przeszkodą dla współczesnego człowieka? Opis stanu i analiza przemian. Folia Sociologica, 48, 35–51.
 
20.
Libiszowska-Żółtkowska, M. (2010). Dlaczego odchodzą? Studenci mówią „nie” Kościołowi katolickiemu. Analiza wyników badań empirycznych. Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 25, 121–134.
 
21.
Luckmann, T. (1990). Shrinking Transcendence, Expanding Religion?, Sociological Analysis, 51, 2, 127–138.
 
22.
Luckmann, T. (2006). Niewidzialna religia. Problem religii we współczesnym świecie. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
23.
Luhmann, N. (2007). Funkcje religii. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
24.
Mariański, J. (2004). Co mówi „duch czasu”  – sekularyzacja religii i społeczeństwo postsekularne. Roczniki Nauk Społecznych, 321, 49–83.
 
25.
Mariański, J. (2008). Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. W: I. Borowik, M. Libiszowska-Żółtkowska, T. Doktór (red.). Oblicza religii i religijności. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
26.
Mariański, J.. (2010). Religia w społeczeństwie ponowoczesnym. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.
 
27.
Mariański, J. (2013). Podstawowe pojęcia socjologii religii w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia.
 
28.
Mariański, J.. (2013). Sekularyzacja  – desekularyzacją  – nowa duchowość. Studium Socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
29.
Mariański, J. (2017). Autorytet społeczny Kościoła katolickiego w Polsce w procesie przemian. Studia Paedagogica Ignatiana, 20, 5, 77–106.
 
30.
Scheitle, C.P. (2007). Organizational Niches and Religious Markets: Uniting Two Literatures. Interdisciplinary Journal of Research on Religion, 3, 1–29.
 
31.
Stark, R., Finke, R. (2000). Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley: University of California Press.
 
32.
Stark, R., Finke, R.. (2000). Acts of Faith: Exploring the Human Side of Religion. Berkeley: University of California Press.
 
33.
Stark, R., Iannaccone, L. (1994). A Supply-Side Reinterpretation of the “Secularization” of Europe. Journal for the Scientific Study of Religion, 3, 33, 230–252.
 
34.
Stark, R., Iannaccone, L. (1995). Pluralism and Piety: England and Wales, 1851, Journal for the Scientific Study of Religion, 4, 34, 431–444.
 
35.
Stark, R., Smith, B.G. (2010). Conversion to Latin American Protestantism and the Case of Religious Motivation. Interdisciplinary Journal of Research on Religion, nr 6, 1–17.
 
36.
Stark, R. (1999). Secularization, R.I.P. Sociology of Religion, 3, 60, 249–273.
 
37.
Voas, D., Bruce, S. (2007). The Spiritual Revolution: Another False Down for the Sacred. W: K. Flanagan, P.C. Jupp (ed.). Sociology of Spirituality. Farnham: Ashgate.
 
38.
Zielińska, K. (2009). Spory wokół sekularyzacji. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 
ISSN:2084-3364