Kinetics of leaching of non-stoichiometric cuprous sulphide in complexing medium. Kinetyka ługowania niestechiometrycznego siarczku miedziawego w roztworze kompleksującym (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
Publication date: 1990-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;22(1):67–74
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049