PL EN
Being an employee with Down's syndrome. Good practices supporting professional activity stemming from PRZYSTANEK SZEKSPIR and SZEKSPIR NA START projects, carried out in the Tri-City.
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Gdański, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Agnieszka Aleksandra Woynarowska   

Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-309, Gdańsk, Polska
Submission date: 2020-03-03
Final revision date: 2020-05-06
Acceptance date: 2020-05-06
Publication date: 2020-09-30
 
Studia Humanistyczne AGH 2020;19(3):51–72
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article showcases good practices supporting professional activity of people with Down’s syndrome, who take an active part in the various ventures undertaken as part of the PRZYSTANEK SZEKSPIR and SZEKSPIR NA START projects, carried out in the Tri-City. In order to reconstruct the activities, relations and meanings of the work experience manifested in the space of the projects, the author carried out a research project using the ethnographic method as its methodological framework. The study material was collected by means of observations, in-depth interviews, ethnographic interviews and field notes. In the paper, the author offers answers to the following questions regarding a number of issues: How are the presented professional activity projects carried out? What happens within these projects? What meanings do employees with Down’s syndrome assign to their work experience? How is these employees’ work perceived by their colleagues, job coaches and employers?
 
REFERENCES (30)
1.
Angrosino, Michael. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Bauman, Zygmunt. 2004. Życie na przemiał, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
3.
Bauman, Zygmunt. 2006. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
4.
Charmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Giddens, Anthony. 2010. Nowoczesność i tożsamość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Giermanowska, Ewa. 2016. Kulturowe uwarunkowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, nr IV, s. 81–96.
 
7.
Giermanowska, Ewa i Mariola Racław . 2014. Pomiędzy polityką życia, emancypacją i jej pozorowaniem. Pytania o nowy model polityki społecznej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych., „Studia Socjologiczne”, 2, 213: 107–128.
 
8.
Główny Urząd Statystyczny. Aktywność ekonomiczna ludności Polski BAEL II kwartał 2019. https://stat.gov.pl/obszary-te.... Dostęp 27.02.2020.
 
9.
Hammersley, Martyn i Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
10.
Karney, Janina. 2007. Przedsiębiorczość jednostki w Polsce jako ważny wyznacznik współczesnych działań edukacyjnych, w: Zygmunt Wiatrowski i Kazimierz Ciżkowicz (red.), Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, t. 1, Włocławek: Oficyna Wydawnicza Lega.
 
11.
Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych (KPON) ONZ. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa dnia 25.10.2012. Poz. 1169. http://isap.sejm.gov.pl/isap.n.... Dostęp 1.03.2020.
 
12.
Kubinowski, Dariusz. 2011. Jakościowe badania pedagogiczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
13.
Kukla, Daniel, Wioleta Duda i Monika Czerw-Bajer. 2011. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego, Warszawa: Difin.
 
14.
Kwiatkowski, Stefan. 2006. Pedagogika pracy, w: Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 235–240.
 
15.
Mikulski, Jerzy. 1995. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, w: Julian Auleytner (red.), Polityka społeczna. Stan i perspektywy, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, s. 220–230.
 
16.
Mladenov, Teodor. 2015. Questioning productivism through the lens of disability: reflections on state socialist and postsocialist disability policy, https://alterconf2015.sciences....
 
17.
Niedbalski, Jakub. 2017. Wymiary, konteksty i wzory karier, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
18.
Piotrowicz, Radosław. 2010. Wyznaczniki dorosłości osób z zespołem downa, w: Bogusława Kaczmarek (red.), Trudna dorosłość osób z zespołem Downa, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 85–99.
 
19.
Projekt „Przystanek Szekspir”, https://jatez.org.pl/przystane... . Dostęp 22.02.2020.
 
20.
Projekt „Szekspir na Start”, https://jatez.org.pl/szekspir-... . Dostęp 22.02.2020.
 
21.
Rancière, Jacques. 2008. Na brzegach politycznego, Kraków: Ha!art.
 
22.
Rzeźnicka-Krupa, Jolanta. 2009. Niepełnosprawność i świat społeczny. Szkice metodologiczne. Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
23.
Stańczyk, Piotr. 2012. Praca, w: Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Mieczysław Patalon, Piotr Stańczyk, Karolina Starego i Tomasz Szkudlarek, Dyskursywna konstrukcja podmiotu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 155–207.
 
24.
Szczupał, Bernadetta. 2010. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z zespołem Downa jako jedna z form przezwyciężenia dyskryminacji w dostępie do rynku pracy, w: Bogusława Kaczmarek (red.), Trudna dorosłość osób z zespołem Downa, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 343–364.
 
25.
Szkudlarek, Tomasz. 2015. Różnice, równość i edukacja: polityki inkluzji i ignorancja, w: Tomasz Szkudlarek i Alicja Komorowska-Zielony (red.), Różnice, edukacja, inkluzja, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 53–70.
 
26.
Wapiennik, Ewa. 2007. Report on the employment of disabled people in European countries. Country: Poland, Academic Network of European Disability Experts (ANED), https://www.disability-europe.... . Dostęp 4.02.2020.
 
27.
Wasilewska, Natalia i Przemysław Nosal. 2016. Niepełnosprawny jako pracujący w systemie ekonomii społecznej w: Elżbieta Zakrzewska-Manterys i Jakub Niedbalski (red.), Samodzielni, zaradni, niezależni. Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji, Łódź Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 147–176.
 
28.
Waszkowski, Henryk. 2016. Ruch spółdzielczości inwalidów i jego znaczenie dla rozwoju rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Polsce, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania”, IV: 97–122.
 
29.
Zakrzewska-Manterys, Elżbieta (red.). 2014. Podręcznik dla zainteresowanych wprowadzaniem osób upośledzonych umysłowo na rynek pracy do sektora społecznego, Warszawa: PFRON.
 
30.
Zakrzewska-Manterys, Elżbieta. 2018. Zatrudnienie wspomagane – przejście z WTZ do zatrudnienia w firmach na otwartym rynku pracy, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, IV: 51–63.
 
ISSN:2084-3364