PL EN
Google Trends as a useful tool for disability researchers
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Grzegorz Całek   

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Polska
Submission date: 2020-05-11
Final revision date: 2020-06-28
Acceptance date: 2020-06-29
Publication date: 2020-09-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(3):177–193
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Each day, the Google search engine is used to perform millions of searches by users around the world looking for relevant information. A lesser known service by Google is Google Trends, which allows to examine the popularity of certain keywords, or more precisely - shows trends at a specific time and in a specific area regarding the given word. The article presents various methods in which Google Trends can be incorporated to study the phenomenon of disability by researchers, including sociologists, psychologists, special education workers or welfare politicians. These methods do not only concern observing trends, but also studying the cyclical nature of phenomena, contexts in which specific concepts appear, and changes in the language that describes various disabilities.
 
REFERENCES (20)
1.
Banaś, Barbara. 2007. Czy Google może stanowić złoty środek w wirtualnej rzeczywistości XXI wieku?, „Bibliotheca Nostra: Śląski Kwartalnik Naukowy”, 1, 1: 7–14.
 
2.
Baraniewicz, Sabina. 2017. Fenomen wiodącej pozycji Google w branży wyszukiwania w ujęciu historycznym. Pośrednie czynniki sukcesu, „Zarządzanie Mediami”, 2: 79–88.
 
3.
Bauman, Zygmunt i David Lyon. 2013. Płynna inwigilacja. Rozmowy, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
4.
Bulczak, Grzegorz. 2014. Zastosowanie Google Trends w prognozowaniu zmian na rynku nieruchomości, „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance”, 12, 4: 79–90.
 
5.
Całek, Grzegorz. 2019. Uczniowie z niepełnosprawnościami w polskiej szkole. Refleksje postatystyczne, materiały z OKN „Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy, 13.12.2019 [niepublikowane].
 
6.
Castells, Manuel. 2003. Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań: REBIS.
 
7.
Dykcik, Władysław (red.). 2007. Pedagogika specjalna, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
8.
Dziekan-Łanucha. Agata. 2016. Od personalizacji do profilowania. Opis konsekwencji korzystania z wyszukiwarki internetowej Google, „Studia Socialia Cracoviensia”, 1, 14: 123–136.
 
9.
Galasiński, Dariusz. 2013. Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością?, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”, 4, 9: 3–6.
 
10.
Ginsberg, Jeremy, Matthew H. Mohebbi, Rajan S. Patel, Lynnette Brammer, Mark S. Smolinski I Larry Brilliant . 2009. Detecting influenza epidemics using search engine query data, „Nature”, 457, 7232: 1012–1014.
 
11.
Janas-Kozik, Małgorzata. 2017. Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce w 2016 roku. Aktualne występowanie i obraz zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego, „Psychiatria”, 14, 1: 61–63.
 
12.
Jegorow, Dorota. 2018. Zastosowanie Google Trends do analizy sezonowości podaży pracy w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, 3, 2: 119–133.
 
13.
Kamiński, Mikołaj, Igor Łoniewski i Wojciech Marlicz. 2020. „Dr. Google, I am in Pain” – Global Internet Searches Associated with Pain: A Retrospective Analysis of Google Trends Data, „International Journal of Environmental Research and Public Health”, 17, 3: 954.
 
14.
Kreft, Jan. 2018. Władza algorytmów. U źródeł potęgi Google i Facebooka, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
15.
Kurzyk, Paulina i Michał Kowalski. 2019, Popularność Uniejowa na tle małych miast regionu łódzkiego oraz konkurujących z nim uzdrowisk, „Biuletyn Uniejowski”, 8: 77–97.
 
16.
Mularczyk, Anna i Iwona Zdonek. 2014. Krzywe cyklu życia informacji o produkcie na podstawie danych z Google Trends, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: „Organizacja z Zarządzanie”, 68, 1905: 229–242.
 
17.
Niedzielska, Ewelina. 2018. Wykorzystanie Google Trends do predykcji stopy zwrotu indeksu WIG20, „Ekonomia XXI Wieku”, 19: 82–97.
 
18.
Nowak, Paweł. 2018. Google pierwszym źródłem (dez)informacji?, „Zarządzanie w Kulturze”, 2: 163–184.
 
19.
Pamuła-Cieślak, Natalia. 2013. Analiza czynników wpływających na jakość wyników w wyszukiwarce Google, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, 1: 111–126.
 
20.
Wawrzała, Paweł. 2016. Google Trends jako narzędzie badawcze w dziedzinie edukacji specjalnej, w: Barbara Brzyb i Gabriela Kowalska (red.), Specjalne potrzeby edukacyjne. Wspomaganie rozwoju – wielość obszarów, wspólnota celów, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, s. 113–128.
 
ISSN:2084-3364